* 08.08.1953

Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil roku 1979 a potom pôsobil ako telovýchovný lekár.

Dňom 1.5. 1994 bol prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania v hodnosti podplukovníka a následne vykonával funkciu náčelníka oddelenia liečebno-preventívnej starostlivosti zdravotníckej správy GŠ ASR v Trenčíne.

V roku 1995 sa stal riaditeľom oddelenia zdravotníckej a psychologickej starostlivosti sekcie rozvoja a zabezpečenia ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR v Bratislave.

K 1.1. 1997 bol vymenovaný za riaditeľa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR na Lešti. V tom istom roku bol povýšený na plukovníka.

V júli 2004 mu bola na základe úspešného ukončenia doktorandského štúdia vo vednom odbore „Teória vyučovania vojensko-odborných predmetov“ na Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši priznaná vedecko-akademická hodnosť philosophiae doctor (PhD.).

Dňa 1.1. 2007 ho prezident SR vymenoval do hodnosti brigádneho generála. Funkciu riaditeľa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR vykonával do 21.10. 2011.

Nasledujúce tri mesiace bol v zálohe pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov.

Od 1.2. 2012 do 31.5. 20012 vykonával funkciu zástupcu veliteľa pracoviska pre usporiadanie pracovno-právnych vzťahov ÚŠZV MO SR Lešť.

Od 1.6. 2012 do 26. júna 2013 pôsobil vo funkcii riaditeľa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť.

K 1. júlu 2013 skončil služobný pomer profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR

Od júla 2013 vykonáva funkciu lekára v Centrumu výcviku Lešť.

Brigádny generál MUDr. Pavol Maslík, PhD. je ženatý a má dve deti.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od 13. marca 2007

Vyznamenania

Pamätná medaila Úradu vojenských duchovných – 1995,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st.- 1997,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st.- 1998,   Pamätná medaila Slovenskej informačnej služby za zásluhy – 2000,   Pamätná medaila k 10. výročiu vzniku Vojenskej polície – 2001,   Medaila vojenskej spravodajskej služby – 2003,   Pamätná medaila ministra obrany SR k 60. výročiu skončenia 2. svetovej vojny – 2005,   Pamätná medaila ministra obrany SR III. st.- 2005,   Pamätná medaila Slovenskej informačnej služby za zásluhy III. st. – 2006,   Plaketa Národnej rady SR za rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti – 2006,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Pamätná plaketa Klubu generálov SR – 2009,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Medaila vojenského obranného spravodajstva I. st. – 2009,   Medaila vojenského obranného spravodajstva II. st. – 2009,   Medaila vojenskej polície I. st. – 2011, Medaila vojenskej spravodajskej služby II. st. – 2012,   pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky III. stupňa – 2013

« späť