* 20.01.1955

V rokoch 1961 – 1970 absolvoval Základnú deväťročnú školu v Nitrianskom Pravne. V rokoch 1970 – 1974 bol poslucháčom Vojenskej strednej odbornej školy spojovacieho vojska v Novom Meste nad Váhom. V priebehu štúdia na VSOŠ v rokoch 1972-1974 absolvoval základnú vojenskú službu.

Štúdium strednej školy ukončil v roku 1974, stal sa vojakom z povolania a v hodnosti rotmajstra bol ustanovený do funkcie náčelníka telegrafnej techniky ZAS u 1. spojovacieho pluku v Beroune.

V rokoch 1977 – 1981 bol ako vojak z povolania vyslaný Správou vojenských súdov MO ČSSR na denné štúdium Právnickej fakulty Jana Evangelistu Purkyně v Brně.

Po ukončení štúdia v roku 1981 bol preložený  Správou vojenských súdov MO ČSSR na funkciu právny čakateľ Vojenskej obvodovej prokuratúry Bratislava.

Od decembra1981 bol preložený na Generálnu prokuratúru ČSSR- Hlavnú vojenskú prokuratúru ako právny čakateľ Vojenskej obvodovej prokuratúry v Bratislave.

V rokoch 1982 – 1986 zastával funkciu vyšetrovateľa Vojenskej obvodovej prokuratúry v Bratislave a v rokoch 1986 – 1992 pracoval ako prokurátor Vojenskej obvodovej prokuratúry v Bratislave. Dňom 31.3.1992 na vlastnú žiadosť ukončil služobný pomer vojaka z povolania a odišiel do zálohy.

V rokoch 1992 – 1994 bol ustanovený do funkcie prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave.

Po zániku čs. federálnej armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde Slovenskej republiky (ASR) a od 1.12.1994 zastával na Ministerstve obrany SR funkciu zástupca riaditeľa oddelenia personálneho odboru.

Od 15.12. 1994 bol vládou SR vymenovaný do funkcie vedúceho Úradu MV SR.

Od 1.1. 1995 bol v uvedenej funkcii prijatý do služobného pomeru policajta Policajného zboru  v hodnosti podplukovníka a vo februári 1995 bol mimoriadne povýšený do hodnosti plukovníka PZ.

Dňom 30.9.1996 na vlastnú žiadosť ukončil svoje pôsobenie a služobný pomer  na MV SR a odišiel do zálohy.

OD 1.10.1995 do 30.9.1996 pracoval ako referent obchodnej skupiny v spoločnosti zahraničného obchodu Technopol a.s. Bratislava.

Od 1.10.1996 do 30.11.1997 bol zamestnaný v spoločnosti Rempo s.r.o. Bratislava ako vedúci odboru.

Dňom1.12. 1998 bol v hodnosti plukovníka vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa Železničnej polície.

Dňa 28.8.2003 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generála Železničnej polície.

V súvislosti s reorganizáciou štruktúr Policajného zboru ukončil na vlastnú žiadosť dňom 31.12.2010 svoje pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa Železničnej polície a služobný pomer príslušníka Železničnej polície a odišiel do výsluhového dôchodku.

Generál v.v. JUDr. Tibor Gaplovský je ženatý, má dve dospelé dcéry, jedného syna a žije v Bratislave.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od 22. novembra 2006.

V júni 2010 bol zvolený za člena Rady Klubu generálov SR. Od októbra 2010 sa stal tajomníkom Rady Klubu generálov SR.

Vyznamenania:

Za službu vlasti, Za obranu vlasti, Za službu v Železničnej polícii II. stupeň, Za službu v Železničnej polícii I. stupeň,– 1987,Pamätná medaila ministra dopravy Poľskej republiky, Pamätná medaila 30 rokov slovenského väzenstva, Za zásluhy o slovenské väzenstvo I. stupeň, Čestná medaila ZVJS II. stupeň, Čestná medaila ZVJS I. stupeň, Pamätná medaila k 10. výročiu SIS, Pamätná medaila k 50. výročiu SNP, Pamätná medaila k 50. výročiu oslobodenia Slovenska a konca II. svetovej vojny, Pamätná medaila SIS I. stupeň, Pamätná medaila k 60.výročiu SNP, oslobodenia Slovenska a víťazstva nad fašizmom, Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku OS SR, Pamätná medaila k 15. výročiu  UN-V Slovakia, Pamätná medaila gen. Goliana II. stupeň, Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov, Pamätná medaila k 20.výročiu vzniku OS SR, Ďakovná medaila pri príležitosti XX. výročia účasti v mierových misiách UN, Medaila Dôstojnícka solidarita – 2012 (MKV), Pamätná medaila Jána Nálepku – Repkina, Pamätná medaila gen. Viesta I. stupeň.       

« späť