V Jaselských kasárňach Topoľčany bol 13. október dňom jubilejných osláv 20. výročia vzniku 1.mechanizovanej brigády (1.mb). Za symbolickej účasti príslušníkov veliteľstva 1.mb, práporov a jednotiek v podriadenosti 1. mb sa osláv zúčastnil náčelník GŠ OS SR generál Daniel Zmeko, veliteľ Pozemných síl OS SR genmjr. Ivan Pach, predseda KG SR a 1. viceprezident  Zväzu vojakov SR genpor. v.v. Peter Vojtek, členovia Klubu generálov a Klubu vojenských dôchodcov, ako aj funkcionári miestnej správy a samosprávy. Slávnostnej ceremónie sa zúčastnili aj bývalí velitelia, ktorí pôsobili v posádke Topoľčany – historicky prvý veliteľ Ľahkej brigády plk.v.v. Juraj Výrostek, brig.gen.v.v. Štefan Mečár, brig.gen. Martin Stoklasa (súčasný veliteľ Strategického centra krízového manažmenut GŠ OS SR), brig.gen.v.v.  Vladimír Kubáň, brigádny generál Ivan Balog (súčasný zástupca veliteľa PS OS SR),  plk.gšt. v.v. Ján Bujňák a plk.v.v. Zoltán Iboš. Vzácnym hosťom bol veliteľ Pozemných síl Armády ČR genmjr. Ladislav Jung.

Príslušníci prvej brigády 20 rokov potvrdzujú pri plnení úloh nielen doma, ale aj v zahraničí, vysokú profesionalitu a zodpovednosť. Za to, že sa podarilo tieto ciele naplniť, patrí vďaka nielen všetkým súčasným profesionálnym vojakom a zamestnancom brigády, ale aj tým, ktorí sú v zálohe alebo už nie sú medzi nami. Prácu tých, ktorí sa v uplynulom období najväčšou mierou podieľali na plnení stanovených úloh sa v tento slávnostný a výnimočný deň rozhodol oceniť svojimi vojenskými medailami a odznakmi minister obrany SR a NGŠ OS SR, ktoré si priamo z rúk hlavných funkcionárov prevzal na ceremónii iba zlomok profesionálnych vojakov, ale je samozrejmé, že vďaka patrí všetkým príslušníkom, pretože všetci sú súčasťou brigády.

Počas slávnostnej ceremónie boli za dlhodobú a aktívnu spoluprácu s Klubom Topoľčany Zväzu vojakov SR a osobnú angažovanosť pri šírení dobrého mena zväzu udelené vyznamenania „Hviezda Zväzu vojakov Slovenskej republiky“, ktoré odovzdal 1. viceprezident Zväz vojakov SR genpor.v.v. Peter Vojtek veliteľovi 1.mb brigádnemu generálovi Alexandrovi Kollárikovi, ako aj bývalým veliteľom brigády.

Po udelení ocenení vystúpil so svojím príhovorom veliteľ 1.mb brigádny generál Alexander Kollárik, ktorý po krátkom zhrnutí histórie brigády vyzdvihol, že za každou úlohou, ktorú ľahká a neskôr 1. mechanizovaná brigáda plnila alebo plní stoja práve jej príslušníci, či už bývalí alebo terajší. Zároveň dodal: „Osobne je pre mňa cťou a záväzkom veliť Vám. Rád by som všetkým príslušníkom brigády dôstojníkom, poddôstojníkom, mužstvu a zamestnancom chcel popriať všetko najlepšie k 20. výročiu brigády, veľa elánu pri plnení nastávajúcich úloh a pevné zdravie Vám a Vašim blízkym bez, ktorých podpory by sme nemohli naše poslanie vykonávať.”

Následne vystúpil generál Daniel Zmeko, ktorý uviedol: „Vaša história sa začala písať 1.10.2002. História písaná zlatými písmenami do kroniky brigády. Úspech, jeden za druhým.“ Svoje poďakovanie venoval generál Zmeko aj smerom k veliteľovi 1.mb: „Je mi veľkou cťou pán veliteľ, že mám možnosť veliť takýmto ľudom“. Počas svojho prejavu poďakoval za takmer trojročné intenzívne nasadenie hlavne počas pandémie COVID, za schopnosť, vytrvalosť a profesionalitu počas pomoci občanom Slovenska. Za excelentnú spoluprácu poďakoval aj miestnej správe a štátnej správe z okresu Topoľčany a v meste Topoľčany. Poďakoval za reálne plnenie operačných úloh, pretože od 22. februára, kedy boli OS SR uvedené do stavu najvyššej bojovej pohotovosti, prvá brigáda nezaváhala a splnila všetky úlohy, ktoré súviseli so zásadnou zmenou bezpečnostného prostredia v našom regióne, čo len potvrdzuje a ako zároveň uviedol generál Zmeko, že OS SR sú v najlepšom stave operačnej pripravenosti vo svojej histórii a sú v najlepšej kondícií. 

Záver prvej časti jubilejných osláv patril slávnostnému pochodu nastúpených jednotiek s defilé vojenskej techniky a následne slávnostné odnesenie štátnej zástavy. Pred začatím druhej časti osláv, ktorá patrila statickým a dynamickým ukážkam, počas ktorých sa odprezentovali vojaci 11. mechanizovaného práporu Martin v ukážke Weapon handling, 13. mechanizovaný prápor Levice vo výcviku sebaobrany a príslušníci 12. mechanizovaného práporu Nitra s ukážkou „Boj mechanizovaného družstva o objekt“, bola zhotovená spoločná pamätná fotografia.

Osláv sa okrem aktívnych generálov zúčastnili: genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genpor.v.v. Ing. Peter Gajdoš, genmjr.v.v. Ing. Ján Pančík, brig.gen.v.v. Ing. Štefan Mečár.

« späť