STANOVY

Klubu generálov Slovenskej republiky

Klub generálov Slovenskej republiky je nepolitické, nestranné občianske združenie.

I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Názov združenia je:

„KLUB GENERÁLOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ (ďalej len „Klub“)

2. Sídlom Klubu je Dulovo nám. 6, 821 09 Bratislava 2.

3. Klub vyvíja svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky. Je vrcholovou profesijnou stavovskou organizáciou profesionálnych vojakov – generálov, generálov v zálohe a generálov vo výslužbe ako aj generálov ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov, ktorí súhlasia s činnosťou Klubu a zúčastňujú sa na jeho činnosti. Členovia Klubu môžu vyvíjať činnosť aj pri svojom služobnom zaradení mimo územia Slovenskej republiky, pokiaľ to neodporuje zákonom štátu, na území ktorého vykonávajú službu.

II.

CIELE A ÚLOHY KLUBU

1. Základnou úlohou Klubu je podpora ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov SR ako aj presadzovanie všeobecných, sociálnych, pracovných, profesijných, ekonomických a kultúrnych záujmov svojich členov, ich rodinných príslušníkov a pozostalých po bývalých profesionálnych vojakoch – generáloch, generáloch ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov, vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom verejnej správy a samosprávy a vo vzťahu k iným občianskym združeniam pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti.

2. Klub svoju úlohu realizuje pri rokovaniach s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom spravodlivosti a Ministerstvom financií SR, predstaviteľmi organizačných stupňov ozbrojených síl SR, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov a pri rokovaniach s predstaviteľmi ďalších orgánov a organizácií uvedených v prvom odseku, pri plnom rešpektovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov jednotlivých zložiek.

3. Do rokovaní s orgánmi a združeniami uvedenými v prvom odseku Klub vstupuje z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu týchto orgánov a združení.

4. Klub predkladá podnety, stanoviská, návrhy a odporúčania najmä v oblasti sociálneho, materiálneho, kultúrneho, zdravotníckeho a iného zabezpečenia svojich členov, ich rodín a pozostalých po nich.

5. Klub spolupracuje s podobnými občianskymi združeniami, ktoré majú vzťah k Ozbrojeným silám SR, ozbrojeným bezpečnostným zborom a ozbrojeným zborom na území Slovenskej republiky a s podobnými organizáciami iných štátov, s ktorými nadviaže kontakt.

6. Spolupráca Klubu s ozbrojenými silami a ozbrojenými bezpečnostnými zbormi a ozbrojenými zbormi SR sa uskutočňuje prostredníctvom ich riadiacich zložiek.

7. Klub sa podieľa na dôstojnej rozlúčke s členmi Klubu, ktorí zomreli.

8. Príslušníci Klubu sú nápomocní pri rozvoji Ozbrojených síl SR, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov ak o to budú predstavitelia Klubu požiadaní.

9. Klub vyvíja svoju činnosť aj pri zachovávaní a podporovaní prezentácie vojenskej histórie, napomáha pri starostlivosti o vojnové hroby, pri čom spolupracuje so štátnymi orgánmi a spoločenskými organizáciami.

III.

ČLENSTVO V KLUBE

1. Členstvo v Klube je dobrovoľné.

2. Členom Klubu sa môže stať profesionálny vojak – generál, generál v zálohe alebo vo výslužbe, generál ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov v aktívnej službe alebo vo výslužbe, ktorý súhlasí s cieľmi a činnosťou Klubu a chce sa podieľať na ich realizácii.

3. Členstvo v Klube vzniká podaním písomnej prihlášky, jej zaregistrovaním a schválením Radou Klubu a zaplatením členského príspevku na kalendárny rok.

4. Na návrh členov Klubu môže Rada Klubu udeliť „čestné členstvo“. Čestné členstvo je možné udeliť členovi Klubu alebo záujemcovi o členstvo, ktorý spĺňa podmienky členstva, ale z vážnych osobných či zdravotných dôvodov sa nemôže aktívne zúčastňovať na činnosti Klubu.

5. Čestné členstvo je možné udeliť aj významným a zaslúžilým zahraničným predstaviteľom (armád, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov) generálom v aktívnej službe, v zálohe a vo výslužbe.

6. Na návrh členov Klubu môže Rada Klubu v odôvodnených prípadoch udeliť „čestné členstvo in memoriam“ v Klube významným osobnostiam – generálom.

7. Členom Klubu sa nemôže stať osoba, ktorá je súčasne členom organizácie, ktorej činnosť je namierená proti Klubu generálov Slovenskej republiky, jeho cieľom alebo proti činnosti ozbrojených síl SR, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.

8. Členstvo v Klube zaniká:

a) na základe oznámenia člena predsedovi Klubu o vystúpení z Klubu,

b) zrušením členstva pre neplatenie členského príspevku, ak bol na to člen Klubu vopred písomne upozornený predsedom Klubu,

c) vylúčením pre závažné konanie nezlučiteľné s členstvom v Klube na základe návrhu Rady Klubu a rozhodnutia členskej schôdze,

d) úmrtím člena,

e) zánikom Klubu.

9. Obnoviť členstvo v Klube je možné po jednom roku so súhlasom členskej schôdze Klubu.

10. Člen Klubu má právo:

· zúčastňovať sa všetkých akciách Klubu,

· vyjadrovať sa na rokovaniach Klubu k činnosti Klubu a jeho orgánov,

· voliť a byť volený do orgánov Klubu,

· hlasovať, podávať návrhy, podnety, sťažnosti,

· byť informovaný o činnosti Klubu.

11. Člen Klubu je povinný podľa svojich možností a síl:

· podporovať a realizovať ciele a úlohy Klubu,

· dodržiavať Stanovy Klubu,

· aktívne prispievať k plneniu základných úloh Klubu,

· platiť členské príspevky v stanovenom termíne a dbať o dobré meno Klubu na verejnosti.

IV.

ORGANIZÁCIA KLUBU A JEHO ORGÁNY

1. Klub tvoria jednotliví členovia Klubu.

2. Najvyšším orgánom Klubu je členská schôdza, ktorá sa koná najmenej za rok za účasti všetkých členov Klubu. Členskú schôdzu zvoláva Rada Klubu a na členské schôdze sú členovia Klubu pozývaní písomne alebo elektronickou poštou.

3. Členská schôdza schvaľuje:

a) stanovy Klubu a iné klubové normy, ich zmeny a doplnky,

b) správu o činnosti Klubu za obdobie od predchádzajúcej členskej schôdze,

c) rámcový plán činnosti na rok,

d) správu o hospodárení,

e) rámcový rozpočet.

Na prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov Klubu prítomných na rokovaní.

4. Členská schôdza volí a odvoláva členov Rady Klubu a hlavného kontrolóra Klubu s mandátom na dobu dvoch rokov. Zvolený člen Rady Klubu, ktorý vo voľbách získal najviac platných hlasov je súčasne zvolený za predsedu Klubu. Voľby sa vykonávajú tajným hlasovaním.

5. V období medzi členskými schôdzami riadi činnosť Klubu Rada Klubu. Organizuje plnenie úloh, zvoláva členskú schôdzu, zabezpečuje podľa potreby styk s orgánmi Generálneho štábu Ozbrojených síl SR alebo Ministerstva obrany SR, Policajného zboru alebo Ministerstva vnútra SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo Ministerstva spravodlivosti SR, Finančného riaditeľstva SR alebo Ministerstva financií SR.

6. Rada Klubu má 5 členov.

7. Rada Klubu volí podpredsedu, tajomníka a hospodára Klubu s mandátom na dobu dvochrokov. Voľby sa vykonávajú tajným hlasovaním.

8. Rada Klubu je uznášaniaschopná ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia Rady Klubu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov Rady Klubu prítomných na rokovaní.

9. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva Rada Klubu na základe vlastného rozhodnutia, alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov Klubu.

10. Štatutárnym orgánom Klubu je predseda Klubu.

11. Pre činnosť Klubu spracováva Rada Klubu na základe podnetov členov a v spolupráci s partnerskými organizáciami a združeniami „Rámcový plán činnosti Klubu na rok“.

12. Hlavný kontrolór je kontrolným orgánom Klubu, za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

V.

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

1. Na hospodárenie Klubu sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutia členskej schôdze.

2. Hospodárenie Klubu sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu na jednotlivé akcie zakotvené v „Rámcovom pláne činnosti Klubu na rok“.

3. Príjmy Klubu tvoria:

členské príspevky,

dary od fyzických osôb a právnických osôb,

sponzorské príspevky,

dotácie a granty od právnických osôb,

iné zdroje

4. V hospodárskych záležitostiach za Klub koná predseda spoločne s hospodárom alebo na základe poverenia predsedu, podpredseda spoločne s hospodárom.

VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Klub má právnu subjektivitu.

2. Výšku členských príspevkov za kalendárny rok stanovuje členská schôdza Klubu, s prihliadnutím na návrh Rady Klubu.

3. Klub plánuje svoju činnosť na základe návrhov schválených na členskej schôdzi v súlade s finančnými prostriedkami vyčlenenými z rozpočtu Klubu alebo prostriedkami účelovo poskytnutými inými subjektami.

4. Pre prípravu a organizovanie členskej schôdze môžu poskytnúť Ozbrojené sily SR, ozbrojené bezpečnostné zbory a ozbrojené zbory na zmluvnom základe bezodplatne priestory na základe žiadosti predsedu Klubu.

5. Spolupráca Klubu s orgánmi štátnej správy, samosprávy, občianskymi združeniami a inými právnymi subjektami sa vykonáva na základe vzájomnej dohody o spolupráci.

6. Spolupráca Klubu s organizáciami iných štátov sa vykonáva na základe dohody o medzinárodnej spolupráci.

7. Zmeny alebo doplnky Stanov Klubu možno vykonať len na základe rozhodnutia členskej schôdze Klubu.

8. O zániku Klubu, jeho zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení rozhoduje členská schôdza Klubu. Menuje likvidačnú komisiu, ktorá najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zánik Klubu bez likvidácie je možný len v prípade, že práva a povinnosti Klubu prejdú na inú nástupnícku organizáciu.

9. Klub zanikne uznesením členskej schôdze alebo poklesom počtu pod 5 členov.

10. Zánik Klubu oznámi predseda Klubu do 15 dní od rozhodnutia členskej schôdze Ministerstvu vnútra SR.

11. Klub má právo používať vlastné symboly Klubu. Symbolmi Klubu sú:

a) znak Klubu

b) pečiatka Klubu so znakom a názvom

12. Prílohou Stanov Klubu je Rokovací poriadok Klubu generálov Slovenskej republiky. / viď. príloha č.1 /.

13. Stanovy Klubu boli prerokované a schválené na členskej schôdzi Klubu v Nitre dňa 24.10.2019, ich registráciou končí platnosť doterajších Stanov Klubu.

Klub je zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
dňa 18.1.2006 pod č. VVS/1-900/90-27583.

« späť