Vážení členovia KG SR, dovoľujem si Vás informovať, že včera t.j.22.12.2016 vo veku 93 rokov zomrel genpor. v.v. Ing. Ján Husák. 

Za KG SR sú organizáciou smútočného aktu poverení genpor.Vojtek a genmjr. Pančík. 

Pohreb genpor. v.v. Ing. Jána HUSÁKA sa uskutoční dňa 29. decembra 2016 o 13,00 hod. v krematóriu 

v Nitre.

     Česť jeho pamiatke !      gen.v.v JUDr.Tibor Gaplovský, tajomník KG SR

 

generálporučík Ing. Ján  HUSÁK

*   12. apríla 1923 v Sasinkovo

† 22. decembra 2016

Včera, 22. decembra 2016 v odpoludňajších hodinách zomrel jeden z najstarších členov Klubu generálov SR – generálporučík v.v. Ing. Ján Husák vo veku 93 rokov.

Zomrel v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.

Ako vojak základnej služby v roku 1944 absolvoval poddôstojnícku školu v Poprade a od augusta toho roku sa s celou jednotkou aktívne zúčastnil Slovenského národného povstania.

Po jeho potlačení sa stal príslušníkom partizánskej skupiny Národný pomstiteľ, ktorá pôsobila v Tríbečských vrchoch. Od mája 1945 naďalej slúžil vo vojenskej jednotke v Poprade.

Roku 1951 ukončil Vojenské automobilové učilište v Nitre a bol vymenovaný do hodnosti poručíka. Následne pôsobil ako veliteľ automobilovej roty v 3. Leteckej technickej divízii v Prahe.

V rokoch 1952 – 1956 absolvoval Vojenskú akadémiu v Prahe, smer veliteľsko-technický. Počas štúdia bol 8.10. 1952 povýšený do hodnosti kapitána. Potom pôsobil ako veliteľ Výcvikového strediska mladších špecialistov  letectva v Prešove. V rokoch 1957 – 1958 vykonával funkciu náčelníka štábu 46. Leteckej skupiny v Přerove a potom sa stal náčelníkom oddelenia bojovej prípravy tylovo-technických útvarov Veliteľstva letectva a PVOŠ v Prahe.

Od roku 1961 velil 3. leteckej technickej divízii v Čáslavi, kde bol 1.9. 1961 povýšený do hodnosti podplukovníka. V roku 1965 prevzal funkciu zástupcu veliteľa 10. leteckej armády pre tylové a letiskovo-technické zabezpečenie v Hradci Králové, kde bol 1.5. 1966 povýšený do hodnosti plukovníka.

Od roku 1968 pôsobil ako náčelník Správy pohonných hmôt a mazív Ministerstva obrany ČSSR v Prahe.

Dňa 1.10. 1971 ho prezident ČSSR vymenoval do hodnosti generálmajora.

V rokoch 1972 – 1976 vykonával funkciu náčelníka kancelárie ministra obrany.

V rokoch 1976 – 1986 zastával funkciu československého zástupcu náčelníka Technického výboru členských štátov Varšavskej zmluvy v Moskve.

Dňom 31.1. 1986 bol prepustený do zálohy.

V rokoch 1989 – 1992 pôsobil ako tajomník okresného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Nitre a v rokoch 1992 – 2001 ako predseda SZPB v Bratislave.

Od roku 2002 bol čestným predsedom SZPB v Bratislave.

Pri príležitosti 50. výročia SNP ho prezident Slovenskej republiky 25.8. 1994 povýšil do hodnosti generálporučíka vo výslužbe.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky bol od 16. augusta  2007.

Vyznamenania

Československá vojenská medaila Za zásluhy II. st. – 1946,   Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania – 1946,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1955,  Pamätná medaila k 20. výročiu SNP – 1964,   Rad červenej hviezdy – 1965,   Rad červenej zástavy – 1969,   Za zásluhy o výstavbu – 1973,   Rad práce – 1983,   Rad Ľudovíta Štúra vojenského druhu III. tr. – 2000,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu OS SR III. st. – 2013,  Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2014 (KGSR),

genpor. Ján HUSÁK

« späť