Dňa 6. 12.2022 sa v priestoroch 5. delostreleckého pluku v Rožňave konalo odhalenie tabule „Galérie raketového vojska a delostrelectva na Slovensku“. Tohto slávnostného aktu, ktorý iniciovala Česká a Slovenská obec delostrelecká, na počesť Dňa sv. Barbory, patrónky delostrelcov. sa za KG SR zúčastnili: genmjr.v.v. Ing. Ján Čmilanský a genmjr.v.v. Ing. Dušan Humený.

Generálmajor Humený, bývalý veliteľ 5. raketového pluku, náčelník Raketového vojska a delostrelectva Armády SR a zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR, pri odhaľovaní tabule predniesol príhovor:

Česká a Slovenská obec delostrelecká vypracovala „Galériu raketového vojska a delostrelectva na Slovensku“. Tabuľa má slúžiť ako spomienka na dobu, kedy raketové vojsko a delostrelectvo (RVD) na Slovensku bolo  historicky v najsilnejšom zložení.

Galéria je zároveň zrkadlom toho, aké významné postavenie RVD zastávalo v organizačnej štruktúre vševojskových zväzov a zväzkov na Slovensku.

Galéria má graficky usporiadanú štruktúru po tom, čo nastalo zastabilizovanie vševojskových zväzov, zväzkov, útvarov a im podriadených delostreleckých útvarov ( po reorganizácii 2.VO na VVO – od roku 1965).

Na stupni Východného vojenského okruhu, v počiatočnej dobe pôsobili v zostavách 13. a 14. tankovej divízie dva delostrelecké pluky. 3. (13.) delostrelecký pluk 13. tankovej divízie v SENICI a 49. (14.) delostrelecký pluk 14. tankovej divízie v BREZNE. V BREZNE bol aj 14. protitankový oddiel. Postupne do zostavy divízií boli začlenené aj raketové oddiely v BRATISLAVE (13.td, 1983) a v BREZNE (14.td, 1985). V roku 1989 boli redislokované a organizačne začlenené do 331.tdb Hranice na Morave

V rámci delenia čs. armády okrem spomínaného divízneho  delostrelectva bola do podriadenosti veliteľstva VVV resp. Armády SR v roku 1992 začlenená 3. (5.) delostrelecká brigáda v JELŠAVE, 31. protitankový oddiel v JELŠAVE a 3.(5.) raketový pluk v MARTINE. Pluk mal vo výzbroji taktické raketové komplety 9K52 LUNA M a 9K79 TOČKA (SS-21 SCARAB), takticko – operačný komplet 9K714 OKA (SS-23 SPIDER).

Po prechode na zborovú organizáciuv roku 1995, 13. tanková divízia bola reorganizovaná na 1. armádny zbor a 14. mechanizovaná divízia na 2. armádny zbor, zároveň bolo reorganizované aj delostrelectvo. U 1. armádneho zboru bol reorganizovaný 13. delostrelecký pluk na 1. delostreleckú brigádu v SENICI a u 14. mechanizovanej divízie bol 14. delostrelecký pluk reorganizovaný na 2. delostreleckú brigádu v BREZNE.

Významnú úlohu pri modernizácii delostrelectva Armády SR mala firma KONŠTRUKTA DEFENCE, a.s. Trenčín.. Je to veľmi renomovaná inštitúcia v oblasti vývoja delostreleckých systémov na Slovensku. V podstate všetky delostrelecké, mínometné, raketometné systémy, delostrelecká a raketometná munícia, systémy riadenia paľby delostrelectva, ktoré sú momentálne zavedené v OS SR pochádzajú z tejto konštrukčnej kancelárie. OS SR sú tak jednou z mála armád na svete, ktoré sú kompletne vyzbrojené delostreleckou technikou vlastnej proveniencie.

Pre pripomenutie:

– húfnice: 155mm 45kal. ShKH Zuzana 2000, 155mm 52kal. ShKH Zuzana 2, 152mm ShKH vz. 77 DANA,

– mínomety: – 81mm mínomet, ľahký, ťahaný, – 98mm mínomet, ľahký, ťahaný, 120mm mínomet PRAM/L, ťahaný,

– raketomety: – 122mm raketomet vz.70, RM vz. 70/85 MODULAR,

– systémy riadenia paľby: – DELSYS, BASYS.

Kompletné zabezpečenie munície k jednotlivým zbraňovým systémom vrátane špeciálnej munície atď.

V tomto období bolo RVD historicky na Slovensku v najsilnejšom zložení (rak. pluk, 22 del. odd., práporné delostrelectvo, cca 6500 osob) .

Po roku 2001 došlo v OSSR k významným organizačným zmenám, zrušeniu armádnych zborov, zrušeniu zborových delostreleckých brigád. Postupne bol zrušený aj 5. raketový pluk v MARTINE, posledné batérie v roku 2002. V JELŠAVE bola 5. delostrelecká brigáda reorganizovaná na samohybný delostrelecký oddiel.

V takto štukturovanej „Galérii“ nie je možné graficky znázorniť všetky delostrelecké jednotky. Je potrebné len pripomenúť, že vševojskové pluky, resp. brigády mali Náčelníkov delostrelectva. Uvševojskových plukov (brigád) boli delostrelecké oddiely a u práporov mínometné (protitankové) delostrelectvo.

Najdôležitejšiu úlohu v pripravenosti delostrelectva však vždy mali a majú odborne pripravení, skúsení a svojmu remeslu oddaní velitelia.

Delostreleckí velitelia a náčelníci mohli byť na svojich funkciách vďaka vojenskému školstvu, ktoré ich vychovalo.

V novodobej histórii prípravu dôstojníkov delostrelectva zabezpečovala Hranická akadémia (Delostrelecké učilište, Vyššia škola dôstojníkov delostrelectva, 1948- 1960). Od roku 1960 potom Vyššie delostrelecké učilište Martin. Medzi vyučovacie predmety patrila predovšetkým matematika, fyzika, mechanika, elektronika, topografia a meteorológia. Všestranná modernizácia armády, zavádzanie moderných zbraňových systémov, predovšetkým samohybného delostrelectva, systémov delostreleckého prieskumu a riadenia paľby delostrelectva, ako aj  útvarov raketového vojska vyžadovali i rastúce požiadavky na odborné aj vojenské vzdelanie delostreleckých veliteľov a technických špecialistov. Z Vyššieho delostreleckého učilišťa bola vytvorená Vysoká vojenská veliteľsko – technická škola, 1972 (od roku 1979 redislokovaná do Vyškova). Pre operačný stupeň boli delostreleckí velitelia pripravovaní vo VAAZ Brno na Katedre operačného a bojového použitia RVD (okrem vysokej školy boli pripravovaní špecialisti delostrelectva pre nižšie veliteľské a technické funkcie vo VSOŠ, DDŠ, RDŠ). V neskoršom období to bola a je Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánikaa v jej organizácii Katedra operačného a bojového použitia raketového vojska a delostrelectva. Drvivá väčšina absolventov týchto vzdelávacích inštitúcií, budúcich veliteľov zastávali významné funkcie na štáboch brigád, divízií, armád. Vyjadrujem hlbokú úctu všetkým ľuďom, ktorí dali svoj um, ruky, srdce v prospech rozvoja RVD.

V Galérii na pripomenutie sú uvedení niektorí významní delostreleckí pedagógovia, ktorí pôsobili vo Vyššom delostreleckom učilišti a vo Vysokej vojenskej veliteľsko technickej škole a vAkadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika na  Katedre operačného a bojového použitia raketového vojska a delostrelectva.

Sme presvedčení o tom, že Galéria bude pripomínať tým, ktorí sú už na dôchodku, dobu, kedy slúžili a mladším, ktorí slúžia, akú významnú úlohu zohrávalo delostrelectvo v zostavách vševojskových zväzov, zväzkov a útvarov. Veríme, že nové generácie delostrelcov si budú naďalej pripomínať nezabudnuteľnú históriu delostrelectva, že si budú naďalej vážiť delostreleckú odbornosť, že budú hrdí na to, že sú delostrelci a budú naďalej ctiť a rozvíjať tradície delostrelectva.

Myslíme si, a my starší by sme mali byť právom hrdí na to, že sme slúžili u delostreleckých útvarov v čase, kedy historicky delostrelectvo na Slovensku bolo v najsilnejšom zoskupení.

Stále totiž platí a skúsenosti z vývoja vojenského umenia, ako aj vedenia vojen jednoznačne potvrdzujú, že delostrelectvo má a v budúcnosti bude mať významné postavenie medzi druhmi vojsk pri vytváraní podmienok pre účinné vedenie boja, operácie.“

Aktívnym aj vyslúžilým delostrelcom prajem pri zabezpečení obrany štátu, rozvoja OSSR, ako aj zachovávaní a rozvíjaní tradícií delostrelectva na Slovensku, veľa zdravia, pohody, osobných aj rodinných úspechov.

Nech Vám pri Vašej zodpovednej a ušľachtilej práci pomáha a chráni Vás patrónka delostrelcov sv. Barbora.“

« späť