Druhá členská schôdza KG SR v tomto roku sa konala 13.októbra v Ružomberku. Hlavný dôvod výberu tohto mesta bola skutočnosť, že po komunálnych voľbách tu skončí svoje 8-ročné pôsobenie súčasný primátor mesta Ružomberok, náš člen, genmjr.v.v. doc. MUDr. Igor Čombor, CSc. I takýmto spôsobom sme mu chceli poďakovať za všetko to, čo urobil pre mesto, región a našu Ústrednú vojenskú nemocnicu – FN. Rokovanie prebiehalo v centre mesta, v príjemnom prostredí hotela Kultúra.

Rokovanie začalo už o 13,00 hod. prezentáciou Veliteľstva vojenského zdravotníctva OS SR, ktoré vzniklo 1. júla 2022. Jeho vytvorenie, zloženie a hlavné úlohy predstavil brig.gen. MUDr. Roman Jantoš, veliteľ – hlavný lekár OS SR. Ako druhá bola prezentácia o súčasných výzvach a perspektívach Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – Fakultnej nemocnice. Jej riaditeľ, doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD., objasnil postavenie nemocnice jak v regióne tak i v rámci OS SR a vysvetlil nám zámery jej ďalšieho rozvoja. Následne vystúpil s príhovorom náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Ing. Daniel Zmeko, ktorý si opäť našiel čas a stručne nás zoznámil s úlohami a rozvojom OS SR na najbližšie obdobie. Všetky tieto vystúpenia boli rozširované množstvom otázok členov Klubu.

Následne sme sa na pozvanie pána primátora generála Čombora, presunuli do mestskej radnice, kde nás v slávnostnej mestskej sieni pán primátor stručne zoznámil s históriou tohoto významného mesta a so zámerom ďalšieho rozvoja. Podpísali sme sa do kroniky mesta a poďakovali sa primátorovi za pozvanie a pomoc pri organizácii nášho rokovania.

Po návrate do hotela sme začali rokovanie členskej schôdze, ktorú riadil tajomník Klubu gen.v.v. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD. Po schválení programu a určení komisií, predseda Klubu genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek predniesol Správu predsedu Klubu generálov SR o činnosti Rady a Klubu generálov SR od členskej schôdzi v Banskej Bystrici dňa 12.5.2022 do 12.10.2022. Hneď po úvodných slovách sme si uctili minútou ticha nášho zosnulého dlhoročného predsedu:

genmjr.v.v. Ing. Františka Blanárika

V Správe predseda konštatoval, že napriek krátkemu obdobiu sme sa zúčastnili na množstve podujatí a informoval, že členskú základňu Klubu v súčasnosti tvorí 79 generálov. Od poslednej členskej schôdze bol za člena prijatý brig.gen. Ing. Martin Remeš a členstvo bolo zrušené 3 generálom. Následne boli prednesené Informatívna správa o priebežnom hospodárení KG SR za rok 2022 a návrh na zmenu Volebného poriadku KG SR, ktorým sme museli reagovať na vyriešenie situácie v Rade Klubu, po úmrtí jedného jej člena, gen. Blanárika. Následne sme sa zoznámili s Návrhom rámcového plánu činnosti KG SR na rok 2023.

Po krátkej prestávke nasledovala diskusia. V jej úvode predseda Klubu genpor.v.v. Vojtek udelil najvyššie vyznamenanie Klubu generálov SR

Čestný kríž KG SR pánovi Milošovi Vašekovi

za dlhoročnú podporu Klubu, pravidelnú účasť na jeho aktivitách, podporu a rozvoj vojenskej histórie Slovenska a dlhoročnú zberateľskú činnosť vojenských reálií. Následne nás genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič zoznámil s plánom Vojensko – historickej cesty do Talianska po stopách bojov slovenských jednotiek a zvlášť generála M.R. Štefánika, ktorá je plánovaná na máj 2023. Z diskusie vyplynuli ďalšie podnety na rozšírenie našich aktivít v budúcom roku, zvlášť s Klubom generálov Českej republiky a na spoluprácu s Vojenským historickým ústavom. Na záver predseda mandátovej komisie genmjr.v.v. Ing. Jozef Blizman skonštatoval, že rokovania sa zúčastnilo 26 členov a schôdza je uznášaniaschopná. Nasledovalo vystúpenie predsedu návrhovej komisie genmjr. JUDr. Michala Vaľa, CSc. s návrhom uznesenia, ktoré členská schôdza s pripomienkami schválila.

Tým bola oficiálna časť členskej schôdze ukončená a nasledovalo odovzdávanie vyznamenaní a blahoželanie jubilantom:

Čestný kríž KG SR brig.gen. Ing. Juraj Krištofovič

Záslužný kríž generála Rudolfa VIESTA
1 stupňa (zlato) genpor.v.v. Ing. Július. Humaj

Medaila generála Rudolfa VIESTA
3 stupňa (bronz) brig.gen.v.v. Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen DrSc., MB

Ďakovné listy a malé darčeky sme odovzdali našim jubilantom:

genmjr.v.v. Ing. Ľudovít Gál 75r
gen. Mgr. Róbert Bozalka 65r
brig.gen.v.v. Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen DrSc., MB 55 r

Stretnutie pokračovalo v priestoroch hotela až do neskorých večerných hodín v družnej zábave a priateľských rozhovoroch. Prespali sme v krásnom prostredí Hotela Kultúra, v piatok ráno 14. októbra sme sa poďakovali pani riaditeľke za vytvorenie vynikajúcich podmienok a rozišli do svojich domovov.

« späť