SMERNICA

pre hospodárenie Klubu generálov Slovenskej republiky

Klub generálov Slovenskej republiky je nepolitické, nestranné občianske združenie.

I.

HOSPODÁRENIE KLUBU

1.   Za hospodárenie v KG SR zodpovedá hospodár Klubu v súlade s rozhodnutím členskej schôdze, Rady Klubu a Predsedníctva Rady Klubu. Riadi sa opatreniami Ministerstva financií SR, ktoré stanovujú účtovnú osnovu a spôsoby účtovania. Výsledky hospodárenia sa prerokúvajú a schvaľujú na členskej schôdzi Klubu.

2.   Zdroje príjmov

a)      členské príspevky

b)      príjmy z usporiadaných spoločných akcií

c)      príjmy od sponzorov – dary

d)      dotácie z rozpočtovej kapitoly MO SR

e)      úroky a iné príjmy

 

II.

ZÁSADY PRE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

1.   Účtovníctvo Klubu generálov vedie zvolený hospodár podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

2.   Účtovníctvo musí byť vedené ako úplné, preukázateľné a správne tak, aby odzrkadľovalo skutočnosti Klubovej činnosti.

3.   Účtovným obdobím je kalendárny rok.

4.   Účtovné zápisy sa dokladajú účtovnými dokladmi, ktoré musia spĺňať náležitosti podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .

5.   Hospodár Klubu zodpovedá za správne a úplné vedenie účtovnej evidencie.

6.   V peňažnom denníku sa vedú minimálne údaje o príjmoch a výdavkoch peňažných prostriedkoch v hotovosti a na peňažnom účte

7.   Uzávierka peňažného denníka sa vykonáva vždy k:

a)      31. decembru každého roku

b)      mimoriadna uzávierka peňažného denníka sa vykonáva pri odovzdaní a preberaní funkcie hospodára a pri zrušení Klubu

c)      ročná uzávierka sa dokladá výkazom o majetku, záväzkoch, príjmoch a výdajoch a potvrdzuje sa podpisom predsedu Klubu, hospodára a kontrolného orgánu Rady Klubu. 

8.   Účtovné písomnosti sa uchovávajú:

a)      evidencia členov je trvalým dokladom a nie je možné ju skartovať

b)      peňažný denník po dobu  5 rokov

c)      účtovné doklady s peňažným denníkom súvisiace po dobu 5 rokov

III.

HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI

1.   Klub hospodári so svojim majetkom samostatne v súlade so základnými dokumentmi Klubu a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.   Finančné prostriedky Klubu sa ukladajú v peňažnom ústave a v pokladni Klubu. Pokladničná hotovosť na krytie najnutnejších výdajov musí byť uložená v príručnej pokladnici. S finančnými prostriedkami v peňažnom ústave disponujú funkcionári uvedení na podpisovom vzore. Finančné doklady podpisujú členovia z podpisového vzoru v zmysle zásad dohodnutých s príslušným peňažným ústavom. Právo podpisu nemôže byť udelené členom kontrolnej komisie.

3.   S osobou poverenou hospodárením s finančnými prostriedkami sa uzatvára zmluva o hmotnej zodpovednosti.

IV.

VÝDAVKY NA KLUBOVÚ ČINNOSŤ

1.   Výdavky na činnosť Klubu je možné hradiť v súlade s plánom hospodárenia Klubu schváleným na  príslušný kalendárny rok.

2.   Rada Klubu má v období medzi dvoma schôdzami právo upravovať plán  hospodárenia v závislosti  na úlohách ktoré je povinná riešiť.

3.    Na zabezpečenie klubovej činnosti členov Rady je možné hradiť nevyhnutnú časť nákladov, spojených s administráciou a zabezpečením činnosti  Klubu.

4.   Výdavky na občerstvenie a dary sa poskytujú pri zasadnutiach Rady klubu, členskej schôdze, pre hosťov rokujúcich na zasadnutí Rady klubu alebo členskej schôdzi Klubu.

5.   Dary je možné poskytnúť významným zahraničným hosťom pri účasti na rokovaní členskej schôdzke Klubu alebo na rokovaní Rady klubu, v hodnote do 20,00 €.

6.   Pri významných životných jubileách členov Klubu je možné zakúpiť vecný dar v hodnote do 20,00 €.

7.   Pri úmrtí člena Klubu sa môže z prostriedkov Klubu zakúpiť kyticu alebo veniec do výšky 50,00 €. 6)                  

8.   K zabezpečeniu pietnych aktivít zakúpiť kyticu alebo veniec do výšky 50,00 €  6)

9.   K zabezpečeniu zahraničných oficiálnych delegácií je možné uhradiť náklady  spoločenské aktivity (občerstvenie a pohostenie, tlmočenie a sprievodné akcie) do výšky 15,00 € na osobu.

10. Členom klubu oslobodeným od platenia členských príspevkov je možné na základe predložených cestovných lístkov preplatiť jazdné na členskú schôdzu vo výške jazdného hromadným dopravným prostriedkom.

11. Členom KG SR vyslaným na rokovanie refundovať vopred schválené náklady podľa predložených účtovných dokladov. 6)

V.

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

1.   Členské príspevky sa platia do konca mesiaca februára na bežný kalendárny rok. Na príjem členského príspevku vystaví hospodár Klubu potvrdenie o príjme a úhradu vyznačí pečiatkou a podpisom do členského preukazu na členskej schôdzi. Členovia, ktorí uhradia členské príspevky bezhotovostným spôsobom, t.z. priamo na účet KG SR obdržia pečiatku na najbližšej členskej schôdzi Klubu.

2.   O výške členských príspevkov na kalendárny rok rozhoduje členská schôdza Klubu. Výška členských príspevkov je schválená nasledovne:

a)      kategória – vojenskí dôchodcovia – generáli poberajúci dôchodok pred účinnosťou zákona č. 114/1998 z. z. (pred 1. 5. 1998). Členský príspevok 20,00 €,

b)      kategória – vojenskí dôchodcovia – generáli poberajúci dôchodok podľa zákona  č.114/1998 z. z. (od 1. 5. 1998). Členský príspevok 35,00 €,

c)      kategória – vojenskí dôchodcovia – generáli poberajúci dôchodok podľa zákona č.328/2002 z. z. (od 1. 7. 2002) a generáli v aktívnej službe profesionálneho vojaka. Členský príspevok 50,00 € 5) .

3.   Členovia KG SR, ktorí dosiahli vek 80 rokov nie sú povinní platiť členský príspevok podľa čl. III, bod 8 Stanov KG SR. 6)

VI.

RIEŠENIE ŠKOD

Škoda ktorá vznikla  na majetku Klubu, musí byť prerokovaná Radou klubu ktorá je povinná prijať opatrenia na jej vyšetrenie. Pri riešení zodpovednosti za škodu spôsobenú Klubu sa postupuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Rada Klubu vždy určí zodpovedného člena klubu za vyšetrenie škody a prijatie návrhov opatrení k zamedzeniu ďalších škôd. 

VII.

ZÁNIK KLUBU

Pri zániku Klubu rozhoduje o jeho majetku členská schôdza. Rada Klubu generálov zabezpečí uloženie spisovných materiálov, účtovných dokladov, pečiatok, zrušenie bežného účtu Klubu.

—————————————————————–

6)   Zmena na základe Uznesenia VČS KG z 4.7.2009

« späť