Vážený pán  generál,

Rada Klubu generálov SR Vás pozýva na Členskú schôdzu Klubu generálov SR, ktorá sa uskutočni   dňa 25. novembra 2011 vo VÚ 4444 Hlohovec (ul. Duklianska 39, 920 01 Hlohovec

Program aktivity:

Čas

Program

Miesto/(Poznámka)

13,00 – 14,00

Príchod do posádky Hlohovec (víta veliteľ SVaP, Mlfpr a Doppr) – občerstvenie

Hlohovec, VÚ 4444, klub Mlfpr, parkovisko vozidiel na nástupisku Mlfpr

14,00 – 14,10

Presun do objektu Tepličky

(všetky presuny autobusom Mlfpr)

14,10 – 14,25

Prezentácia multifunkčného práporu (Mlfpr)

Multifunkčná hala TMM

 14,25 – 14,40

Prezentácia dopravného práporu (Doppr)

Multifunkčná hala TMM

14,40 – 15,00

Ukážka činnosti na prepúšťacom mieste

15,00 – 15,15

Ukážka družstva poľných pekární

(ochutnávka produktov)

15,15 – 15,25

Ukážka družstva úpravne vody

(ochutnávka vody)

15,25 – 15,30

Ukážka boja zblízka

PrV Doppr

15,30 – 15,35

Presun

(autobusom Mlfpr)

15,35 – 15,50

Ukážka družstva pohrebných záležitostí

15,50 – 16,00

Dynamická ukážka techniky Doppr

(Automobilové cvičisko )

16,00 – 16,05

Presun do multifunkčnej haly TMM , krátka prestávka, zaujatie miest

16,05 – 18,00

Členská schôdza klubu s osobitým bodom rokovania – vystúpením NGŠ OS SR gen. Ing. Ľubomíra BULÍKA, CSc.

(Multifunkčná hala TMM, audiovizuálna technika)

od 18,00

Pracovná večera, následne  spoločenské posedenie a odovzdanie pamätných odznakov VÚ 4444 Hlohovec

(Kontajnerová jedáleň)

19,00

Presun do objektu Dukelských kasární

(autobusom Mlfpr)

Odjazd účastníkov stretnutia

Počas prezentácie účastníkov bude vyhradený priestor na zaplatenie členského príspevku za rok 2011 (eventuálne nezaplatených starších príspevkov). Uhradením členského príspevku na príslušný kalendárny rok, nadobúda Váš mandát právoplatnosť na hlasovanie počas rokovania členskej schôdze.

Nesplnením tejto jednej zo základných povinností člena (čl. III/8 Stanov KG SR) sa člen vystavuje možnosti zrušenia členstva pre neplatenie členského príspevku (čl. III/5 písm. b), Stanov KGSR). Zároveň je potrebné členské príspevky na rok 2011 uhradiť v zmysle uznesenia z VČS KG SR zo dňa 4. júla 2009, čl.2 – výšku členských príspevkov na kalendárny rok 2011 nasledovne:

skupina I. – 15 EUR,

skupina II. – 30 EUR,

skupina III. – 45 EUR.

Podľa možnosti priniesť presne sumy z dôvodu urýchlenia registrácie a nenarúšania časového harmonogramu schôdze (Ďakujeme).

Večeru a občerstvenie počas rokovania členskej schôdze hradí Klub generálov SR.  Ubytovanie 25. novembra 2011 je na vlastne náklady. Ubytovanie je možné zabezpečiť v limitovanom počte a nahlásenia vopred cca 7 miest bezplatne v útvarovej voj. ubytovni (nižší štandard), alebo v hoteli Jeleň za predbežne dohodnutú cenu 20,- € za osobu/noc. Bližšie informácie o ubytovaní na internetovej stránke http://www.hoteljelen.sk/.

Vyjadrenie o účasti (potvrdenie účasti, ospravedlnenie), rezerváciu ubytovania, poprípade prepravu z vlakovej alebo autobusovej stanice na miesto zrazu účastníkov oznámte kpt. Ing. Ľubošovi GAĽOVI na telefónne číslo 0903 820 744 alebo e-mail: lubos.gala@mil.sk, najneskôr do  18. novembra 2011.

« späť