Dňa 19.6.2023 uplynulo už 5 rokov, čo nás náhle a bez slov opustil genmjr. v.v. JUDr. Ján Vido, zakladajúci člen, prvý predseda a čestný predseda Klubu generálov Slovenskej republiky.

Čas sa nedá zastaviť, plynie pre nás všetkých rovnako. Ale nemali by sme zabúdať na tých, s ktorými sme spoločne prežili dlhé roky, či už profesionálne alebo roky osobného priateľstva. Tieto spoločne prežité roky nás pri každom stretnutí obohacovali o nové životné skúsenosti a poznanie a na to by sme nemali zabúdať. Bol človekom múdrym, pracovitým, priateľským a svojou prácou významným spôsobom napomáhal napĺňať poslanie KG SR. Preto požíval v našich radoch veľkú úctu a uznanie.

Dňa 21.6.2023 na cintoríne v obci Suchohrad na Záhorí sme mu, genmjr. v.v. Ing. Juraj Baránek, člen Rady KG SR, gen. v.v. JUDr. Tibor Gaplovský, poradca Rady KG SR a pplk.v.z. Ing. Igor Daxner, bývalý sekretár Rady KG SR položili kyticu kvetov na hrob a venovali tichú spomienku. Pán generál odpočívaj v pokoji, navždy zostaneš v našich srdciach.

« späť