Hneď po Výročnej členskej schôdzi KG SR, ktorá sa konala 1.7.2021 v Leopoldove, sme sa dohodli, že i vzhľadom na pandémiu a obmedzenia ktoré prináša, sa pokúsime zvýšiť počet spoločných stretnutí na dve ročne. Termín prvej členskej schôdze v roku 2022 sme tak stanovili na máj a za miesto stretnutia sme vybrali Banskú Bystricu. Hlavný dôvod bol, že tam vzniklo Spoločné operačné veliteľstvo OS SR a jeho veliteľ, náš člen, genmjr. Ing. Ondřej Novosad, nás pozval, aby nám predstavil jeho úlohy a poslanie.

Generál Novosad nám so svojim tímom pripravil veľmi zaujímavý a hodnotný program. Stretli sme sa už o 09,00 hodine pri Pamätníku SNP. Po privítaní a krátkych pokynoch, sme sa odobrali a položili kyticu k večnému ohňu v srdci pamätníka, aby sme si tak spoločne uctili nedávne 77. výročie Dňa boja proti fašizmu. Po krátkom príhovore sme sa presunuli do zariadenia Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, kde nás privítal osobne jeho riaditeľ pplk. Mgr. Matej Tóth. V prednáške nám priblížil históriu športového centra a zodpovedal na množstvo otázok. Následne sme mali príležitosť si pozrieť, ako pokračuje rekonštrukcia a výstavba nových zariadení. Na modernej laserovej strelnici sme si vyskúšali streľbu zo športových pištolí, prezreli si vynovený atleticko – futbalový štadión. Po presune do centra mesta sme sa na Radnici v Cikkerovej sieni stretli s primátorom mesta pánom MUDr. Jánom Noskom, ktorý ocenil príležitosť na stretnutie s členmi nášho Klubu.

Prechodom cez námestie sme sa dostali do historickej budovy Beniczky Restaurant, kde sa k nám pripojil i riaditeľ Múzea SNP pán PhDr. Marián Uhrin, PhD. Po neformálnom obede sme vo vedľajšej sále reštaurácie o 14,00 hodine začali rokovanie. V jeho úvode nás veliteľ SOV OS SR genmjr. Ing. Novosad zoznámil s formovaním a úlohami tohto nového veliteľstva.

Následne začala členská schôdza, ktorú riadil tajomník Klubu gen.v.v. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD. V jej úvode predseda Klubu genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek privítal všetkých účastníkov a zvlášť privítal náčelníka Generálneho štábu OS SR gen. Ing. Daniela Zmeka, ktorý si i v tejto komplikovanej situácii našiel čas a stretol sa s nami. Správu predsedu Klubu generálov SR o činnosti Rady a Klubu generálov SR od výročnej členskej schôdzi v Leopoldove dňa 1.7.2021 do 11.5.2022 predniesol genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek a hneď v úvode sme si uctili minútou ticha nášho zosnulého člena:

brig.gen. PaedDr Ivana Čierneho

Po Správe predsedu dostal slovo generál Zmeko. Informoval nás o súčasných úlohách plnených OS SR, o bezpečnostnej situácii, o prognózach a budúcich výzvach. V následnej bohatej diskusii sme sa dostali i k otázkam vojenského personálu, modernizačných projektov, výstavby ozbrojených síl či spolupráci ozbrojených zborov. Pred odchodom generála Zmeka sme popriali všetkým príslušníkom ozbrojených síl veľa vytrvalosti, profesionality, úspechov a poďakovali sme sa za vysoko kvalitné naplňovanie ich poslania.

Následne nám boli prednesené hospodárom Klubu gen.v.v. JUDr. Stanislavom Jankovičom správy týkajúce sa hospodárenia Klubu a genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránkom Správa hlavného kontrolóra za rok 2021. Dokumenty boli priebežne schvaľované vrátane našich plánov a zámerov na rok 2022. V následnej diskusii vystúpilo 7 generálov.

Predseda mandátovej komisie genmjr.v.v. Ing. Ján Pančík skonštatoval, že rokovania sa zúčastnilo 35 členov a schôdza je uznášaniaschopná. Nasledovalo vystúpenie predsedu návrhovej komisie genmjr. JUDr. Michala Vaľa, CSc. s návrhom uznesenia, ktoré členská schôdza s pripomienkami schválila.

Počas rokovania nás navštívili naši priatelia a sympatizanti pán Andraščík so synom, mjr. Prílepok riaditeľ OR PZ SR Dolný Kubín a mjr. Martin Štorcel, riaditeľ OO PZ SR Tvrdošín, ktorým sme poďakovali za spoluprácu a podporu ako aj za odovzdané prezenty pre členov Klubu.  

Následne sme privítali nových členov, ktorý boli prijatí Radou KG SR dňa 25.1.2022, a odovzdali im členské preukazy:

– brig.gen. v.v. Ing. Ivan Bella
– gen.v.v. JUDr. Marián Slobodník
– brig.gen.v.v. Ing. Karol Navrátil – neprítomný

Ďakovné listy a malé darčeky sme odovzdali našim jubilantom:

55. rokov brig.gen.v.v. Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M. – neprítomný
55. rokov brig.gen. Ing. Tibor Králik – neprítomný
55. rokov brig.gen.v.v. Ing. Vladimír Kubáň – neprítomný
60. rokov gen. JUDr. Csaba Faragó – neprítomný
60. rokov gen.v.v. PaedDr. Tibor Gašpar – neprítomný
60. rokov genpor. Ing. Ľubomír Svoboda – neprítomný
60. rokov genpor.v.v. Ing. Vladimír Šimko – neprítomný
60. rokov gen.v.v. JUDr. Vladimír Šramka
65. rokov gen.v.v. Juraj Bukuš – neprítomný
65. rokov gen. v.v. JUDr. Ján Packa
65. rokov brig.gen.v.v. Ing. Stanislav Petrenec
75. rokov genmjr.v.v. Ing. Milan Stráňava

Klubové vyznamenania sme odovzdali i za predchádzajúce obdobie, pretože skôr to nebolo možné pre pandémiu:

Čestný kríž KG SR

genmjr. v.v. Ing. Martin Babiak
genmjr. v.v. Ing. Jozef Blizman
gen. v.v. Ing. Milan Cerovský
genmjr. v.v. doc. MUDr. Igor Čombor, CSc.
brig.gen. v.v. Ing. Stanislav Petrenec

Pamätná medaila generála Jána GOLIANA

1 stupňa (zlato) genmjr. v.v. Ing. Ján Pančík
1 stupňa (zlato) genmjr. v.v. JUDr. Michal Vaľo, CSc.
2 stupňa (striebro) genmjr. v.v. Ing. Milan Stráňava
2 stupňa (striebro) genmjr. v.v. Ing. Ján Čmilanský
3 stupňa (bronz) genmjr. v.v. Ing. Jindřich Joch
3 stupňa (bronz) gen. v.v. JUDr. Štefan Lastovka

Záslužný kríž generála Rudolfa VIESTA

1 stupňa (zlato) gen. v.v. Ing. Milan Cerovský
1 stupňa (zlato) brig.gen. v.v. PaedDr. Ivan Čierny – in memoriam
2 stupňa (striebro) gen. v.v. JUDr. Oto Lobodáš, PhD.
3 stupňa (bronz) genmjr. v.v. Ing. Ján Čmilanský
3 stupňa (bronz) genmjr. v.v. Ing. Ľudovít Gál
3 stupňa (bronz) gen.  Ing. Daniel Zmeko

Na záver nášho stretnutia predseda Klubu slávnostným spôsobom odovzdal Šabľu HONOR výrobné číslo 75 nášmu hostiteľovi genmjr. Ing. Ondřejovi Novosadovi.

Deň pokračoval až do neskorých večerných hodín v družnej zábave a ochutnávkach vín, prezentovaných formou štábneho cvičenia, ktoré riadil gen. Novosad. V závere sme nášmu hostiteľovi poďakovali za skvele pripravený deň.

Prespali sme v „športových podmienkach“ ubytovacom zariadení Dukly a v piatok ráno 13. mája sme sa ešte po krátkej návšteve u velite2a v budove SOV OS SR rozišli do svojich domovov.

« späť