* 23.10.1972

Narodil sa v roku 1972 v Revúcej. Vysokoškolské štúdium začal v roku 1991 na Fakulte elektrotechnickej a stavebnej Vojenskej akadémie v Brne, odbor rádiový prieskum. V roku 1993 pokračoval v štúdiu na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši v špecializácii komunikačné systémy – špeciálne rádiové systémy, ktoré úspešne absolvoval v roku 1996. Doktorandské štúdium vo vednom odbore teoretická elektrotechnika absolvoval obhajobou dizertačnej práce v roku 2003. V rámci celoživotného vzdelávania ukončil kurz General Military English Course v NATO Language Training Centre v Budapešti (2001), Joint Staff Officer Course (2004), NATO Officers Course v NATO School v Oberammergau (2006) a Kurz generálneho štábu na Univerzite obrany v Brne (2019-2020).

Od roku 1991, kedy začal kariéru profesionálneho vojaka, prešiel najnižšími hodnosťami slobodník, desiatnik, čatár a rotný, v roku 1996 bol menovaný do prvej dôstojníckej hodnosti poručík a v roku 2024 bol prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou vymenovaný do prvej generálskej hodnosti brigádneho generála. V rokoch 1996-2004 bol asistentom a odborným asistentom Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši a pôsobil na katedre teoretickej elektrotechniky a rádiového prieskumu. V období rokov 1999-2000 bol členom riešiteľského tímu Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre výskumné úlohy: „Senzory a senzorové systémy pre meranie fyzikálnych veličín“ a „Zdrojové a kanálové kódovanie signálov“. Od roku 2004 pôsobil ako lektor Centra výcviku a inštruktáže Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 2004-2008 bol vedúcim skupiny Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši. V roku 2006 sa ako člen autorského kolektívu podieľal na príprave štúdie realizovateľnosti “Možnosti vyzbrojovania jednotiek elektronického boja a elektronického prieskumu OS SR”. V období rokov 2007-2008 bol členom výskumného tímu projektu AGA pre výskumnú úlohu: „Senzorové systémy v boji proti terorizmu“. V roku 2008 bol ustanovený do funkcie náčelníka oddelenia rádiových systémov Základne mobilných komunikačných a informačných systémov v Ružomberku a súčasne pôsobil ako člen komisie pre vojskové skúšky komunikačného a informačného systému MOKYS OS SR. V rokoch 2008-2010 pôsobil ako náčelník 3. centra v Základni mobilných komunikačných a informačných systémov. V roku 2010 bol vymenovaný do funkcie zástupcu veliteľa základne. V roku 2011 až 2012 bol vyslaný na plnenie úloh na Veliteľstvo EUFOR v Sarajeve do operácie ALTHEA Bosna a Hercegovina ako vedúci starší dôstojník – špecialista a následne pôsobil v roku 2012 ako náčelník oddelenia JVB veliteľstva EUFOR. V roku 2016 bol ustanovený do funkcie riaditeľ Simulačného centra Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktoré je pracoviskom pre zabezpečenie počítačmi podporovaných cvičení a výcviku pre simuláciu krízových situácií v oblasti bezpečnosti a krízového manažmentu. V roku 2019 bol ministrom obrany menovaný do funkcie prorektora pre vzdelávanie a v roku 2023 ho prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

Vo svojej pedagogickej a výskumnej tvorivej činnosti sa podieľa na výskume, vývoji a spracovaní štúdií v oblastiach: elektroniky, vojenského spravodajstva a elektronického boja, senzorov a spracovania číslicových signálov, simulačných technológií a komunikačných a informačných systémov.

Zúčastnil sa riešenia viacerých národných a medzinárodných projektov v oblastiach profesionálneho záujmu. Výsledky výskumu a vývoja publikoval v zborníkoch z medzinárodných a národných vedeckých konferencií na témy senzorov, spracovania signálov a snímania magnetického poľa, prednášal na konferenciách v oblasti mobilných nasaditeľných komunikačných systémov, v oblasti modelovania a simulačných technológií, vykonával pedagogickú činnosť v oblasti teórie elektrických obvodov, signálov a sústav, ako aj číslicového spracovania a analýzy signálov.

« späť