* 26.08.1963

    Brigádny generál v.v. Ing. Karol NAVRÁTIL bol prijatý do služobného pomeru profesionálneho vojaka 11.7.1982 po skončení štúdia na Vojenskej strednej odbornej škole vo Vojenskom učilišti v Martine. Po skončení štúdia na vojenskej strednej škole absolvoval štúdium na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove na Morave v Českej republike, kde absolvoval odbor veliteľsko-inžiniersky, ženijný, pričom štúdium ukončil 19.7.1986.

    Je absolventom Kurzu národnej bezpečnosti v Národnej akadémii obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši, ktorý absolvoval od 3.9.2007 do 27.6.2008.

    Po skončení vysokoškolského štúdia vykonával základné veliteľské funkcie v ženijnom vojsku. Od roku 1990 do roku 2001 vykonával štábne funkcie v odbornosti ženijné vojsko, pričom v období od roku 1990 do roku 1993 vykonával funkciu dôstojníka ženijnej služby mechanizovanej divízie a v rokoch 1993 až 2001 vykonával funkciu náčelníka ženijnej služby divízie a ženijného náčelníka veliteľstva armádneho zboru, neskôr veliteľstva mechanizovanej brigády pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dňa 1.1.2001 bol ustanovený do funkcie veliteľa ženijného práporu pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky. Z uvedenej funkcie bol dňa 6.2.2004 vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky do mierovej operácie Iracká sloboda na území Iraku, kde vykonával funkciu zástupcu veliteľa práporu ženijnej odmínovacej jednotky.  Po pôsobení v zahraničí sa 3.8.2004 vrátil do funkcie veliteľa ženijného práporu pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorú vykonával do 31.1.2005. Následne bol premiestnený na Veliteľstvo pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky, kde vykonával funkcie zástupcu náčelníka štábu a náčelníka štábu. Dňa 1.10.2010 bol premiestnený do Prešova a ustanovený do funkcie veliteľa 2. mechanizovanej brigády, ktorú vykonával do 30.9.2012. Po skončení pôsobenia vo funkcii veliteľa 2. mechanizovanej brigády bol opäť premiestnený na Veliteľstvo pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky, kde vykonával funkciu zástupcu veliteľa pozemných síl a po zmene plánovanej vojenskej hodnosti funkciu náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl. Od 1.2.2017 vykonáva funkciu  zástupcu veliteľa pozemných síl s plánovanou vojenskou hodnosťou brigádny generál.

    Brigádny generál v.v. Ing. Karol NAVRÁTIL svoje veľmi dobré odborné znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti vo výkone veliteľských a odborných funkcií dokonale uplatňoval pri pôsobení na taktickom a operačnom stupni velenia. Má skúsenosti z pôsobenia v operácii medzinárodného krízového manažmentu v mierovej operácií Iracká sloboda na území Iraku, kde vykonával jednu z kľúčových funkcií zástupcu veliteľa práporu.

    Dlhodobo sa podieľal sa na výstavbe a rozvoji ozbrojených síl Slovenskej republiky, najmä na zabezpečovaní plnenia úloh domáceho aj medzinárodného krízového manažmentu. K plneniu služobných úloh pristupoval zodpovedne, pracoval koncepčne a bol dôsledný a náročný pri plnení úloh. Na základe získaných odborných a veliteľských skúseností bol rešpektovanou autoritou u svojich podriadených. 

     Brigádny generál v.v. Ing. Karol NAVRÁTIL  má dobré jazykové zručnosti z anglického jazyka.

    Brigádny generál  Ing. Karol NAVRÁTIL bol PR NGŠ OS SR č.278 z 10.09.2020, podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 7 ods. 2 písm. b) zákona č.281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov, po  42 rokoch a 138 dňoch,   k 31.12.2020 prepustený zo služobného pomeru PrV v stálej štátnej službe.

« späť