Dňa 6. apríla 2020 zasadala na Ministerstve obrany komisia, ktorá pod vedením štátneho tajomníka MO SR Mariána Majera prerokovala predbežný návrh Programového vyhlásenia vlády. Komisia bola zložená zo zástupcov tretieho sektora – AFCEA, STRATPOL, SLOVAKSECURITY, GLOBSEC a občianskych združení spolupracujúcich s rezortom obrany zastúpených Klubom generálov SR a Zväzom vojakov SR. Rokovania sa zúčastnila i poradkyňa ministra obrany Monika Masariková, predseda KG SR genmjr.v.v. Ing. František Blanárik, podpredseda KG SR a 1. viceprezident ZV SR genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek.

K tvorbe vládneho programu sme boli prizvaní vôbec po prvýkrát. Pozvánku na rokovanie sme dostali v piatok 3. apríla, preto štatutár ZV SR plk.v.v. Ing. Ján Paulech oslovil i ďalšie občianske združenia spolupracujúce s rezortom obrany a to: Slovenský letecký zväz generála M. R. Štefánika, Klub vojenských výsadkárov SR, Úniu vojnových veteránov SR a UN – Veterán Slovakia. Tieto združenia majú vo svojich stanovách o.i. i zlepšovanie podmienok služby a sociálneho zabezpečenia vojakov, výsluhových dôchodcov, vojnových veteránov a pravidelne sa stretávajú od roku 2016.

 Takto odkomunikované návrhy sa týkali týchto oblastí:

  • vytvorenie legislatívnych podmienok na realizáciu práva profesionálnych vojakovobčanov v uniforme na obhajobu ich hospodárskych a sociálnych práv prostredníctvom organizácie, ktorá bude partnerom MO SR v rámci sociálneho dialógu,
  • prehĺbenie spolupráce MO SR s relevantnými občianskymi združeniami v oblasti prípravy legislatívy, ktorá sa týka najmä sociálneho zabezpečenia PrV a poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, zdravotného, kultúrneho a športového zabezpečenia, povyšovanie vojakov v zálohe a vo výslužbe,možnosť nákupu uniforiem,
  • všestranná pomoc a podpora občianskym združeniam pre ich činnosť a pri organizovaní športových (streleckých, športových – Výstup na Kriváň, Výstup na Slemä, Memoriál Jozefa Gabčíka), kultúrnych a spoločenskýchakcií s celospoločenským dosahom, a akcií, ktoré prezentujú brannú pripravenosť členov združení a spoluprácu s OS SR na verejnosti,
  • starostlivosť o VD a vojnových veteránov (zvlášť novodobých), všestranná podpora ich aktivít, vybudovanie komunitných centier, domov sociálnych služieb. Celkovo posilniť organizačné štruktúry MO SR a OS SR v starostlivosti o sociálnu oblasť vojakov, zamestnancov rezortu, VD a vojnových veteránov.

Účastníci rokovania boli zoznámení s pripraveným návrhom Programového vyhlásenia vlády, ktorý odráža i súčasnú krízovú situáciu spôsobenú COVID – 19. Návrh je pomerne obsiahly, posilňuje úlohy štátu v oblasti bezpečnosti a krízového riadenia, chce zabezpečiť budovanie spôsobilostí, modernizačné projekty, má ambíciu zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov, zlepšiť úroveň výcviku, stavu vojenskej techniky, zásob, zlepšiť podmienky služby vojakov. Úlohy pritom bude Slovensko plniť ako zodpovedný člen EU a NATO.

Rokovanie prebiehalo v otvorenej a konštruktívnej atmosfére, naše návrhy boli prijaté ako podnetné a bude sa s nimi ďalej pracovať pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády.    

« späť