Klub generálov Slovenskej republiky oznamuje svojim členom a zamestnancom MO SR a MV SR, že sa mu podarilo prelomiť nezáujem poisťovni poisťovať poškodenie zdravia, alebo smrť poisteného úrazom ak nastane v dôsledku vojnových udalostí, vnútroštátnych alebo medzinárodných nepokojov.

V spolupráci s UNIQA poisťovňou, a.s. pripravil pre svojich členov, zamestnancov MO SR a MV SR a ich rodinných príslušníkov špeciálny produkt úrazového poistenia ktorý zohľadňuje špecifické úlohy vyplývajúce z profesie ale aj voľno časových aktivít. Hlavným cieľom Klubu generálov bolo odstránenie niektorých výluk v kritériách pre uzatvorenie poistných plnení, čo v praxi znamená, že k poistnému plneniu zo strany poisťovne dôjde aj v takom prípade, ak poškodenie zdravia, alebo smrť poisteného úrazom nastane v dôsledku vojnových udalostí, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými nepokojmi. Ďalšie dohodnuté zvýhodnenia zohľadňujúce náročnosť výkonu funkcie a dopady na rodinné zázemie sú:

*    poistenie sa uzatvára bez skúmania zdravotného stavu poisteného a bez skúmania voľnočasových záujmov;

*    poistenie je určené aj pre členov špeciálnych zložiek, ako napríklad pilotov a členov lietajúcich zariadení a členov útvarov osobitného určenia PZ;

*    poistenie poskytuje 24 hodinové krytie na celom svete a týka sa aj voľnočasových aktivít za 10,-EUR/mesiac,

*    poistenie kompenzuje skutočne vynaložené náklady na opatrovateľskú alebo ošetrovaciu službu.

*    poistenie sa vzťahuje i na rodinných príslušníkov zamestnancov MO SR a MV SR

 

Poistenie zodpovednosti

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že veľké percento funkcií v rezorte MV SR ale i MO SR je spojené s povinnosťou uzatvorenia poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania, riešil Klub generálov určité zjemnenie tejto povinnosti u zamestnancov uvedených zložiek. Keďže poistenie zodpovednosti a rozsah jeho krytia vyplýva zo zákona, nie je možné meniť jeho podmienky, KG SR dohodol s UNIQA poisťovňou, a.s., že členom KG SR, zamestnancom MO SR a MV SR a ich rodinným príslušníkom bude pri uzatvorení zmluvy poistenia zodpovednosti poskytnutá až 50%- ná zľava na poistnom.

V prípade záujmu o uzatvorenie poistenia za uvedených podmienok informujte sa na telefónnom čísle 0948 234 110, alebo e-mailovej adrese klub.generalov@mail.telekom.sk. 

« späť