Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1914 – 1919 slovom a obrazom – ČAPLOVIČ, Miloslav – ZAŤKOVÁ, Jana
 • Bratislava : Vojenský historický ústav – Pro Militaria Historica, 2018, 164 s. : fotogr., mp., lit., reg. ISBN 978-80-89523-54-2.

  Jedným z príspevkov pripomenutia si udalostí a obetí Veľkej vojny v roku 100. výročia jej ukončenia je aj publikácia koncipovaná s ambíciou osloviť čo najširšiu čitateľskú verejnosť a zameraním sa predovšetkým na vojenské aspekty slovenskej účasti v 1. svetovej vojne. Na jednej strane autori prezentujú pôsobenie Slovákov v uniformách rakúsko-uhorskej armády v bojoch na východnom, balkánskom, talianskom i západnom fronte a na druhej strane formovanie zahraničného odboja, samostatných čs. vojenských jednotiek, odvážne pôsobenie Slovákov v čs. légiách vo Francúzsku, Taliansku, Rusku a zavŕšenie ich úsilia v zrode samostatnej republiky Čechov a Slovákov. Nechýba však ani prierez politickej situácie v Európe a na Slovensku v predvečer a počas vojny, života v zázemí, hospodárskej a sociálnej situácie, osudov vojnových zajatcov, udalostí na Slovensku po skončení vojny vrcholiacich vo vojenskom obsadzovaní Slovenska a bojoch o Slovensko v rokoch 1918 – 1919. Kniha je bohato ilustrovaná nielen vzácnymi dobovými fotografiami, ale aj ukážkami významných dokumentov, máp, medailí a iných súdobých predmetov a materiálov. Textovú časť publikácie dopĺňajú viaceré zoznamy, prehľadové tabuľky, schémy a kalendárium dôležitých udalostí. Prílohovú časť publikácie tvoria okrem zoznamu výberovej literatúry a menného registra aj biografické profily dvadsiatich vojenských osobností sprevádzané portrétmi.

  • Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie – ČAPLOVIČ, Miloslav
 • Autori príspevkov a obr. príloh: Čaplovič, Miloslav; Chorvát, Peter; Bystrický, Jozef; Šumichrast, Peter; Šeďová, Božena. Revúca – Bratislava : Mesto Revúca – Vojenský historický ústav, 2018, 120 s., fotogr. ISBN 978-80-89523-50-4.

  Úvodné strany publikácie od revúckej primátorky Evy Cireňovej približujú životný a významový prierez obdivuhodného vlastenca, demokrata a bojovníka – prvého slovenského generála Rudolfa Viesta. Nasleduje štúdia mapujúca jeho vojenskú službu od prvých krokov v roku 1911, cez pôsobenie v čs. legionárskom vojsku v Rusku, až do jeho návratu do vlasti v roku 1920. Ďalšia štúdia približuje pôsobenie R. Viesta vo vyšších veliteľských funkciách medzivojnovej čs. armády a na postoch vojenského atašé v Poľsku a Maďarsku. Po rozsiahlej obrazovej vizualizácii rodinného, študentského a vojenského života do roku 1939 sa ďalší autor venuje obdobiu 2. svetovej vojny – pôsobeniu Viesta v emigrácii, čs. zahraničnom odboji, činnosti na slovenskom povstaleckom území, nemeckému zajatiu, až po posledné doložené stopy slovenských generálov a povojnové snahy o ich ďalšiu konkretizáciu. Podobne aj vojnové roky sprevádza bohatá fotodokumentácia. Mimoriadnu službu vlasti a národu zhmotnenú v celej škále vyznamenaní dokumentuje v podrobnom textovom i obrazovom spracovaní posledná štúdia publikácie. Na záver je pripojená personálna bibliografia k tejto nezabudnuteľnej osobnosti.

  • Osmičky v našich dejinách – ČAPLOVIČ, Dušan – ČAPLOVIČ, Miloslav
 • 2. rozšírené vyd. Bratislava : Perfekt, 2018, 223 s., fotogr., lit. ISBN 978-80-8046-885-9.

  Udalosti slovenských dejín, ktoré vyvrcholili v osmičkových rokoch sú príťažlivo prezentované v novom spracovaní medzigeneračnej autorskej dvojice historika i archeológa a vojenského historika. Osudové okamžiky zložitej národnej histórie, zasadenej do relevantného kontextuálneho rámca, textovo i vizualizačne pútavo a prehľadne spracovali autori predovšetkým pre mladú generáciu. Čitateľa vedú od prvých stretov s kresťanstvom v naddunajskom priestore, cez zlomové udalosti odohrávajúce sa na území Slovenska v Uhorskom kráľovstve, revolučné vystúpenia Slovákov v meruôsmych rokoch, koniec 1. svetovej vojny korunovaný rozpadom rakúsko-uhorskej monarchie a vznikom spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918, cez mníchovskú krízu v roku 1938 a vojnovú slovenskú existenciu, komunistický prevrat v roku 1948, demokratizačné reformné pokusy v období Pražskej jari prerušené spojeneckou vojenskou inváziou, cez tzv. sviečkovú demonštráciu a ďalšie organizované prejavy odporu proti komunistickému režimu v roku 1988, až po rok 2008, v ktorom Rada Európskej únie definitívne potvrdila prijatie Slovenskej republiky do eurozóny. Tieto tragické i radostné úseky slovenskej dejinnej mozaiky autori prezentujú symbolicky vo ôsmich kapitolách, ku ktorým pripájajú rozsiahle kalendárium osmičkových rokov. 

  • Zbrane a munícia v zbierkach múzeí – JURKOVÁ, Viera
 • Bratislava – Banská Bystrica : Vojenský historický ústav – Zväz múzeí na Slovensku, 2018, 137 s., obr. ISBN 978-80-89523-52-8.

  Vojenské historické múzeum v Piešťanoch v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti pri Zväze múzeí na Slovensku a Sekciou pre vojenské dejiny SHS pri SAV usporiadalo v októbri 2017 odborný seminár, ktorého výstupom je ojedinelý zborník prinášajúci dvanásť odborných štúdií. Múzejníci a muzeológovia v nich prezentujú súčasný stav militárií v zbierkach niektorých slovenských múzeí, úroveň, formy a metódy jednotlivých činností, komplikácie a problémy vyplývajúce zo špecifík daných múzejných predmetov a odborovej interdisciplinarity, legislatívne a iné limity a predstavujú konkrétne návrhy, metodické postupy, riešenia smerujúce k zefektívneniu akvizície, spracovania a správy zbraní a munície, k zjednoteniu typológie, pojmového aparátu a podobne. Okrem príspevkov múzejníkov piešťanského múzea – Petra Holíka, Ivana Cupera, Tomáša Hanicha aj s praktickými ukážkami, sa danou problematikou v zborníku zaoberajú Štefan Engel z Múzea vo Svätom Antone, Pavol Rusnák z Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, Marian Uhrin z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Zuzana Šimková zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Lipt. Mikuláši, Viera Majchrovičová zo SNM – Muzeologického kabinetu, Lukáš Bridík z Akadémie Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Tibor Dítě z FF Univerzity Komenského, Ján Štrba a Štefan Pivko z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. 

  • Tam, kde kvitnú divé maky. Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny Banská Bystrica – Majer – Odb. garant: Purdek, Imrich; zost.: Hradecký, Roman – Pelikánová, Jana. Banská Bystrica
 • Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava, 2018, 231 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-972989-7-5.

  Reprezentatívna publikácia rozsiahleho autorského a spracovateľského kolektívu je skĺbením vojnovej regionálnej histórie a dôstojného pripomenutia si jej obetí v súčasnosti. Publikáciu uvádza príhovor primátora J. Noska a riaditeľa VHÚ M. Čaploviča k symbolike červeného maku. V prvej kapitole predstavuje vojenský historik P. Chorvát Banskú Bystricu od prvých dotykov s „veľkou“ vojnou, ktorá zmenila mesto vo všetkých oblastiach jeho existencie. R. Hradecký prináša príbehy vojakov späté s vojenskou historickou pamäťou mesta. Druhá kapitola knihy je venovaná obetiam prvej svetovej vojny a vojnovým cintorínom. J. Kráľová informuje o starostlivosti o vojnové hroby od konca 19. storočia a predovšetkým o ich zabezpečení v súčasnosti z hľadiska povinností miest a obcí, štátnej správy, ako aj zahraničnej spolupráce. K. Kubičková sa venuje histórii Vojenského ošetrovacieho ústavu a vojnového cintorína v Banskej Bystrici – Majeri a M. Kvietok zisteniam z archeologického výskumu v mieste zaniknutého cintorína. Tretia kapitola prezentuje obnovu vojnového cintorína – hľadanie stratených hraníc a hrobov, verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž a jej víťazný projekt. Prílohovú časť publikácie tvoria mapy a dokumenty z VHÚ – Vojenského historického archívu a menný zoznam vojakov pochovaných na vojnovom cintoríne Majer. Vojnový kolorit mesta dotvára množstvo dobových fotografií a portrétov osobností spojených s jeho históriou. 

  • Tri duby – MODROVICH, Jozef
 • Ed.: Peter ŠUMICHRAST. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2019, 351 s. ISBN 978-80-89514-60-1.

  Prvé vydanie literárneho spracovania leteckých udalostí v slovenskom povstaleckom zápase (SNP), poznačené politickou dikciou 50. rokov minulého storočia, revidoval Modrovich v druhom prepracovanom vydaní z roku 1969. Súčasné vydanie v edičnom spracovaní vojenského historika je neobvyklou kombináciou románovej výpovede vojnového letca a odbornej faktografie dotvárajúcej a spresňujúcej obraz o prípravách povstania v Leteckej škole slovenských vzdušných zbraní, formovaní Kombinovanej letky leteckej skupiny 1. čs. armády na Slovensku, o jednotlivých bojoch a osudoch povstaleckých letcov, s ktorými Modrovich vybojovával bojové i morálne víťazstvo v protifašistickom zápase. Letcovo podrobné líčenie udalostí, plnenia náročných úloh i osobného preciťovania vo vypätom lete a jeseni 1944 dopĺňa editorov kompletný životný profil Jozefa Modrovicha, vrátane nevďačného povojnového osudu, ktorý vyznamenaniami oceňovanému letcovi nadelil aj nútený odchod z radov čs. armády. Kvalitné obrazové prílohy zvyšujú hodnotu aktuálneho vydania a zaujímavo personalizujú a vizualizujú opisované povstalecké dianie. 

  • Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941. – HALLON, Ľudovít a kol.
 •  Praha : Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2019, 272 s. : fotogr., reg., pram. a lit. ISBN 978-80-7451-754-9. [Autorský kolektív: Igor Baka, Martina Fiamová, Ľudovít Hallon (vedúci aut. kolektívu), Ján Hlavinka, Ľubica Kázmerová, Jaroslava Roguľová, Miroslav Sabol, Michal Schvarc].

  Kolektívna monografia autorov Historického ústavu SAV a Vojenského historického ústavu príťažlivou formou prezentuje udalosti, osobnosti a atmosféru prvých rokov existencie jedného z najkomplikovanejšíh období novodobej slovenskej histórie – vojnovej Slovenskej republiky. Chronologicky spracovaná textová časť kroniky, dotvorená množstvom fotografického a obrazového materiálu, približuje vznik slovenského štátu, vývoj jeho mocensko-represívneho aparátu, ideové ukotvenie slovenskej politickej reprezentácie a jeho dôsledky, činnosť paramilitantných organizácií, armádnych a bezpečnostných zložiek, gradujúce sa perzekučné, predovšetkým protižidovské praktiky, formovanie zahraničného a domáceho odboja, všemocnú silu propagandy autoritárskeho režimu, jednotlivé oblastí národného hospodárstva, charakter a rozvoj školstva, vedy, kultúry, umenia, zdravotníctva, športu a pod. Prvá časť kroniky končí vstupom Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR 22. júna 1941. Textovú faktografiu umocňuje chronologický prierez najdôležitejších udalostí, nielen slovenského, ale aj medzinárodnopolitického a vojnového diania, uvedený na každej dvojstrane. Autorské zloženie monografie je garanciou objektívnosti a zrozumiteľné a prehľadné mnohospektrálne spracovanie ju predurčuje širokej čitateľskej verejnosti. 

  • Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792. – SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds
 • Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 243 s., obr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-56-6.

  Prezentovaný zväzok, podobne ako predchádzajúce zväzky pramennej edície VHÚ, predstavuje zaujímavý výber súvekých dokumentov, týkajúcich sa nielen vojenských aspektov slovenských, resp. uhorských dejín, ale aj súvisiacich aspektov vojensko-politických, geopolitických, štátnopolitických, spoločensko-ekonomických a pod. Súbor 55 primárnych dokumentov (v preklade do slovenského jazyka alebo v súdobej slovenčine) obsahuje rôzne listy a korešpondenciu, vojenské normatívy, reglementy, prísahy, zákonné články, inštrukcie, súpisy a výkazy. Okrem oficiálneho vojenského diania pramene približujú aj vojenskú každodennosť, ducha doby, zvyky a mravy, dobový spôsob vyjadrovania i vzdelanostnú a kultúrnu úroveň jednotlivých skupín a vrstiev spoločnosti v danom období a prostredí. Konkrétnym dokumentom predchádza rozsiahly prehľad historického vývoja takmer celého 18. storočia. Každý dokument je vybavený prehľadným perexom, poznámkovým aparátom a údajmi o uložení, edíciách, prípadne predmetnej literatúre. Prácu s prameňmi má uľahčovať chronologický prehľad najdôležitejších udalostí, prehľad panovníkov, uhorských hodnostárov, ako i prehľad hodnostného označenia v habsburskej armáde obdobia dynastických vojen. 

  • Inter arma… Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948. – CHORVÁT, Peter
 •  Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 317 s. : fotogr., dok. a obr. príl., pram. a lit.

   ISBN 978-80-89523-58-0.

  Autor približuje v slovenskej historiografii doteraz takmer nespracovanú problematiku vzťahu armády, vojny, vojnového konfliktu a nositeľa umeleckého prejavu – spisovateľa, publicistu, výtvarníka. Individuálne umelecké osudy, ich miesto a význam v predmetnej interakcii dokumentuje prostredníctvom spomienok, literárnych textov a výtvarných diel v priebehu jedného storočia, ohraničeného rokmi národného revolučného zápasu rokov 1848/1849 a prevzatím komunistickej moci v Československu v roku 1948. Výber osobností determino-vala dostupnosť archívnych a iných materiálov, význam podielu jednotlivca v slovenských vojenských dejinách, ako i limity chronologickej a tematickej proporcionality. Personálie zaujímavo dotvárajú vojenské dejiny Slovenska v konkrétnom čase a priestore a poukazujú na význam a zástoj jednotlivca – umelca, a na možnosti jeho využitia aj vo vojnovej propagande. Publikácia, vychádzajúca z dlhodobého archívneho výskumu, obsahujúca rozsiahlu dokumen-tárnu prílohu a kvalitnú obrazovú prílohu, je určená ako odbornému, tak aj laickému čitateľovi.

  • Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945. – BAKA, Igor
 • Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 537 s. : fotogr., pram. a lit., reg. ISBN 978-80-89523-60-3.

  Na základe rozsiahleho archívneho výskumu a množstva odbornej domácej a zahraničnej produkcie historik dokumentuje a analyzuje dôležité aspekty účasti slovenskej armády na východnom ťažení proti ZSSR vo svetle nemecko-slovenských vojenských vzťahov. Zaoberá sa postojmi nemeckých vojenských orgánov pôsobiacich na Slovensku k účasti Slovákov vo vojne a na druhej strane zasa domácimi predstavami o charaktere, cieľoch vojny a účasti v nej, ako aj priebežne sa meniacimi postojmi. Činnosť slovenských vojenských jednotiek na východnom fronte primárne sleduje vo vzťahu k vyhladzovaciemu aspektu vojny, analyzuje mieru ich participácie na konkrétnych vojnových zločinoch. Slovenskú armádu skúma ako súčasť nacistického okupačného aparátu, dokumentuje mnohorozmerné pôsobenie ľudáckej propa-gandy a v záverečnej časti práce úsilie slovenského mocenského režimu v pokračovaní spoje-nectva s Nemeckom aj v podmienkach okupácie Slovenska po vypuknutí SNP, popisuje posled-né mobilizačné opatrenia a správanie sa slovenskej spoločnosti v čase blížiacej sa neodvrat-nej porážky nacizmu. Nadväzujúc na doteraz prezentovaný stupeň poznania v slovenskej historiografii a zohľadňujúc najnovšie výsledky zahraničnej historickej vedy, vojenský historik výrazne posúva poznanie predmetnej problematiky.

  • Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945. – BAKA, Igor
 • Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 448 s., príl., reg. ISBN 978-80-89523 -28-3

  Rozsiahly zväzok pramennej edície Vojenského historického ústavu vychádza ako prvý k tematike vojenských dejín Slovenska v období  rokov druhej svetovej vojny. Editor v ňom prostredníctvom stovky dokumentov prezentuje účasť 1. čs. armádneho zboru na oslobodzovaní Slovenska od začiatku jeho nasadenia do bojov v Karpatsko-duklianskej operácii až do prechodu hlavných síl zboru cez slovensko-moravskú hranicu. Dokumenty vypovedajú v chronologickom slede o organizačnej výstavbe súčastí 1. čs. armádneho zboru, zdrojoch a spôsoboch ich doplňovania na území Sovietskeho zväzu a na postupne oslobodzovaných územiach Slovenska, o bojovej činnosti, zložení nemeckých a maďarských vojsk pred frontom 1. čs. armádneho zboru, ako aj o morálnom stave jeho príslušníkov, stratách, zásobovaní a podobne. Po úvodnej prehľadnej syntéze problematiky nasledujú jednotlivé hlásenia, depeše, správy o činnosti, nariadenia, záznamy a výpisy z vojnových denníkov, prehľady bojovej činnosti, príslušníkov, strát i doplnkov, smernice, žiadosti a ďalšie. Jednotlivé pramene sú vybavené poznámkovým aparátom a údajmi o archívnom uložení, v prílohe publikácie sa nachádzajú farebné schémy bojových situácií a menný register. 

  • Veľká vojna v malom priestore. Banská Bystrica v období prvej svetovej vojny (1914 – 1918). – CHORVÁT, Peter
 • ·         Bratislava : Vojenský historický ústav, 2018, 83 s., obr. príl., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-48-1.

  V roku stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny a vzniku Československa autor predstavuje doteraz málo zmapované dejiny Banskej Bystrice v rokoch Veľkej vojny. Vychádazjúc z rozsiahlej heuristickej bázy prierezovo opisuje situáciu v meste pred vypuknutím vojnového konfliktu, dislokované jednotky spoločnej rakúsko-uhorskej armády a uhorskej vlastibrany. Pokračuje priebehom mobilizácie, predstavuje osobnosti slovenského národného pohybu v regióne, činnosť záložnej nemocnice a konštituovanie pozorovacej stanice, prechod hospodárstva mesta na vojnový stav, vplyv vojenskej prítomnosti v meste a vojnových udalostí na mestské obyvateľstvo a ich dopad na jednotlivé oblasti života. V samostatnej kapitole sa venuje vojsku v zázemí – činnosti náhradného práporu 16. honvédskeho pluku, vojenským zbehom, umiestneniu a ubytovaniu vojska, zdravotnej a sociálnej starostlivosti o zranených a chorých vojakov, vojnovým zajatcom, ako aj kultu padlých. Osobitnú pozornosť venuje Chorvát rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie a udalostiam, ktoré súviseli so vznikom Čs. republiky. Predstavovanou publikáciou autor dokumentuje dôležitosť mapovania regionálnych vojenských dejín, ktoré výrazne dotvárajú celonárodnú vojnovú mozaiku.

  • Naši v Perzskom zálive. Slovenskí a českí vojaci v operáciách Púštny štít a Púštna búrka 1990 – 1991 – PURDEK, Imrich – VITKO, Pavol
 • Bratislava : Komunikačný odbor MO SR – VHÚ, 2014, 184 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-89261-44-4

  Zaujímavo štrukturovaná publikácia približuje jednu z posledných kapitol pôsobenia spoločnej československej armády – pôsobenie Československého protichemického práporu vo vojnovom konflikte vyvolanom agresívnou irackou politikou voči Kuvajtu. V úvodnej časti približuje I. Purdek príčiny vzniku konfliktu, mocenské záujmy Saddáma Husajna a situáciu na základe analýzy operačnej správy Generálneho štábu ČSA deň po obsadení Kuvajtu vojskami Iraku. V ďalších častiach prináša informácie o vytvorení a príprave špeciálnej protichemickej jednotky, jej organizačnej štruktúre a zložení, presune do Saudskej Arábie, príprave na operáciu Púštna búrka, o činnosti českých a slovenských vojakov pôsobiacich pod velením plk. Jána Vala v priebehu samotného bojového nasadenia, o súčinnosti koaličných síl, tiež o špeciálnej chemickej a zdravotníckej technike a materiáli. Prvú časť knihy uzatvára autor činnosťou čs. práporu po oslobodení Kuvajtu a skončení vojenských operácií a odsunom do vlasti. Do druhej časti publikácie pripravil P. Vitko spomienky slovenských a českých vojakov, ktorí sa zúčastnili tohto vojnového konfliktu v rámci širšej spojeneckej protiirackej koalície. Sú publikované buď v autentickej forme, alebo prerozprávané, dotvorené stručným vojenským profilom osobnosti a fotografiami. Celú knihu sprevádza bohatý fotodokumentárny materiál, chronológia udalostí a zaujímavé prílohy.

  • Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní Slovenska v rokoch 1944 – 1945 – BYSTRICKÝ, Jozef
 • Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 448 s., príl., reg. ISBN 978-80-89523 -28-3

  Rozsiahly zväzok pramennej edície Vojenského historického ústavu vychádza ako prvý k tematike vojenských dejín Slovenska v období  rokov druhej svetovej vojny. Editor v ňom prostredníctvom stovky dokumentov prezentuje účasť 1. čs. armádneho zboru na oslobodzovaní Slovenska od začiatku jeho nasadenia do bojov v Karpatsko-duklianskej operácii až do prechodu hlavných síl zboru cez slovensko-moravskú hranicu. Dokumenty vypovedajú v chronologickom slede o organizačnej výstavbe súčastí 1. čs. armádneho zboru, zdrojoch a spôsoboch ich doplňovania na území Sovietskeho zväzu a na postupne oslobodzovaných územiach Slovenska, o bojovej činnosti, zložení nemeckých a maďarských vojsk pred frontom 1. čs. armádneho zboru, ako aj o morálnom stave jeho príslušníkov, stratách, zásobovaní a podobne. Po úvodnej prehľadnej syntéze problematiky nasledujú jednotlivé hlásenia, depeše, správy o činnosti, nariadenia, záznamy a výpisy z vojnových denníkov, prehľady bojovej činnosti, príslušníkov, strát i doplnkov, smernice, žiadosti a ďalšie. Jednotlivé pramene sú vybavené poznámkovým aparátom a údajmi o archívnom uložení, v prílohe publikácie sa nachádzajú farebné schémy bojových situácií a menný register.

  • SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds. – Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526
 • SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, 352 s., pram. a lit., obr., reg., ISBN 978-80-89523-25-2

  Tretí zväzok pramennej edície Vojenského historického ústavu prináša 76 chronologicky radených dokumentov z obdobia neskorého stredoveku od začiatku vlády Žigmunda Luxemburského po bitku pri Moháči v roku 1526. Okrem legislatívno-právnych normatív a reglementov, kráľovských donácií, privilégií a výsad obsahuje aj výber z relevantných kroník a memoárov poskytujúci autentický obraz o zvykoch, mravoch, o živote a konkrétnych činoch ľudí v stredovekom Uhorsku. Všetky súdobé dokumenty, zachovávajúc formálnu štruktúru predchádzajúcich zväzkoch, uvádza perex približujúci okolnosti vzniku, obsahové súvislosti a význam prameňa, ktorý je vybavený vysvetľujúcim poznámkovým aparátom a v závere ho dopĺňajú edície, preklady a literatúra. Viaceré dokumenty dopĺňajú kresby, maľby, prípadne rytiny stredovekých hradov, panovníkov, bojovníkov, bojových výjavov, erbov, listín a podobne. Publikácia obsahuje chronologický prehľad najdôležitejších udalostí, prehľad vládcov, pápežov a najvyšších uhorských hodnostárov, genealogické tabuľky panovníckych rodov a výberový menný a miestny register k všetkým trom vydaným zväzkom prvého dielu prameňov.

  • ZAŤKOVÁ, Jana – Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918
 • ZAŤKOVÁ, Jana: Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav v spolupráci s o. z. Pro Militaria Historica, 2013, 175 s., tabl., mp., fotogr. ISBN 978-80-89523-21-4

  Autorka Vojenského historického ústavu sa v prehľadne koncipovanej monografii venuje problematike vojnových zajatcov a zajateckých táborov v rokoch prvej svetovej vojny z viacerých aspektov. Po vstupnej kapitole, zameranej na fenomén masového zajatectva, úradnú starostlivosť o zajatcov, počty a prehľady zajatcov a zajateckých táborov v Rakúsko-Uhorsku a osobitne v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava, nasledujú časti o výstavbe prvých zajateckých táborov na vymedzenom území časti dnešného Slovenska, Maďarska a Rakúska, o ich prvých „obyvateľoch“, táborových problémoch, epidémiách, o asanácii a výstavbe nových táborov. V rámci fungovania zajateckých táborov publikácia prináša informácie o organizácii a každodennom táborovom živote, stravovaní, duchovnej starostlivosti, propagande, pošte, návštevách zahraničných misií a antropologickom výskume realizovanom na zajatcoch. Samostatná kapitola približuje odlišnosti zajateckého života dôstojníkov od radových vojakov. Podobne v osobitnej časti sa rozoberá pracovné nasadenie vojnových zajatcov – ich hospodársky význam, práca v poľnohospodárstve, fungovanie zajateckých pracovných oddielov. Poslednou témou monografie je povojnová repatriácia zajatcov a náčrt situácie po rozpade Rakúsko-Uhorska. Prílohy obohacujú prácu prehľadmi národnostného zloženia zajatcov v táboroch, mapkami a plánmi zajateckých táborov, cintorínov a taktiež fotografie z táborového života.

  • PURDEK, Imrich – Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939
 •  Bratislava,Vojenský historický ústav, 2013, 158 s., fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-23-8

  Autor Vojenského historického ústavu na základe výskumu dobových písomných a ikonografických prameňov ako i štúdia odbornej literatúry prináša analýzu a popisy artefaktov čs. vojenskej symboliky v kontexte udalostí 1. svetovej vojny, formovania a bojovej činnosti československých légií, následného  vzniku a výstavby spoločného štátu Čechov a Slovákov a celého medzivojnového obdobia jeho existencie až po rozpad v roku 1939. Objektom autorovho záujmu sú zástavy, vlajky, práporce, koruhvy, gonfanony, štandardy, vojenské rovnošaty, respektíve vojenské uniformy, kovové odznaky a textilné znaky označujúce vojenské dištinkcie, druhy vojsk, zbraní a služieb. V osobitnej časti sa venuje vyznamenaniam – vojnovým radom, pamätným medailám a odznakom. Vývoj čs. vojenskej symboliky, v komplexe i jednotlivo, vychádza v publikácii z relevantných heraldických, faleristických a vexilologických špecifík. V bohatej mnohofarebnej vizualizácii čs. vojenských symbolov má svoje adekvátne miesto aj slovenský národný prvok. Syntéza so svojím vyváženým slovensko-českým pohľadom poslúži nielen odborným kruhom, ale aj širšej pospolitosti milovníkov vojenskej histórie.

  • CSÉFALVAY, František a kol. – Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945
 • CSÉFALVAY, František a kol.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, 283 s., fotogr., ISBN 978-80-89523-20-7[autori: Baka, Igor; Balcová, Milena; Bystrický, Jozef; Čaplovič, Miloslav; Chorvát, Peter; Krajčírovič, Peter; Kralčák, Peter; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško, Marek; Minařík, Pavel; Ondruš, Milan; Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Šeďová, Božena; Šimunič, Pavol; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter; Tulkisová, Jana; Zaťková, Jana]

  Biografický slovník vojenských osobností – slovenských dôstojníkov, ktorí pôsobili v rokoch 2. svetovej vojny na území Slovenska alebo za jeho hranicami, ako aj dôstojníkov inonárodných, ktorí boli súčasťou vojenských udalostí Slovenska tohto obdobia je výsledkom niekoľkoročného úsilia pracovníkov Vojenského historického ústavu. Vojenské profily sú radené abecedne, preto sa popri sebe vyskytujú dôstojníci slovenskej armády bez ohľadu na to či boli alebo neboli aktívni v slovenskom protifašistickom odboji, účastníci zahraničného odboja aj niektorí sovietski, nemeckí, rumunskí a maďarskí generáli, ktorých vojská sa zúčastnili vojenských operácií na území Slovenska. Jednotlivé heslá sú zamerané na vývoj vojenskej kariéry, dosiahnutú vojenskoodbornú kvalifikáciu, na bojové nasadenie, odbojovú činnosť a pôsobenie v povojnovom období. Osobitne sú uvedené udelené vojenské vyznamenania a  literatúra s prameňmi, z ktorých boli údaje čerpané a kde možno nájsť prípadne ďalšie informácie. Väčšina biografických hesiel obsahuje aj čierno-biele portrétové fotografie. V záhlaví každého hesla je uvedená najvyššia vojenská hodnosť a funkcia, ktorú príslušná osobnosť zastávala v rokoch 1939 – 1945.

  • SEGEŠ, Vladimír (vedúci aut. kolektívu) – DANGL, Vojtech – Čaplovič, Miloslav – BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – BYSTRICKÝ, Jozef – ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich – Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom
 • Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013, 407 s., fotogr., mp., reg., lit., ISBN 978-80-89523-18-4

   Rozsiahla monografia pracovníkov Vojenského historického ústavu je komplexným a prierezovým prehľadom najvýznamnejších vojenských udalostí v slovenských dejinách od najstarších čias až po súčasnosť. V jednotlivých kapitolách vojenskí historici plasticky približujú dôležité udalosti, deje, osobnosti a neodmysliteľné súvislosti v období prvých historických civilizácií, sťahovania národov a významnej slovienskej dobe. V stredovekých uhorských dejinách sú zachytené všetky dôležité momenty vrcholiace moháčskou katastrofou. Pomoháčsku históriu odohrávajúcu sa v tieni polmesiaca a protihabsburského odboja vystriedali dynastické vojny, vojny koaličné a napoleonské, revolučné roky 1848/1849. Novodobú históriu 20. storočia, v ktorej sa Slováci spolupodieľali na formovaní česko-slovenského štátneho útvaru, nasadzovali svoje životy v prvom i druhom zahraničnom či domácom odboji, prezentujú autori taktiež v kontexte medzinárodného diania a politického vývoja. V povojnovom období publikácia približuje vojenskú výstavbu a ozbrojené sily na Slovensku v podmienkach komunistického režimu, studenej vojny a ponovembrového vývoja v rokoch 1989 – 1992. Monografiu uzatvára vznik Slovenskej republiky a jej armády, výstavba armádnych štruktúr, reforma Ozbrojených síl SR, integračné procesy do NATO a neodmysliteľná účasť Slovákov v zahraničných misiách a v spoločnom protiteroristickom boji. Široký diapazón vojenských dejín Slovenska a Slovákov dotvárajú v publikácii nielen početné ilustračné obrázky, čiernobiele a farebné fotografie, ale aj prehľadné schémy, tabuľky, zoznamy, mapy, registre, chronológia slovenského dejinného vývoja a medailóny významných vojenských osobností.

   

  • MASKALÍK, Alex – Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992.
 • Košice : HWSK, s.r.o. v spolupráci s VHÚ, 2012, 1030 s., fotogr., príl., lit., ISBN 978-80-970941-0-2

  Vedecko-výskumný pracovník Vojenského historického ústavu prezentuje v publikácii stručné biografické profily vyše tisícky vojenských a civilných osobností, ktoré pôsobili s hodnosťou generála v československej armáde a formovali ju od jej vzniku po celé desaťročia jej existencie. Takmer všetky abecedne radené profily, ktoré prinášajú chronológiu vojenskej kariéry, sprevádzajú čierno-biele portrétové fotografie. Nosnej slovníkovej časti predchádza rozsiahla štúdia o výstavbe čs. armádnej generality v konkrétnych historických etapách spoločnej čs. štátnosti v kontexte dôležitých determinantov, sprievodných javov a súvislostí. Dopĺňajú ju početné prílohy pozostávajúce zo zoznamov a tabuliek poukazujúcich na kvalitatívnu štruktúru čs. generality z hľadiska konkrétneho historického obdobia, celkových počtov, vojenského pôvodu, národnostného, vekového a hodnostného zloženia či vzdelanostnej úrovne. Prílohy obsahujú tiež rôzne schematizmy, grafy a fotodokumentáciu archiválií, ktoré plasticky dokresľujú mnohé z naznačených skutočností. Publikácia je výsledkom dlhoročného bádania, zhromažďovania a spracovávania množstva archívnych dokumentov väčšinou vojenskej proveniencie, a šírkou svojho záberu je jediná v čs. vojenskej historiografii.

  • SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds – Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2
 • Bratislava : Vojenský historický ústav, 2011, 288 s., pram. a lit., fotogr., mp. príl., ISBN 978-80-89523-13-9

  Druhý zväzok pramennej edície prináša okrem dokumentov dôležitých z hľadiska vojenského aj pramene relevantné z aspektu vojensko-politického, štátnopolitického a geopolitického, ktoré vznikli v období takmer štyroch desaťročí – v čase arpádovského a anjouovského Uhorska. Sú to predovšetkým dôležité legislatívno-právne normatívy a reglementy, kráľovské donácie, privilégiá, výsady a takmer všetky uhorské a sčasti aj zahraničné naračné pramene. Chronologicky radený súbor dokumentov v dvoch kapitolách uvádzajú prehľady historického vývoja predmetného obdobia. Analogicky prvému zväzku každý dokument uvádza perex približujúci okolnosti vzniku, obsahové súvislosti a význam prameňa, ktorý je vybavený vysvetľujúcim poznámkovým aparátom a v závere ho dopĺňajú edície, preklady a literatúra. Druhý zväzok taktiež obsahuje chronologický prehľad najdôležitejších udalostí, prehľad vládcov a pápežov, uhorských palatínov a ostrihomských arcibiskupov, genealogické tabuľky arpádovskej a anjouovskej dynastie, farebné mapy, náčrtky bojových udalostí a zaujímavé iluminácie z Obrázkovej kroniky.

  • BYSTRICKÝ, Jozef a kol. – Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo. Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944.
 • Bratislava : Vojenský historický ústav, 2011, 389 s, mp., obr. príl., reg., lit., ISBN 978-80-89523-07-8

  Autori publikácie – Jozef Bystrický, Andrzej Aksamitowski, František Cséfalvay, Tomáš Hofírek, Andrzej Krzak a Peter Šumichrast sa zaoberajú bojmi, ktoré sa odohrali v priebehu roku 1944 vo Východných Karpatoch, a to z viacerých aspektov a uhlov pohľadu. Vychádzajú z najnovších poznatkov publikovaných v prácach domácich i zahraničných historikov, ale predovšetkým z archívnych prameňov. Autori približujú jednotlivé boje v komplexe navzájom súvisiacich strategických útočných operácií Červenej armády. Čitateľa vťahujú do konkrétnych fáz bojovej činnosti prebiehajúcej v náročných terénnych podmienkach rozsiahleho horského masívu tiahnuceho sa od rumunského priesmyku Predeal po Kurovské sedlo oddeľujúce Ľubovniansku a Ondavskú vrchovinu. Popisujú celkové letné a jesenné vojnové ťaženie, priebeh Jasko-kišiňovskej, Debrecínskej a Východokarpatskej operácie, činnosť sovietskeho letectva vo Východokarpatskej operácii a vychádzajúc z nemeckých prameňov obranné boje nemeckého XXIV. tankového zboru v Karpatoch v septembri a októbri 1944. Druhú časť publikácie tvorí Vojnový denník 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, mapujúci bojovú činnosť v priebehu Karpatsko-duklianskej a Východoslovenskej operácie v období od 4. septembra do 31. decembra 1944, a rozsiahla obrazová príloha. Monografia je vybavená tiež menným registrom a zoznamom archívnych prameňov a literatúry.

   

  • BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter a kol – Ferdinand Čatloš – vojak a politik (1895 – 1972).
 • Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2011, 309 s, pram. a lit., reg., fotogr., ISBN 978-80-970768-0-1

  Kolektívnu monografiu tvorí 11 chronologicky radených kapitol, v ktorých autori mapujú vojenskú a neskôr aj politickú kariéru kontroverznej, ale zároveň významnej osobnosti najnovších slovenských dejín – Ferdinanda Čatloša. Zamerali sa predovšetkým na jeho činnosť v rokoch druhej svetovej vojny. Ambíciou autorského kolektívu bolo sprístupniť životné osudy a činnosť ministra národnej obrany a hlavného veliteľa slovenskej armády v rokoch 1939 – 1944 v širšom kontexte zahraničnopolitických súvislostí a vnútorného života Slovenskej republiky. Spracovanie predmetnej problematiky je založené na pomerne širokej pramennej základni. Okrem odbornej literatúry autori zúročili aj svoj viacročný výskum problematiky slovenskej armády ako celku. Množstvo nových, dodnes neznámych informácií o Čatlošovi získali vďaka výskumu v zahraničných archívoch, najmä nemeckej proveniencie. Záujemcovia o vojenské dejiny Slovenska môžu na pozadí osudov Ferdinanda Čatloša sledovať dejiny slovenskej armády v dramatických rokoch druhej svetovej vojny. Súčasťou publikácie je aj bohatá fotografická príloha.

  • Aleksey Dushtakov – 1.Zahraniční politika George Bushe a Baracka Obamy v souvislosti s Afghánistánem
 • Tato kapitola je věnována srovnání zahraniční politiky Spojených států v Afghánistánu a regionu Střední a Jižní Asie za prezidentství George W. Bushe a Baracka H. Obamy. V následujícím výkladu jsou představeny hlavní cíle jejich zahraničních politik, priority, používané prostředky, početnost vojenského kontingentu, spolupráce s jinými státy v rámci mezinárodních organizací a dohod, hlavní nepřátelé a spojenci, mediální reflexe konfliktu atd. Úkolem kapitoly je představit základní prvky nové strategie Ameriky v Afghánistánu, popsat zásadní změny oproti minulému přístupu k problematice, heslovitě srovnat zahraniční politiky dvou prezidentů a naznačit základní problémy, které budu rozebírat v dalších kapitolách (…) Pokračovanie na VALKA.cz  >>

  • Aleksey Dushtakov – 2. Analýza dějin Afghánistánu a hledání příčin dnešních problémů
 • Kapitola druhá se zabývá dalším úkolem, jehož dokončením se lze přiblížit o několik kroků blíže ke splnění cíle práce. Jsem zastáncem názoru, že příčiny politické a ekonomické nestability v Afghánistánu a celém regionu je nutné hledat v dějinách.

  Země, která má více hor než lidí, země, které se říká „místo kde umírají impéria“.[119] Země, kde se jedna velmoc potopila v píscích a druhá nevidí perspektivy. Země občanské války, pokračující více než 30 let. To je Afghánistán, místo, kde se chyby opakují (…) Pokračovanie na VALKA.cz >>

  • Aleksey Dushtakov – 3. Spolupráce států Asie v Afghánistánu
 • Úkol, který by měl být splněn v této kapitole je následující: vyhodnotit možné kladné a záporné přínosy z účasti v konfliktu zemí Šanghajské organizace pro spolupráci (zejména Ruska a Číny), Pákistánu a Íránu a podílu těchto subjektů na dosažení stability v regionu. Dokončením této části práce bych se rád dostal blíže k splnění hlavního cíle práce – podívat se na válku Afghánistánu a Ameriky z jiného ideologického, ekonomického, politického úhlu, široce pojmout příčiny konfliktu a naznačit možné cesty rozvoje v Afghánistánu a regionu (…) Pokračovanie na VALKA.cz >>

  • Aleksey Dushtakov – 4. Cesty možného rozvoje Afghánistánu.
 •  V dané kapitole si kladu za úkol naznačit možné cesty rozvoje Afghánistánu, jeho stability, ekonomického a politického rozvoje. Je nutné brát ohled na to, že dnes neexistuje jednotný názor odborníků na to, jakým směrem by se měl konflikt v Afghánistánu rozvíjet. Podařilo se mi najít kolem 20 možných scénářů, avšak každý počítá bud’ s nereálnými předpoklady (například americká přítomnost v Afghánistánu bude omezena na sotva viditelnou, protože hlavní konflikt druhého desetiletí bude probíhat v Izraeli a Palestině), nebo s idealistickými představami (například projekt „věčné“ rozvojové pomoci Evropské unie nebo spolupráce všech islámských zemích s cílem nejrychlejšího ukončení konfliktu) (…) Pokračovanie na VALKA.cz >>.

   

  • Aleksey Dushtakov – Závěr
 • V dnešní době musíme jednat s konflikty, které nemohou být vyřešeny ani rychle ani bezbolestně. Stejně jako konflikty na Severním Kavkazu, v Africe, v Izraeli, v Jugoslávii a mnoha dalších místech, je situace v Afghánistánu více než složitá. Pokud se dokážeme abstrahovat od těch populistických prohlášení, které dělají Spojené státy či vláda Afghánistánu, snad uvidíme, že problém se řeší, ale nepostačujícím tempem (…) Pokračovanie na VALKA.cz >>

  • CHORVÁT, Peter – Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku.
 • Virvar, 2011, ISBN 978-80-970513-3-4

  Autor približuje v kontexte vojenských obranných opatrení Československej republiky a jej brannej moci v 30. rokoch 20. storočia priebeh a okolnosti výstavby čs. opevnení na území Slovenska. Popisuje jednotlivé typy pevnostných objektov, útvary čs. armády spojené s ich existenciou, účasť stavebných firiem na fortifikačnom procese. V samostatných kapitolách sa venuje bratislavskému predmostiu, komárňanskej pevnosti a osobitný dôraz kladie na problematiku opevnení v súvislosti s udalosťami v jeseni 1938, a dôsledkami štátoprávnych zmien v rokoch 1938/39 na Slovensku. Autor sa zaoberá tiež otázkami, ktoré doposiaľ neboli predmetom bádateľského záujmu – vzťahom civilného sektoru k opevneniam, významom jednotlivých pevnostných úsekov, bojovou hodnotou maďarskej armády vo vzťahu k opevneniam, finančným vyrovnaním pohľadávok za ich výstavbu po rozpade Česko-Slovenska, ich likvidáciou a pod. Práca vznikla na základe štúdia archívnych materiálov domácej a zahraničnej proveniencie, dobovej tlače, odbornej i populárno-náučnej literatúry, terénneho prieskumu a tiež informácií poskytnutých pamätníkmi výstavby a existencie opevnení, a jej koncepcia vychádza z tematicko-chronologického hľadiska. Nechýbajú v nej pútavé fotografie, menný a miestny register a prináša aj prehľadné tabuľky objektov.

  • CENAA, CSS – Slovensko v zahraničných misiách a operáciách
 • V septembri 2011 zahájilo Centrum pre bezpečnostné štúdie (CSS) a Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) realizáciu projektu „Zvyšovanie verejnej informovanosti o pôsobení Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) v zahraničných misiách“.

  Prvou časťou projektu boli diskusné kluby organizované na siedmych slovenských univerzitách a v mestách, kde zástupcovia Ministerstva obrany (MO), Ministerstva zahraničných vecí (MZV) a Ozbrojených síl SR v panelovej diskusii prezentovali denno-dennú prácu slovenských vojakov v misiách a operáciách v zahraničí.

  Druhou časťou projektu bola odborná konferencia „Pôsobenie Slovenska v zahraničných misiách a operáciách“, ktorá sa konala 1. decembra 2011 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Diskusiu viac ako 60 slovenských odborníkov z Ministerstva obrany SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva vnútra SR, Ozbrojených síl SR, Úradu Vlády SR, Národnej rady SR, Klubu generálov SR, Zväzu vojakov SR, Generálnej prokuratúry SR a tiež zástupcov mimovládnych organizácií a univerzít zachytávajú nasledujúce tri kapitoly publikácie CENAA, ktorá sumarizuje hlavné myšlienky jednotlivých panelov. Publikáciu si môžete prečítať na stránke CENAA >>

  • SEGEŠ Vladimír a kolektív – Slovensko – Vojenská kronika
 • Perfekt 2007, ISBN 8080463816

  Komplexná kronika Slovenska približuje slovenskú vojenskú minulosť v časovom období od pravekých dejín až po rok 2006.

  Prehľad najdôležitejších vojenských udalostí a medzníkov v dejinách Slovenska a Slovákov je postupne zachytený v 15 kapitolách. Prvých 5 kapitol sa venuje dramatickému vývoju civilizácie od praveku cez historické momenty Veľkej Moravy a Uhorského kráľovstva až po novovek. Následná revolúcia vo vojenstve spôsobená Napoleonskými vojnami reflektovaná v novej taktike a stratégii francúzskej armády mala nepriamy dopad aj na Slovensko a podnietila budovanie zbrojárskeho priemyslu.

  Podrobné zameranie na slovenské vojenské kapacity a zahraničný odboj v časoch prvej a druhej svetovej vojny prinášajú nasledovné kapitoly, ktoré ilustrujú aj užitočné informácie o stave slovenskej armády a jej vojenských úspechoch. Historický udalosti sú pre lepšiu orientáciu čitateľa doplnené o životopisy kľúčových vojenských aktérov v jednotlivých historických obdobiach.

  Posledné kapitoly sa už konkrétne venujú vojenskej otázke v čase vzniku Slovenskej republiky a poskytujú ucelený obraz od transformácie slovenskej armády až k reforme Ozbrojených síl SR. Jednotlivé etapy reformy vhodne dopĺňajú aj náčrty organizačných štruktúr Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu Armády SR, ktoré sa od 1. januára 2001 integrovali do jedného celku.

  Posledným významným medzníkom, ktorým predkladaná publikácia uzatvára svoj historicko-vojenský prehľad, je vstup Slovenskej republiky do Európskej Únie a NATO a z toho plynúca aktívna participácia Slovenskej Republiky na zahraničných misiách.

  Publikácia venovaná širokej laickej verejnosti je svojim nenáročným a prehľadným spôsobom zdrojom plnohodnotným informácii a v neposlednom rade čitateľ určite ocení aj ponuku relatívne samostatných zložiek a tabuliek, ktoré mu pre lepšiu predstavivosť vojenských akcií približujú stratégiu a taktiku boja, históriu vojenskej techniky, výzbroje a nuansy vojenského myslenia.

  • MINÁR Miroslav – PURDEK Imrich – VANGA Milan – VITKO Pavol – Vojenské misie – Slovenskí vojaci v službách mieru, stability vo svete a v boji proti terorizmu
 • Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2010, 191 s., ISBN 978-80-89169-20-7

  Slovenskú účasť na riešení vojnových konfliktov, udržaní mieru a bezpečnosti vo svete predstavuje zaujímavo koncipovaná dvojjazyčná publikácia. Približuje pôsobenie slovenských vojakov v troch desiatkach zahraničných misií a operácií, v ktorých bolo nasadených pod mandátom OSN, OBSE, EÚ a NATO okolo dvanásťtisíc Slovákov. Vychádzajúc z bohatých vojenských tradícií autori približujú najskôr pôsobenie slovenských vojakov v misiách v rámci česko-slovenskej federálnej armády – v Kuvajte, Perzskom zálive, Iraku, Somálsku a na území bývalej Juhoslávie. Nosná kapitola informuje o organizácii, činnosti, spolupráci, podmienkach, ako i spolupatričnosti a emóciách slovenských poslov mieru pôsobiacich pod vlastnou zástavou v operáciách UNPROFOR, UNTAES, SFOR, Concordia, ALTHEA, KFOR, AFOR, SFOR, Trvalá sloboda, Iracká sloboda, ISAF, UNFICYP a mnohých ďalších. V záujme rozširovania mierovej stability vo svete a v boji proti svetovému terorizmu slovenskí vojaci zabezpečovali a zabezpečujú v rámci mierových operácií humanitnú pomoc, odmínovanie, stavebno-ženijné práce, zdravotnú starostlivosť, bezpečný návrat utečencov, monitorovanie vojenskej a bezpečnostnej situácie, dodržiavania ľudských práv, dohľad nad odzbrojovaním, demobilizáciou a reintegráciou. Slovenský a anglický text jednotlivých častí publikácie dokresľuje bohatý fotografický materiál silnej výpovednej hodnoty, autentické výpovede vojakov zachytené vojenskými novinármi a celostranové mapy. Priložené DVD obsahuje filmové dokumenty a zoznam účastníkov misií.

  • ČAPLOVIČ Miloslav – STANOVÁ Mária, eds. – Slovensko v dejinách 20. storočia.
 • Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. K 70. narodeninám PhDr. Mariána Hronského, DrSc. Bratislava

  Vojenský historický ústav, 2010, 393 s., ISBN 978-80-970434-1-4

  Kolektívna monografia vznikla pri príležitosti 70. narodenín historika Mariána Hronského, jedného zo zakladateľov vojenskej historickej vedy na Slovensku. Slovenskí a českí kolegovia z viacerých vedeckovýskumných inštitúcií z úcty k jeho celoživotnému dielu zamerali výskum svojich publikovaných kapitol na zásadné zmeny, ku ktorým v postavení Slovenska v celom horizonte 20. storočia došlo, pričom sa dotýkajú širokého spektra vzájomne previazaných determinantov vnútropolitického vývoja v kontexte československých dejín a širšej zahraničnej politiky.

  • SEGEŠ Vladimír – ŠEĎOVÁ Božena, eds. – Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1. Od najstarších čias do konca 10. storočia.
 • Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 299s. mp. príl., ISBN 978-80-970434-8-3

  Prvý zväzok rozsiahlej pramennej edície k slovenským vojenským dejinám prináša v chronologickom poradí výber dokumentov nielen vojenského charakteru, ale aj vojensko-politického a geopolitického významu od 5. storočia pred n. l. až po príchod staromaďarských kmeňov do Dunajskej kotliny, ako aj ich bojové strety so slovanským obyvateľstvom v 10. storočí. Dokumentom, vybaveným perexom, zoznamom literatúry, edícií a prekladov, predchádza v prvej kapitole prierez historického vývoja obdobia od pravekých Keltov na území dnešného Slovenska po koniec 5. storočia a v druhej kapitole od roku 500 po koniec 9. storočia. Zväzok obsahuje v závere aj chronologický prehľad, prehľady panovníkov a pápežov vymedzeného časového obdobia, uzatvárajú ho prehľadné farebné mapy dokumentujúce vývoj dejinných skutočností daného obdobia.

  • ČAPLOVIČ Miloslav – FERENČUHOVÁ Bohumila – STANOVÁ Mária, eds. – Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie
 • Vojenský historický ústav v spolupráci s HÚ SAV a SNA, 2010, 288 s., ISBN 978-80-970434-0-7

  Súbor štúdií domácich a zahraničných autorov odzrkadľujúcich najnovšie historické poznanie o osobnosti a diele M. R. Štefánika. Prvú časť publikácie tvoria príspevky zo zahraničia, v ktorých autori prezentujú jeho činnosť vo Francúzsku, Srbsku, Taliansku a Rusku. Dokumentujú niektoré aspekty Štefánikovho osobného života, jeho politickú, diplomatickú a vojenskú aktivitu. Štúdia ruského autora o Štefánikovi a česko-slovenských légiách v Rusku vychádza z doteraz neprístupných archívnych prameňov. Prvú časť monografie uzatvárajú spomienky Alberta Benzoniho na Štefánikovu snúbenicu markízu Guilanu Benzoniovú a na ich návštevu Bradla v kritickom roku 1968. Druhú časť publikácie uvádza prehľad politicky a dobovo podmienených interpretácií Štefánikovej osobnosti, jeho činnosti v odboji a zásluh o vznik Československa v slovenskej i českej historiografii a publicistike. Následné štúdie vychádzajú z najnovších archívnych výskumov, striktne sa pridržiavajú prameňov a zároveň podávajú osobnú interpretáciu a konfrontáciu. Upresňujú motivácie Štefánikových rozhodnutí, sprítomňujú jeho osobnostné kvality, oceňujú jeho diplomatickú stratégiu a zasa v niektorých prípadoch spochybňujú kanonizovanú československú interpretáciu. V príspevkoch poslednej časti figuruje obraz Štefánika v národnej pamäti, v slovenských, resp. československých tradíciách a pamiatkach. Nechýba ani analýza legendarizácie Štefánika, významu jeho osobnosti v armádnych tradíciách prvej ČSR, fenoménu Štefánika v reflexiách slovenského zahraničia a rozbor jeho osobnej pozostalosti.

  • BAKA Igor – Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku
 • Tłumaczenie: Bakalarz, Joanna. Warszawa : Połski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, 272 s., obr. príl., ISBN 978-83-89607-95-9

  V nadväznosti na slovenské vydanie vedeckej monografie „Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku“ v roku 2006 Vojenským historickým ústavom pripravil vojenský historik jej rozšírenejšiu verziu pre poľské vydanie. Čitateľ v publikácii nájde podrobnejšie informácie o výstavbe slovenskej armády, jej pozemných a leteckých síl, ako aj detailnejšiu analýzu kontroverzných aspektov slovenskej zahraničnej politiky i vnútornej situácie vojnovej Slovenskej republiky, vychádzajúc zo širšej pramennej bázy získanej na základe štúdia ďalších archívnych prameňov. Monografia je rozšírená o zaujímavú rozsiahlu fotografickú a mapovú prílohu dokumentujúcu slovenskú a poľskú históriu daného obdobia.

  • BAKA Igor – Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940
 • Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 322 s, ISBN 978-80-969375-9-2

  V rozsiahlej publikácii sa autor zameral na vývoj ľudáckeho režimu prvej Slovenskej republiky, od prijatia dohody o autonómii Slovenska 6. októbra 1938 do slovensko-nemeckých rokovaní v Salzburgu v lete 1940, ktorých výsledkom bolo upevnenie pronemeckej orientácie Slovenska a vynútená reorganizácie slovenskej vlády. Historik vychádzal z publikovaných vedeckých a memoárových prác viažucich sa k danej problematike, ako aj rozsiahlej pramennej bázy získanej v domácich a zahraničných archívoch. Igor Baka v šiestich kapitolách chronologicky načrtáva formovanie ľudáckeho režimu v období autonómie, venuje sa výstavbe politického systému Slovenského štátu a mechanizmu jeho fungovania, premene HSĽS z konzervatívno-pravicovej opozičnej strany na samovládnuci subjekt, postaveniu Hlinkovej gardy, Hlinkovej mládeže, analyzuje pôsobenie mocensko-represívneho aparátu, premeny vzťahu medzi legislatívou a exekutívou, sleduje ciele a metódy ľudáckej propagandy, zmeny v štátnej správe a samospráve, v postavení minorít, osobitne židovskej, zaoberá sa militarizáciou spoločnosti v súvislosti s vojnou proti Poľsku, opisuje vznik, organizáciu a pôsobenie Ústredne štátnej bezpečnosti i polovojenských fašizoidných organizácií HSĽS. Autor svojou prácou prehlbuje poznanie o mechanizme fungovania politického systému na Slovensku v daných rokoch, o zmenách politických, mocenských, sociálnych i kultúrnych štruktúr.

 • « späť