Klub generálov SR v súlade so svojimi stanovami v snahe napomôcť k riešeniu sociálnych potrieb členov KG, zamestnancov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR a ďalších uniformovaných zložiek zabezpečil možnosti plošného riešenia sociálnej oblasti, formou výhod dostupných pre každého.

Cieľom tvorby takýchto výhod je eliminovanie časovej zaťaženosti zamestnancov uvedených rezortov  a odstránenie diskriminačných obmedzení vyplývajúcich z rizík spojených s výkonom povolania.

Prínosom KG SR pri tvorbe výhod je jeho priamy podiel na ich vývoji, najmä z hľadiska požiadaviek na ich rozsah a cenu.

KG SR zabezpečil nasledujúce výhody:

1. Bezplatný a kompletný servis pre záujemcov o hypotekárny úver

Účelom tohto servisu je, poskytnutie záujemcom o hypotekárny úver, prostredníctvom analytickej skupiny, komplexnú informovanosť a analýzu ponúk všetkých bánk na hypotekárny úver z hľadiska výšky úveru, doby splatnosti, výšky splátok a výšky poplatkov banke, čo v konečnom dôsledku môže pre záujemcu znamenať významnú úsporu finančných prostriedkov. Po rozhodnutí záujemcu pre konkrétnu banku a podmienok pre hypotekárny úver, respektíve refinancovanie existujúcich úverov, pomôže záujemcovi s kompletizáciou všetkých potrebných dokumentov a potvrdení (znalecký posudok, výpis z katastra nehnuteľností a pod.) a prípravou  a podaním žiadosti o hypotekárny úver.  V prípade záujmu  tiež poskytne bezplatnú konzultačnú činnosť a kompletný servis aj pri splácaní, respektíve pri blížiacom sa konci fixácie úrokovej sadzby. Taktiež poskytne informácie, ako vyjednávať s bankou ohľadom úrokov. 

Cieľom uvedených výhod je eliminovanie časových obmedzení pri výkone povolania, poskytnutie vedomostí z finančného trhu pri širokom pretlaku ponúk od jednotlivých bánk a poskytnutie maximálnej pomoci pri administratívnom zabezpečení žiadosti o hypotekárny úver.   

V prípade  záujmu o uvedené služby, kontaktujte sa na tel.: +421 2 3211555, 0918 561 525 , alebo kontaktujte Klub generálov SR na e-mailovej adrese  klub.generalov@mail.telekom.sk . 

2. Úrazové poistenie smrti a trvalých následkov

Klubu generálov Slovenskej republiky pre svojich členov a zamestnancov MO SR a MV SR, sa podarilo prelomiť a odstrániť diskriminačné obmedzenia vyplývajúce z rizík spojených s výkonom povolania ktoré vyúsťovali do nezáujmu poisťovni poisťovať poškodenie zdravia, alebo smrť poisteného úrazom ak nastane v dôsledku vojnových udalostí, vnútroštátnych alebo medzinárodných nepokojov alebo vojenských misií. Poistenie môžu uzatvoriť aj doteraz nepoistiteľné skupiny zamestnancov. Ide napríklad o útvary špeciálneho určenia, pilotov, výsadkárov, obsluhy lietajúcich zariadení a  členov útvarov osobitného určenia PZ.

Hlavným cieľom Klubu generálov bolo odstránenie  niektorých výluk v kritériách pre uzatvorenie poistných plnení, čo v praxi znamená, že k poistnému plneniu zo strany poisťovne dôjde aj v takom prípade, ak poškodenie  zdravia, alebo smrť poisteného úrazom nastane v dôsledku vojnových udalostí, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými nepokojmi. Ďalšie dohodnuté zvýhodnenia zohľadňujúce náročnosť výkonu funkcie a dopady na rodinné zázemie sú:

·         poistenie sa uzatvára bez skúmania zdravotného stavu poisteného a bez skúmania voľnočasových záujmov;

·         poistenie je určené aj pre členov špeciálnych zložiek, ako napríklad pilotov a členov lietajúcich zariadení a členov útvarov osobitného určenia PZ;

·         poistenie poskytuje 24 hodinové krytie na celom svete a týka sa aj voľnočasových aktivít za 10,-EUR/mesiac,

·         poistenie kompenzuje skutočne vynaložené náklady na opatrovateľskú alebo ošetrovaciu službu.

·         poistenie sa vzťahuje i na rodinných príslušníkov zamestnancov MO SR a MV SR

3. Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škody spôsobené svojmu zamestnávateľovi.

Vzhľadom ku skutočnosti, že veľké percento funkcií v rezorte MV SR ale i MO SR je spojené s povinnosťou uzatvorenia poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania, riešil Klub generálov určité zjemnenie tejto povinnosti u zamestnancov uvedených zložiek. Keďže poistenie zodpovednosti a rozsah jeho krytia vyplýva zo zákona, nie je možné meniť jeho podmienky, KG SR dohodol s poisťovňou, že členom KG SR, zamestnancom MO SR a MV SR a ich rodinným príslušníkom bude pri uzatvorení zmluvy poistenia zodpovednosti poskytnutá  až 50%- ná zľava na poistnom.

 V V prípade záujmu o uzatvorenie poistenia za uvedených podmienok informujte sa na telefónnom čísle 0948 234 110, alebo e-mailovej adrese klub.generalov@mail.telekom.sk.

 

« späť