VOLEBNÝ PORIADOK

Klubu generálov Slovenskej republiky

I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Právo voliť a byť zvolený majú všetci členovia Klubu generálov Slovenskej republiky (ďalej len „Klub“), ktorí ku dňu konania volieb majú riadne uhradené členské poplatky a členovia Klubu generálov SR, ktorí nie sú povinní platiť členský príspevok.

2. Voľby sa uskutočňujú raz za dva roky, spravidla na výročnej členskej schôdzi Klubu.

3. Voľby sú tajné, volí sa vhodením hlasovacieho lístku s uvedenými kandidátmi do urny.

4. Hlasovacie lístky budú vydané prítomným členom Klubu pri prezentácii.

5. Mandátová komisia odovzdá pred zahájením volieb prezenčnú listinu oprávnených voličov volebnej komisii.

6. Ak navrhovaný kandidát nie je prítomný na členskej schôdzi, je potrebné predložiť jeho písomný súhlas, že s kandidatúrou súhlasí, inak bude z hlasovacie lístka vyškrtnutý.

7. Volebná komisia má 3 členov. Jej predseda a členovia sú volení na členskej schôdzi Klubu, na ktorej sa volia orgány Klubu.

8. Volebná komisia spracuje o výsledkoch volieb písomný protokol, v ktorom uvedie:

a) koľko bolo oprávnených voličov v deň volieb,

b) koľko bolo vydaných hlasovacích lístkov,

c) koľko hlasovacích lístkov nebolo vydaných,

d) koľko hlasovacích lístkov bolo odovzdaných celkom, koľko z toho bolo odovzdaných platných a koľko neplatných,

e) poradie kandidátov na základe získaných hlasov,

f) ktorí z kandidátov boli zvolení za člena Rady Klubu,

g) ktorý z kandidátovbol zvolený za hlavného kontrolóra,

h) ktorý zo zvolených kandidátov za člena Rady Klubu bol zvolený za predsedu Klubu.

9. Písomný protokol o výsledku volieb podpisujú všetci členovia volebnej komisie, odovzdajú ho spolu so všetkými listinami týkajúcimi sa volebného aktu (podpísané prezenčné hárky, nevydané volebné lístky, vydané volebné lístky roztriedené na platné a neplatné po ich sčítaní) doterajšiemu predsedovi Rady Klubu, ktorý zodpovedá za ich archiváciu.

10. Voľby sú platné ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov prítomných na členskej schôdzi.

II. Voľba členov Rady Klubu, predsedu Klubu a hlavného kontrolóra

11. Za členov Rady Klubu sa volí celkom 5 členov.

12. Za hlavného kontrolóra Klubu sa volí 1 člen.

13. Hlasovací lístok sa spracováva spoločne:

a) pre voľbu členov Rady Klubu a predsedu Klubu,

b) pre voľbu hlavného kontrolóra ,

14. Hlasovací lístok bude prítomnému členovi Klubu odovzdaný oproti podpisu na prezenčnej listine.

15. Tlač a úprava hlasovacieho lístka je vykonaná tak, že kandidáti na člena Rady Klubu a hlavného kontrolóra Klubu budú uvedení v abecednom poradí, bude uvedené ich plné meno a priezvisko, titul a dosiahnutá hodnosť.

16. Ak budú v priebehu členskej schôdze predložené a členskou schôdzou odsúhlasené ďalšie návrhy na zápis do kandidátky, budú navrhovaní členovia Klubu dopísaní na kandidátku.

17. Úprava hlasovacieho lístka sa vykoná tak, že na hlasovacom lístku sa zakrúžkujú poradové čísla navrhovaných kandidátov podľa stanovených počtov:

Volebný lístok Maximálny počet zakrúžkovaných
Pre voľbu členov Rady Klubu

5

Pre voľbu hlavného kontrolóra

1

18. Ak bude zakrúžkovaných viac kandidátov ako je stanovený počet, alebo hlasovací lístok bude upravený iným spôsobom, bude tento hlasovací lístok považovaný za neplatný.

19. Za člena Rady Klubu budú zvolení 5 kandidáti, ktorí získajú najviac platných hlasov, pričom zvolený kandidát s najvyšším počtom platných hlasov je súčasne zvolený za predsedu Klubu. V prípade jeho nesúhlasu s voľbou za predsedu Klubu, je za predsedu Klubu zvolený člen Rady Klubu s druhým najvyšším počtom platných hlasov, pokiaľ s tým vysloví súhlas. Ak by ani tento člen Rady Klubu so svojim zvolením za predsedu nesúhlasil, vykoná členská schôdza priamu voľbu predsedu Klubu spomedzi tých zvolených členov, ktorí so zvolením za predsedu vyslovia súhlas.

20. Ak počas funkčného obdobia člena Rady Klubu dôjde k zániku členstva v Rade Klubu z dôvodov uvedených v časti V. čl. 13 bod 1 Rokovacieho poriadku Klubu, vykonajú sa doplňovacie voľby na najbližšej členskej schôdzi Klubu, podľa pravidiel stanovených týmto Volebným poriadkom.

21. Za kontrolóra Klubu bude zvolený kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov.

III. Záverečné ustanovenie

Tento Volebný poriadok Klubu generálov Slovenskej republiky bol prerokovaný a schválený na členskej schôdzi Klubu v Nitre dňa 24.10.2019, čím stráca platnosť doterajší volebný poriadok Klubu.

 
 

« späť