* 18.05.1963

Roku 1981 skončil stredoškolské štúdium na gymnáziu v Brezne a stal sa poslucháčom študijného odboru veliteľsko-inžinierskeho Fakulty protivzdušnej obrany pozemného vojska Vysokej vojenskej technickej školy Československo-sovietskeho priateľstva v Liptovskom Mikuláši.

V období od 1.8. 1981 do 31.12. 1981 vykonával náhradnú vojenskú službu a dňom 1.1. 1982 sa stal vojakom z povolania v hodnosti rotmajstra.

K 1.1. 1985 bol povýšený na nadrotmajstra. Štúdium zavŕšil 14.7. 1985 ako poručík s titulom inžinier. Následne bol premiestnený k 4. rádiotechnickému práporu vo Vimperku, kde postupne vykonával funkcie veliteľa rádiolokačného diaľkomeru stredného dosahu, veliteľa rádiolokačného diaľkomeru ďalekého dosahu a veliteľa rádiotechnickej roty.

V čase výkonu týchto funkcií ho k 1.10. 1987 povýšili na nadporučíka.

Dňom 27.8. 1990 bol premiestnený na Generálny štáb Československej armády v Prahe a súčasne vyslaný na trojročné interné postgraduálne štúdium GŠ ČSA, odbor veliteľsko-štábny, spravodajský. K 1.10.1990 ho povýšili na kapitána. Po skončení štúdia pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR. Od 17.3. 1993 do 31.1. 1995 vykonával (od 1.10. 1994 v hodnosti majora) funkciu vedúceho staršieho dôstojníka úseku Prevádzkovej skupiny Veliteľstva ASR a potom sa stal zástupcom riaditeľa oddelenia Prevádzkového strediska Ministerstva obrany SR.

S účinnosťou od 15.7. 1995 pôsobil vo funkcii zástupcu vojenského a leteckého pridelenca obrany SR vo Washingtone (USA) s akreditáciou pre Kanadu a Čile. Do februára 1997 bol súčasne poverený aj výkonom funkcie pridelenca obrany. K 1.7. 1996 ho mimoriadne povýšili do hodnosti podplukovníka.

Od 1.8. 1998 pôsobil opäť v Bratislave, kde vykonával funkciu riaditeľa oddelenia Prevádzkového strediska MO SR. Dňom 1.1. 2000 bol vymenovaný za riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby (VSS) MO SR a tým istým dňom mu bola prepožičaná hodnosť plukovníka. K 1.6. 2000 bol do tejto hodnosti riadne povýšený.

Odborné a jazykové zvyšovanie svojej kvalifikácie zavŕšil v lete 2004 absolvovaním kurzu riaditeľov spravodajských služieb v v Chicksende (Veľká Británia).

Dňa 8.5. 2005 ho prezident SR vymenoval do hodnosti brigádneho generála.

K 31.6. 2006 na vlastnú žiadosť odišiel s funkcie riaditeľa VSS a od 1.2. 2006 vykonával funkciu riaditeľa oddelenia pre vzdelávanie a výcvik Prevádzkového strediska MO SR.

Dňom 31.1. 2007 skončil služobný pomer profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR a na vlastnú žiadosť bol prepustený do zálohy.

Od roku 2009 pôsobí v organizácii UN-V Slovakia vo funkcii riaditeľa oddelenia pre zahraničné styky.

V súčasnej dobe pracuje v strednom manažmente nadnárodnej spoločnosti.

Brigádny generál Ing. Vendelín Leitner je ženatý a žije v Bratislave.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od roku 2006.

 

Vyznamenania

Pamätná medaila Guvernéra štátu Pensylvánia – 1996 (USA),   Pamätná medaila PfP Cooperative Osprey – 1996 (NATO),   Stefan Banic Parachute Foundation – 1996 (USA),   Pamätná medaila Veliteľa Národnej gardy štátu Indiana – 1998 (USA),   Meritorious Service Medal – 1998 (USA),   Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 1998,   Pamätná medaila k 50. výročiu SNP – 2000,   Pamätná medaila k 50. výročiu oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny – 2000,   Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 2000,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 2003,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 2003, 2004,   Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. – 2003,   Pamätná medaila k 10. výročiu vzniku Slovenskej informačnej služby – 2003,   Medaila Riaditeľa Národného bezpečnostného úradu SR – 2004,   medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách III. st. – 2004,   Pamätný kríž Slovenského čestného pluku – 2005, Pamätná medaila ministra obrany SR k 60. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny – 2005,   Medaila vojenského obranného spravodajstva III. st. – 2006,   Medaila vojenskej spravodajskej služby I. st. – 2007, Pamätná medaila UN-Veteran Slovakia – 2008,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR

« späť