Základnou úlohou Klubu generálov SLOVENSKEJ REPUBLIKY

je podpora Ozbrojených síl SR, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov ako aj presadzovanie všeobecných, sociálnych, pracovných, profesijných, ekonomických a kultúrnych záujmov svojich členov, ich rodinných príslušníkov a pozostalých po bývalých profesionálnych vojakoch – generáloch, generáloch ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov ako aj vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom verejnej správy a samosprávy a vo vzťahu k iným občianskym združeniam pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti.

Klub svoju úlohu realizuje pri rokovaniach s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom financií SR, predstaviteľmi organizačných stupňov Ozbrojených síl SR, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov a pri rokovaniach s predstaviteľmi ďalších orgánov a organizácií pri plnom rešpektovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov jednotlivých zložiek.

Do rokovaní s orgánmi a združeniami Klub vstupuje z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu týchto orgánov a združení.

Klub predkladá podnety, stanoviská, návrhy a odporúčania najmä v oblasti sociálneho, materiálneho, kultúrneho, zdravotníckeho a iného zabezpečenia svojich členov, ich rodín a pozostalých po nich.

Klub spolupracuje s podobnými občianskymi združeniami, ktoré majú vzťah k Ozbrojeným silám SR, ozbrojeným bezpečnostným zborom a ozbrojeným zborom na území Slovenskej republiky a s podobnými organizáciami iných štátov, s ktorými nadviaže kontakt.

Spolupráca Klubu s ozbrojenými silami a ozbrojenými bezpečnostnými zbormi a ozbrojenými zbormi SR sa uskutočňuje prostredníctvom ich riadiacich zložiek.

Klub sa podieľa na dôstojnej rozlúčke s členmi Klubu, ktorí zomreli.
Príslušníci Klubu sú nápomocní pri rozvoji Ozbrojených síl SR, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov ak o to budú predstavitelia Klubu požiadaní.