Dňa 14. júna 2019, sa v objekte Strednej odbornej školy Pezinok  konalo slávnostné zhromaždenie klubu pri príležitosti 25. výročia založenia Klubu Pezinok ZV SR. Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnilo 71 členov zo  119 (59,66 %)  a vzácni hostia z MO SR,  OS SR, predstavitelia prezídia zväzu a zväzovej rady, predstavitelia štátnej správy, samosprávy, spoločenských organizácii a podnikatelia z Pezinka a ďalších miest a členov zo sesterských klubov z Košíc, Prešova a Nového mesta nad Váhom.    Za klub generálov sa zhromaždenia zúčastnili podpredseda KG SR generálporučík Peter Vojtek a tajomník KG SR generál Tibor Gaplovský.

V slávnostnom príhovore predseda klubu plk. v.v. Ing. Milan Viglaský pripomenul históriu ZV SR a Klubu Pezinok. Poďakoval najstarším členom klubu za ich vytrvalosť a podiel na obnovení klubu začiatkom roka 2016, ako  dôležitého medzníka v činnosti, kedy sa v podstatnej miere zintenzívnili aktivity a členská základňa sa rozrástla na súčasný stav.

Ocenil najmä pre klub veľmi významnú spoluprácu s vedením mesta, okresným úradom a spoločenskými organizáciami v Pezinku a nezabudol poďakovať ani podnikateľom, ktorí sa významnou mierou podieľali na prípravách, organizácii a najmä zabezpečení slávnostného zhromaždenia.

Zdôraznil snahu o nadväzovanie kontaktov a úzku spoluprácu medzi jednotlivými klubmi ZV SR, MO SR, OS SR, Klubom generálov SR a v poslednom období VÚ Nitra, vrátane pobočky Viničné.

Za hostí poďakoval za spoluprácu členom klubu generálporučík v.v. Ing. Peter Vojtek, 1.viceprezident ZV SR a podpredseda KG SR,  PhDr. Milan Grell, poslanec MsZ Pezinok. Brigádny generál doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. tlmočil členom klubu pozdrav a prianie úspechov do ďalšej činnosti  ministra obrany Ing. Petra Gajdoša, ktorý sa nemohol akcie zúčastniť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.

Pri príležitosti 25. výročia vzniku klubu Pezinok ZV SR si prevzali ocenenia:

Hviezdu ZV SR a Čestné uznanie ZV SR odovzdal pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera, prezident ZV SR a gen. por. v.v. Ing. Peter Vojtek, 1.viceprezident ZV SR a pplk. v.v. Ing. Mojmír Hloch, predseda zväzovej rady pplk. v.v. Ján Barták celkom 20-tim členom Klubu Pezinok

Vyznamenanie Klubu generálov SR – Pamätnú medailu generála Ján Goliana obdŕžali:

I. stupňa: plk. v.v. Ing. Milan Viglaský a II. stupňa plk. v.v. Ing. Jaroslav Garaj a plk. v.v Ing. Stanislav Šimon. Ocenenia odovzdal za Klub generálov SR gen. por. Ing. Peter Vojtek, podpredseda rady KG a generál JUDr. Tibor Gaplovský, tajomník KG SR.

Generálporučík v.v. Peter Vojtek a generál v.v. Tibor Gaplovský boli vyznamenaní pamätnou medailou klubu

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia založenia klubu Pezinok ZV SR bolo dôstojným vyvrcholením skoro ročných príprav Rady klubu na vzácne výročie.

Pezinok

« späť