ROKOVACÍ PORIADOK

KLUBU GENERÁLOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rokovací poriadok realizuje ustanovenia stanov Klubu generálov SR (ďalej len Klub) a určuje záväzné pravidlá pre rokovanie orgánov Klubu.

Článok 2

Každý člen je povinný riadiť sa stanovami Klubu a vysvetľovať ich v súlade s právnym poriadkom SR.

Článok 3

Jednotlivec a menšina sú viazaní rozhodnutím väčšiny. Tým nie je dotknuté ich právo presadzovať a hájiť vo vnútro klubovom živote svoj osobný alebo menšinový názor a usilovať o jeho opätovné prerokovanie.

II.

ČLENSTVO V KLUBE

Článok 4

1. Členom Klubu sa môže stať každý za podmienok uvedených v stanovách Klubu. Záujemcovi o členstvo, ktorý spĺňa podmienky členstva, alebo členovi Klubu, ktorý sa z vážnych osobných či zdravotných dôvodov nemôže zúčastňovať na činnosti Klubu môže Rada Klubu udeliť čestné členstvo. Rovnako možno udeliť čestné členstvo významným a zaslúžilým zahraničným predstaviteľom (armád, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov) – generálom v aktívnej službe, v zálohe a vo výslužbe a to na návrh Rady Klubu. Na čestného člena sa nevzťahuje povinnosť platiť členské príspevky. Rada Klubu v odôvodnených prípadoch môže udeliť „čestné členstvo in memoriam“ v Klube významným osobnostiam Slovenskej republiky – generálom. Takéto členstvo bude evidované v osobitnej kategórii členov Čestný člen Klubu generálov SR in memoriam.

2. Písomná prihláška má registračný a evidenčný charakter. Obsahuje údaje o hodnosti, titule, mene a priezvisku, dátume narodenia, bydlisku, a telefónnom a e-mailovom kontakte prihlasujúceho sa člena. Súčasťou prihlášky je vyslovenie súhlasu so spracovaním osobných údajov člena Klubu na evidenčné účely Klubu.

Článok 5

1. Členstvo zaniká za podmienok ustanovených v stanovách Klubu.

2. Proti rozhodnutiu členskej schôdze o zániku členstva zrušením, či vylúčením nie je možné odvolanie.

Článok 6

1. Potvrdením o členstve v Klube je členský preukaz člena Klubu generálov SR. Vydáva ho predseda Klubu, alebo ním poverený člen Rady Klubu.

2. Členský preukaz obsahuje údaje o členovi Klubu, v ktorom je nositeľ členského preukazu organizovaný.

3. Členským preukazom člen Klubu preukazuje oprávnenia, ktoré mu plynú z členstva v Klube podľa stanovených podmienok.

4. Zaplatenie členského príspevku je evidované hospodárom Klubu, povereným registrovaním členských príspevkov.

III.

ORGÁNY KLUBU

Článok 7

Orgánmi Klubu sú:

· Členská schôdza,

· Rada Klubu,

· Hlavný kontrolór,

· prípadne ďalšie koordinačné a iné orgány zriaďované podľa potreby Klubu (napr. regionálne orgány a pod.).

IV.

ČLENSKÁ SCHÔDZA

Článok 8

Členská schôdza je najvyšším orgánom Klubu. Určuje počet členov Rady Klubu, počet a pôsobnosť Regionálnych skupín pre najbližšie funkčné obdobie. Zvoláva ju Rada Klubu najmenej raz ročne. Rada Klubu môže zvolať mimoriadnu členskú schôdzu ak o to požiada aspoň jedna tretina členov Klubu. Na žiadosti musí byť uvedený dôvod zvolania členskej schôdze. Rada Klubu zabezpečí zvolanie členskej schôdze v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 60 dní od dňa podania žiadosti.

Článok 9

1. Členská schôdza rozhoduje o najdôležitejších otázkach činnosti Klubu.

2. Členská schôdza schvaľuje

· Stanovy Klubu,

· Rokovací poriadok

· Volebný poriadok

· Smernicu pre hospodárenie Klubu a ich prípadné zmeny.

Na jednotlivých rokovaniach členskej schôdze sa ďalej schvaľuje:

· Správa o činnosti za príslušné obdobie,

· Správa o hospodárení,

· Správa hlavného kontrolóra,

· Rámcový plán činnosti na príslušný rok,

· Rozpočet Klubu,

3. Členská schôdza volí a odvoláva členov Rady Klubu, predsedu Klubu a hlavného kontrolóra.

4. Členská schôdza volí volebnú, mandátovú a návrhovú komisiu v počte 3 členov.

· Mandátová komisia zisťuje a registruje prítomnosť členov Klubu na členskej schôdzi a rieši otázky regulárnosti a schopnosti členskej schôdze uznášať sa,

· Volebná komisia riadi voľby do Rady Klubu, predsedu Klubu a voľbu hlavného kontrolóra.

· Návrhová komisia pripravuje a prednáša návrh uznesenia, prípadne ďalšie návrhy na schválenie členskou schôdzou.

V.

RADA KLUBU

Článok 10

1. Najvyšším orgánom Klubu v období medzi členskou schôdzou je Rada Klubu. V rámci poverenia, ktoré je obsiahnuté v uznesení a dokumentoch, ktoré schválila členská schôdza, rieši otázky týkajúce sa činnosti Klubu a spolupráce s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom financií SR, štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy a samosprávy a inými inštitúciami.

2. Za členov Rady Klubu môžu byť zvolení kandidáti navrhovaní jednotlivými členmi Klubu. Pokiaľ navrhovaný kandidát nie je prítomný na členskej schôdzi, musí byť preukázaný jeho súhlas s prípadným zvolením do navrhovanej funkcie v orgánoch Klubu.

3. V prípade nesúhlasu zvoleného predsedu Klubu s navrhovanou funkciou je možné kooptovať

do tejto funkcie zvoleného člena Rady s najvyšším počtom hlasov, pokiaľ s tým vysloví sú – hlas.

4. Rada Klubu stanovuje program členskej schôdze.

5. Dátum, miesto konania a program členskej schôdze oznámi Rada Klubu najneskôr do 30 dní pred jej konaním.

Článok 11

Po rokovaní členskej schôdze, na ktorej boli zvolení členovia Rady Klubu a predseda Klubu si novozvolení členovia Rady Klubu zvolia podpredsedu Rady Klubu, tajomníka a hospodára na dobu dvoch rokov.

Článok 12

Najneskôr do 14 dní po členskej schôdzi, zabezpečí Rada Klubu odovzdanie funkcií novozvoleným funkcionárom Rady Klubu. O tom sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše odovzdávajúci a preberajúci predseda Klubu, a ktorý sa stane súčasťou zápisu z najbližšieho zasadania Rady Klubu. Odovzdávajúci a preberajúci funkcionári dostanú kópie zápisu.

Článok 13

1. Členstvo v Rade Klubu zaniká:

· zánikom členstva v Klube,

· vzdania sa funkcie písomnou formou,

· rozhodnutím Rady Klubu o zbavení členstva pre nevykonávanie funkcie po predchádzajúcom písomnom upozornení,

· vylúčením z Klubu.

2. Namiesto člena Rady Klubu, ktorého členstvo zaniklo, môže Rada Klubu dočasne, do doby konania najbližšej členskej schôdze, kooptovať člena Klubu, ktorý sa vo voľbách členov Rady Klubu umiestnil na šiestom mieste. Ak tento člen Klubu s kooptovaním nesúhlasí, môže Rada Klubu kooptovať ďalšieho člena Klubu v poradí, ktorý s kooptovaním súhlasí.

Článok 14

Rada Klubu sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát za 2 mesiace. Predseda Rady Klubu zvolá jej zasadnutie aj vtedy, ak o to písomne požiada s uvedením dôvodu najmenej jedna tretina členov Rady Klubu.

VI.

HLAVNÝ KONTROLÓR

Článok 15

Hlavný kontrolór je orgánom Klubu, ktorý kontroluje dodržiavanie základných klubových dokumentov a hospodárenie Klubu. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

Článok 16

Hlavný kontrolór:

· vykonáva kontroly hospodárenia s majetkom Klubu,

· spracúva každoročne správu o výsledkoch kontrol a predkladá ju členskej schôdzi ako informáciu na poslednej členskej schôdzi v príslušnom kalendárnom roku,

· má právo zúčastňovať sa na rokovaniach Rady Klubu a predkladať Rade návrhy a podnety k činnosti Klubu.

Článok 17

V prípade, že by hlavný kontrolór z akéhokoľvek dôvodu prestal vykonávať túto funkciu, Rada Klubu dočasne, do doby konania najbližšej členskej schôdze, ustanoví na jeho miesto člena Klubu, ktorý sa vo voľbách hlavného kontrolóra umiestnil na druhom mieste. Ak tento člen Klubu s menovaním nesúhlasí, môže Rada Klubu vymenovať za hlavného kontrolóra ďalšieho člena Klubu v poradí, ktorý s vymenovaním súhlasí.

Článok 18

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí za podmienok uvedených v článku v článku 13ods.1 tohto Rokovacieho poriadku.

VII.

REGIONÁLNA SKUPINA

Článok 19

Regionálna skupina je orgánom pre zefektívnenie práce Klubu a širšieho zapojenia sa do činnosti Klubu v rámci regiónu.

Článok 20

V čele Regionálnej skupiny je vedúci, ktorého volí členská schôdza na základe návrhu Rady Klubu alebo členov Klubu

Článok 21

Regionálna skupina spracováva vlastný plán činnosti, ktorý je súčasťou Rámcového plánu činnosti Klubu.

Článok 22

Regionálna skupina nevedie vlastné hospodárenie. Náklady na svoju činnosť si hradia členovia Regionálnej skupiny. Rada Klubu môže niektoré náklady Regionálnej skupiny na základe žiadosti jej vedúceho uhradiť z finančného rozpočtu Klubu.

VIII.

SPOLOČNÉ ZÁSADY ČINNOSTI KLUBU

Článok 23

Rozhodnutia vydané orgánmi Klubu v rámci ich vymedzenej pôsobnosti, musia byť uvedené v zápise z rokovania. Ak sa rozhodnutie niekomu doručuje, vyhotoví poverený člen Klubu na tento účel opis rozhodnutia, za správnosť ktorého zodpovedá ten, kto viedol rokovanie.

Článok 24

1. Proti rozhodnutiu orgánu Klubu môže podať odvolanie člen Klubu, ktorého sa rozhodnutie priamo dotýka do 15 dní od kedy mu bolo rozhodnutie vyhlásené alebo doručené. Odvolanie sa podáva písomne orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Podanie odvolania má odkladný účinok. Orgán Klubu je povinný predložiť odvolanie so všetkými písomnými materiálmi bez zbytočného odkladu odvolaciemu orgánu, ktorým je členská schôdza, pokiaľ odvolaniu sám nevyhovie. Orgán proti rozhodnutiu ktorého bolo odvolanie podané, môže sám odvolaniu vyhovieť len ak sa nedotýka aj iných osôb, ako tej, ktorá odvolanie podala.

2. Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné.

Článok 25

Rokovať v mene Klubu môžu oprávnené osoby uvedené v časti IV. bod 10 Stanov Klubu (štatutárne orgány Klubu) za podmienok tam uvedených. Ak niekto rokuje bez splnomocnenia štatutárov, nie je Klub týmto rokovaním alebo dohodnutým záväzkom viazaný.

Článok 26

Prítomnosť členov Klubu na rokovaní sa zisťuje prezenčnou listinou podpísanou prítomnými, ktorá je súčasťou zápisu z členskej schôdze.

Článok 27

Po otvorení rokovania a zistení prítomnosti, predsedajúci oznámi program rokovania. Oznámený program rokovania môže byť pred schválením na návrh ktoréhokoľvek z členov Klubu zmenený alebo doplnený.

Článok 28

Orgány Klubu rokujú a uznášajú sa za podmienok uvedených v Stanovách Klubu.

Článok 29

Na schôdzach orgánov Klubu má každý právo voľného prejavu, pokiaľ má udelené slovo predsedajúcim. Toto slovo mu môže predsedajúci s odôvodnením odňať. Člen, ktorému nebolo udelené slovo alebo mu bolo odňaté, je oprávnený žiadať, aby schôdza rozhodla hlasovaním, či neudelenie slova alebo jeho odňatie bolo odôvodnené. Táto možnosť nemôže byť predsedajúcim odmietnutá.

Článok 30

1. Ustanovovanie a odvolávanie členov volených orgánov Klubu je vykonávané vždy formou rovných, priamych a tajných volieb. O iných návrhoch sa rozhoduje hlasovaním-aklamáciou. Forma rozhodnutia môže byť zmenená rozhodnutím členskej schôdze alebo iného orgánu, o rozhodnutie ktorého ide.

2. Tam, kde nie je stanovené inak, hlasovanie riadi a výsledok zisťuje predsedajúci so zapisovateľom. Prehlasovaná menšina môže žiadať, aby jej návrh bol uvedený v zápise schôdze. Tejto žiadosti musí byť vyhovené.

Článok 31

1. O členských schôdzach sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje stručný popis priebehu celého rokovania, predovšetkým predložených návrhov a prijatých uznesení. Uznesenia musia byť jasné, konkrétne a kontrolovateľné. V zápise o hlasovaní sa uvádza počet tých, ktorí hlasovali za prijatie návrhu, ktorí hlasovali proti prijatiu návrhu a ktorí sa hlasovania zdržali.

2. Tam, kde nie je stanovené inak, priebeh rokovaní zapisuje zapisovateľ, ktorého touto úlohou poveril predsedajúci rokovania a to buď na jedno rokovanie alebo počas určitého časového obdobia.

3. Z priebehu rokovania alebo jeho časti môže byť vyhotovený záznam elektronickými prostriedkami. Na túto skutočnosť je predsedajúci povinný upozorniť prítomných pred začatím záznamu.

4. Zápis o priebehu rokovania vykonáva zapisovateľ samostatne. Zápis o obsahu návrhov, výsledku hlasovania a formulácií uznesení robí podľa pokynov predsedajúceho ihneď v priebehu schôdze. Vyhotovený zápis podpisuje zapisovateľ a predsedajúci.

Článok 32

Na každom rokovaní orgánov Klubu sa kontroluje plnenie jednotlivých skôr nesplnených bodov predchádzajúcich uznesení príslušného orgánu. Každý člen Klubu má právo sa zoznámiť so zápisom z predchádzajúcich rokovaní.

Článok 33

Na každom rokovaní členskej schôdze Klubu sa prerokúvajú a schvaľujú rozhodnutia prijaté funkcionármi oprávnenými predbežne rozhodovať v neodkladných záležitostiach namiesto členskej schôdze v období od predchádzajúceho rokovania. V prípade neschválenia predbežného rozhodnutia členská schôdza príjme opatrenia, ktoré bude považovať za potrebné na nápravu. Rovnako sú schvaľované opatrenia vykonané inými zmocnencami.

Článok 34

Volené organy môžu preniesť časť svojich právomocí na pracovné a odborné komisie a pod. Prenesenie právomoci môžu volené orgány uznesením meniť a odvolávať.

Článok 35

Odosielané písomnosti Klubu obsahujú názov organizácie a dátum vyhotovenia, miesto a presnú adresu príjemcu, stručný a jasný text, pečiatku Klubu, podpis oprávnených členov Klubu a evidenčné číslo. Kópia každej odoslanej písomnosti sa zakladá v dokumentácii Klubu.

IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

1. V prípade zániku Klubu o jeho majetku rozhodne členská schôdza Klubu.

2. Orgány Klubu vystupujú vo vzťahu k veliteľom, riaditeľom alebo náčelníkom v rozsahu určenom v Stanovách Klubu a týmto Rokovacím poriadkom.

3. Rokovací poriadok Klubu generálov Slovenskej republiky bol prerokovaný a schválený na členskej schôdzi Klubu v Nitre dňa 24.10.2019, čím doterajší rokovací poriadok Klubu stráca platnosť.

« späť