Dňa 30.6.2017, vo veku 89 rokov, po krátkej nemoci zomrel v Trenčíne generálmajor v.v. Ing. Rudolf Tvaroška.

Generálmajor Rudolf Tvaroška sa narodil 5. jna 1928 v Chtelnici. Po absolvovaní troch tried reálneho gymnázia v Trnave (1940-1943) nastúpil štúdium na Štátnej slovenskej vojenskej reálke v Turčianskom Sv. Martine.

Od októbra 1945 študoval na Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave. Po absolvovaní VA bol 17.8. 1947 v hodnosti poručíka prijatý za dôstojníka z povolania a ustanovený do funkcie veliteľa delostreleckej batérie 107. delostreleckého pluku v Hlučíne. Od polovice októbra 1947 pôsobil vo funkcii prvého dôstojníka meračskej batérie 403. delostreleckého oddielu v Příbrame.

Po skončení delostreleckého meračského kurzu pôsobil vo funkcii prvého dôstojníka meračskej batérie 403. delostreleckého oddielu v Brne. Od októbra 1950 vykonával funkciu zástupcu veliteľa vo výberovej škole delostreleckých meračských oddielov vo Vyškove na Morave, neskôr vykonával funkciu veliteľa školskej stotiny Školy na dôstojníkov v zálohe delostreleckých meračských oddielov a náčelníkov topografickej služby.

V septembri 1952 sa stal poslucháčom Delostreleckej fakulty Vojenskej technickej akadémie (VTA) A. Zápotockého v Brne, na ktorej študoval do februára 1957.

Po absolvovaní VTA ho v hodnosti majora ustanovili do funkcie zástupcu vojenskej správy pre výzbroj a hutnícky materiál vo výrobnom závode TOS Trenčín a v septembri 1958 tam prevzal funkciu staršieho zástupcu vojenskej správy pre protilietadlovú techniku. O rok neskoršie, na konci augusta 1962, bol ustanovený do funkcie staršieho dôstojníka skupiny prevádzky, opráv a zásobovania výzbrojou oddelenia delostreleckého vyzbrojovania na veliteľstve 2. vojenského okruhu v Trenčíne. V septembri 1963 sa stal náčelníkom skupiny prevádzky, opráv a zásobovania výzbrojou oddelenia delostreleckého vyzbrojovania.

V októbri toho istého roka sa stal poslucháčom preškoľovacieho kurzu vo Výcvikovom delostreleckom stredisku v Hraniciach na Morave. Od júna 1965 na veliteľstve Východného vojenského okruhu v Trenčíne, vykonával funkciu náčelníka skupiny plánovania a odbornej prípravy – zástupcu náčelníka raketového a delostreleckého vyzbrojovania raketového vojska a delostrelectva.

Od septembra 1965 absolvoval diaľkové deväťmesačné školenie v kurze mechanizácie a automatizácie velenia a riadenia pri Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne.

V marci 1967 sa jeho novým pôsobiskom stali Strojárske a metalurgické závody n.p. Dubnica nad Váhom, kde zastával funkciu obvodného zástupcu vojenskej správy pre výzbroj, optiku, infraprístroje a hutnícky materiál. V októbri 1968 bol ustanovený za náčelníka oddelenia pozemnej výzbroje a špeciálnych prostriedkov výzbrojnej služby MNO v Prahe. Dňa 1.5. 1969, sa stal náčelníkom výzbrojnej služby MNO. V tejto funkcii bol dňa 1.10. 1974 vymenovaný do hodnosti generálmajora a na konci roka 1979 absolvoval dvojmesačný Vyšší akademický kurz pri Vojenskej akadémii GŠ  ZSSR K.J. Vorošilova v Moskve.

Po emigrácii dcéry do Talianska bol v marci 1982 premiestnený na post náčelníka Správy vrcholového športu ČSĽA, na ktorom pôsobil do konca januára 1988. Po splnení podmienok na starobný dôchodok bol dňom 31.1. 1988 prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania a preložený do zálohy.

Popri služobnej činnosti v rokoch 1969 až 1988 aktívne pôsobil ako člen pléna Čs. futbalového zväzu (ČSFZ) a od februára 1971 do decembra 1973vo funkcii predsedu ČSFZ.

V roku 1992 bol zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia ČSFR za Stranu demokratickej ľavice, pôsobil v branno-bezpečnostnom výbore a zvláštnom kontrolnom orgáne federálneho zhromaždenia pre kontrolu vojenského obranného spravodajstva.

Od apríla 1993 do decembra 1999 vykonával funkciu technického poradcu ministrov obrany Slovenskej republiky. V roku 1989 sa stal predsedom klubu vojenských veteránov zväzu vojakov Slovenskej republiky v Trenčíne a v roku 2006 bol vymenovaný za jeho čestného predsedu. Členom Klubu generálov Slovenskej republiky bol od 6. marca 2008.

genmjr. Ing. Rudolf Tvaroška

« späť