* 14.12.1966

Po ukončení Základnej deväťročnej školy v Lučenci 30.6. 1981 pokračoval v štúdiu na Vojenskom gymnáziu SNP v Banskej Bystrici, ktoré absolvoval30.6. 1985 maturitnou skúškou s vyznamenaním.

Na základe vykonaného výberu nastúpil na štúdium na Vysokú vojenskú leteckú školu SNP (VVLŠ SNP) v Košiciach, kde sa stal študentom veliteľsko-inžinierskeho, letecko-pilotného študijného odboru – odbornosť pilot nadzvukového lietadla. Počas štúdia absolvoval náhradnú vojenskú službu. V hodnosti rotmajstra bol dňa 1.1. 1986 prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania.

Dňa 1.3. 1987 začal vykonávať praktický výcvik na podzvukových lietadlách v leteckom školskom pluku v Košiciach.

Počas štúdia mu bola povolená zmena ČVO 402 na ČVO 404 pilot dopravného lietadla a bol zaradený do leteckého výcviku v dopravnej letke v Piešťanoch. Na základe výborných výsledkov bol 1.9. 1988 vymenovaný do hodnosti podporučíka.

Interné štúdium na VVLŠ V Košiciach ukončil s vyznamenaním 15.7. 1989. Bol mu priznaný titul inžinier a povýšený do hodnosti poručík. Po premiestnení do podriadenosti veliteľstva letectva FMNO bol 17.8. 1989 ustanovený do funkcie staršieho pilota dopravnej letky 3. Dopravného pluku Praha-Kbely. 1.10. 1991 bol mimoriadne povýšený do hodnosti nadporučík. 30.5. 1991 ukončil dvojročné diaľkové štúdium anglického jazyka na VVLŠ V Košiciach a 1.10. 1992 bol povýšený do hodnosti kapitána. 1.12. 1992 bol premiestnený na Slovensko. 31.10.1994 prevzal funkciu veliteľa roja – učiteľa lietania 2. výcvikovej letky 5. lšp v Košiciach.

Od 1.1. 1993 pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v ASR.

31.7.1998 bol ustanovený do funkcie vedúceho staršieho inšpektora-pilota oddelenia inšpektorov letectva veliteľstva 3. zboru LaPVO vo Zvolene. V priebehu službu na Veliteľstve vo Zvolene bol povýšený do hodnosti majora.

Od 3.11. 1997 do 22.5. 1998 bol vyslaný do kurzu Medzinárodnej organizácie civilného letectva pre orgány riadenia letovej prevádzky a určených pilotov na Vojenskej leteckej akadémii generála Štefánika.

31.1.2000 bol ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa 34. vrtkr 34. LZ v Prešove. Súčasne bol povýšený do hodnosti podplukovníka. Od 1.9. 1998 do 31.8.2003 absolvoval doktorandské štúdium v odbore operačné a bojové použitie letectva PVO na VLA v Košiciach. V máji 1999 absolvoval štúdium na Francúzskom inštitúte bezpečnosti letectva v Paríži.

Od 1.2. 2000 pôsobil ako odborný asistent I. skupiny letovej prípravy Katedry letovej prípravy VLA v Košiciach. Od 1.4. 2001 do 31.12. 2002 vykonával funkciu zástupcu rektora VLA gen. Štefánika v Košiciach a v tejto funkcii bol 1.7. 2001 povýšený do hodnosti plukovníka. Absolvoval štúdium v Aerospace management course na VUT v Brne a od 1.1.2003 prevzal funkciu veliteľa leteckej základne Prešov. Zároveň dokončil v tomto roku externé doktorandské štúdium na VLA v Košiciach.

Od 22.9. 2003 do 30.4. 2004 absolvoval jazykový kurz anglického jazyka v Košiciach. V roku 2004 úspešne obhájil dizertačnú prácu a bol mu udelený akademický titul PhD.

4.9. 2005 ukončil výkon funkcie veliteľa LZ a a bol vyslaný do Kurzu národnej bezpečnosti v NAO maršala Hadíka v Liptovskom Mikuláši, ktorý ukončil 30.6. 2006. Bolo mu priznané označenie plk.gšt.

Od 1.10. 2006 bol ustanovený do funkcie veliteľa Kurzu Národnej bezpečnosti centra kariérneho rozvoja NAO v L. Mikuláši.

8.3. 2007 úspešne habilitoval a bol mu priznaný vedecko-pedagogický titul „docent“.

V apríli 2008 absolvoval štúdium na NATO Defence College v Ríme.

Dňom 2.9. 2008 ho prezident SR vymenoval do funkcie rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika na štvorročné akademické obdobie a súčasne ho vymenoval do prvej generálskej hodnosti brigádneho generála. Funkciu rektora AOS vykonával do 31.7. 2011.

Dňom 1.8. 2011 bol prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka.

V roku 2013 Prezident Slovenskej republiky udelil diplom vedecko-pedagogického titulu „vysokoškolského profesora“, na základe úspešnej inaugurácie na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

V roku 2015 úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu a získal titul „Doktor právnych vied“, vo vednom odbore Ochrana osôb a majetku v podskupine odborov vedy a techniky Právne vedy.

Od roku 2016 spolupracuje s Právnickou fakultou UMB v Banskej Bystrici.

Od 1.7.2018 je profesorom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Brigádny generál v.v. Dr.h.c prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc., MBA, LL.M. je ženatý a žije s manželkou Katarínou v Košiciach.

Je členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 18. júna 2010.

Vyznamenania:

Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 2002,   Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky II. st. – 2005,   Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky II. tr. – 2006,   Pamätná medaila ministra obrany k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR III. tr. – 2009,   Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu OS SR III. st. – 2011,
Zaslúžilý vojenský letec OS SR – 2012,   60 let Pobedy v Velikoj otečestvennoj vojne 1941-1945 – 2012 (ukr),  Medaila generála Jána Goliana – 2017.

« späť