Oznamujem všetkým členom KG SR smutnú správu. Dnes v noci, z  25. na 26.3.20017, zomrel člen nášho klubu, bývalý veliteľ Východného vojenského okruhu generálplukovník v.v. Ing. Jozef HREBÍK vo veku 88 rokov.

Česť jeho pamiatke!

 

ŽIVOTOPIS :

generálplukovník Ing. Jozef HREBÍK

*   28. októbra 1928 Lukáčovce

 

V októbri 1950 nastúpil na vojenskú prezenčnú službu v 25. pešom pluku v Klatovách. Po skončení základného výcviku ho odoslali do školy pre dôstojníkov v zálohe delostrelectva v Košiciach a po jej absolvovaní ako čatára ašpiranta ustanovili v klatovskom útvare do funkcie veliteľa čaty.

K 31.3. 1952 bol prijatý za vojaka z povolania v hodnosti poručíka. V 25. pešom pluku od mája 1953 do októbra 1957 (od 26.6.1954 už ako nadporučík) vykonával funkciu veliteľa batérie ľahkých samohybných diel.

V roku 1956 absolvoval skúšky z predmetov pechotného učilišťa, 1.7.1957 bol povýšený na kapitána a v októbri 1957 vyslaný do kurzu veliteľov práporov tankového vojska v tankovom učilišti K. Gottwalda vo Vyškove na Morave, ktorý skončil v júli 1958.

Od augusta 1958 pôsobil vo funkcii veliteľa tankového práporu v 11. motostreleckom pluku v Klatovách. Popri výkonu tejto funkcie absolvoval jednoročný maturitný kurz pre vojakov z povolania.

Dňom 1.5.1961 ho povýšili do hodnosti majora a v auguste toho roka premiestnili do Martina, kde prevzal funkciu zástupcu náčelníka štábu 10. tankového pluku. Neskôr, v októbri 1964, bol ustanovený na zdvojenú funkciu náčelníka štábu pluku.

Od augusta 1962 diaľkovo študoval na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne smer veliteľsko-štábny. Štúdium skončil v máji 1967. Ešte predtým, v júli 1965, bol vymenovaný do funkcie zástupcu veliteľa 5. motostreleckého pluku v Mikulove. K 1.5.1966 ho povýšili na podplukovníka a v roku 1967 mu bol rozkazom ministra národnej obrany priznaný akademický titul inžinier.

Od marca 1969 do decembra 1970 pôsobil vo funkcii veliteľa mikulovského útvaru a následne, od 1.10.1971 už ako plukovník, vo funkcii náčelníka štábu 3. motostreleckej divízie v Kroměříži. V čase od mája do augusta 1972 absolvoval na VA AZ v Brne prípravnú školu pred štúdiom v zahraničí a v septembri toho roka ho vyslali na interné štúdium do Vojenskej akadémie Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K.J. Vorošilova v Moskve. Po jej skončení pôsobil od augusta 1974 ako tzv. stážista na zdvojenej funkcii veliteľa 2. motostreleckej divízie v Sušiciach. V novembri 1974 bol do funkcie veliteľa tohto zväzku riadne ustanovený.

Od decembra 1975 vykonával funkciu náčelníka operačného oddelenia Operačnej správy Generálneho štábu ČSĽA. K 1.10.1977 ho prezident ČSSR vymenoval do hodnosti generálmajora a v novembri toho roka prevzal J. Hrebík funkciu veliteľa 1. armády Západného vojenského okruhu v Příbrame.

Dňom 1.10.1979 bol povýšený na generálporučíka a koncom toho istého roka absolvoval dvojmesačný vyšší akademický kurz pri VA GŠ OS ZSSR v Moskve. Na začiatku októbra 1981 sa vrátil na GŠ ČSĽA ako zástupca náčelníka operačnej správy.

K 25.10.1982 bol ustanovený do funkcie veliteľa Východného vojenského okruhu v Trenčíne a 1.10.1985 povýšený na generálplukovníka.

Dňom 11.9.1989 bol odvolaný z dovtedajšej funkcie a vymenovaný za 1. zástupcu náčelníka GŠ ČSĽA. Vo funkcii pôsobil do 31.10.1990. Týmto dňom bol prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania a nasledujúcim dňom preložený do zálohy.

 

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky bol od 13. júna 2012.

generálporučík v.v. Ing. Jozef HREBÍK

« späť