V Bratislave sa 26. januára 2012 konalo rokovanie vedúcich funkcionárov s ktorými má Zväz vojakov SR podpísanú dohodu o vzájomnej podpore a spolupráci.

Klub generálov SR

predseda KG SR – generál v.v.  Ing. Blanárik František

tajomník rady KG SR – generál v.v. JUDr. Gaplovský Tibor

člen KG SR – generál v.v. JUDr. Vido Ján

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

podpredseda SZPB – plk. v.v. RSDr. Drotár Juraj

Združenie žien v ASR

predsedníčka združenia žien ASR –  mgr. Števaňáková Alexandra

Klub výsadkárov SR

predseda KVVSR  – plk. v.v. Múdry Anton

Zväz vojakov SR

prezident ZVSR  – plk.gšt. v.v. Ing. Bohunický Michal

predseda Klubu Bratislava – plk.v.v. Ing. Bada Pavol

Rokovania sa zúčastnil NGŠ OS SR

generálmajor Ing. Vojtek Peter

Rokovanie potvrdilo prospešnosť vzájomnej spolupráce na posilnenie prezentácie organizácií blízkych svojím zameraním a aktivitami. Potvrdili sa spoločné názory na nevyhnutnosť opatrení pre posilnenie postavenia Ozbrojených síl SR a ich materiálne, technické a sociálne zabezpečenie.

V rámci rokovania boli účastníkmi prednesené postoje a názory na otázky:

>nemennosť systému sociálneho zabezpečenia a využívanie služieb sociálneho zabezpečenia pre výsluhových dôchodcov a možnosti zriaďovania domovov sociálnych služieb pre osamelých a nemobilných vojenských dôchodcov;

>možnosti novelizácie  Zákona 321 Z.z. – o postavení a podpore činnosti  združení;

>na aktualizáciu Zákona 346 Z.z. – o štátnej službe; 

>na využívanie posádkových klubov pre činnosť združení, klubov;

>na zriadenie poradného orgánu ministra obrany a náčelníka generálneho štábu zloženého zo zástupcov združení;

>spolupráce vojenských združení a asociácie policajtov v legislatívnom procese pri predkladaní noviel zákona o sociálnom zabezpečení a zákona o štátnej službe.

Náčelník GŠ potvrdil svoj trvalý záujem o spoluprácu so združeniami  a využívaní názorov a oprávnených pripomienok  občianskych združení vo svojej práci.  Ubezpečil zúčastnených predstaviteľov združení o poskytnutí  pomoci združeniam v maximálnej možnej miere.

Zúčastnení sa dohodli na pravidelnom stretnutí  1x za štvrťrok, alebo pri vzniknutí naliehavej situácie. Pre nasledujúce obdobie v roku 2012, bola potvrdená vzájomná účasť zástupcov občianskych združení na rozhodujúcich aktivitách klubov a združení.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   vysoko oceňuje rozvíjajúcu sa spoluprácu s prítomnými združeniami. Vyjadril úprimné poďakovanie Klubu generálov SR, Zväzu vojakov SR, Klubu VV SR za aktívnu propagáciu myšlienok boja proti fašizmu, účasť na spomienkových oslavách a stretnutiach pri  výročiach Oslobodenia, Slovenského národného povstania,  Karpatsko –  duklianskej operácie a ostatných aktivitách SZPB prezentujúcich boj za národné oslobodenia  a proti fašizmu. Vyzdvihol  sľubne sa rozvíjajúcu spoluprácu klubov ZV SR s organizáciami SZPB  na regionálnej  a mestskej úrovni v Humennom, Michalovciach, Prešove, Bardejove, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Martine, Žiline, Prievidzi, Trenčíne, Brezne, Zvolene, Novom  Meste nad Váhom, Nitre – Zobor, Bratislava a inde.

záznam vytvoril Ing. Pavel BADA

« späť