* 22.09.1957

ŽIVOTOPIS:

Generál Ing. Ľubomír Bulík, CSc. sa narodil 22. septembra 1957 v Turzovke. Po absolvovaní dvojročnej dôstojníckej školy vo Vyškove na Morave bol v roku 1977 prijatý do služobného pomeru v hodnosti podporučíka. V roku 1981 ukončil Vysokú vojenskú školu pozemného vojska s titulom inžinier.

Do roku 1984 prešiel základnými veliteľskými funkciami od veliteľa čaty, roty až po veliteľsko-štábne funkcie na stupni pluk. Od roku 1985 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na katedre vojenskej taktiky. Zároveň plnil i úlohy vo funkcii vedúceho staršieho dôstojníka špecialistu. Úzky vzťah k vojenskej stratégii a taktike zavŕšil v roku 1993 externou vedeckou ašpirantúrou v odbore operačné umenie a všeobecná taktika. Počas rokov 1993 – 2004 pracoval na Ministerstve obrany vo funkciách od riaditeľa oddelenia až po generálneho riaditeľa sekcie a na Generálnom štábe Ozbrojených síl SR vo funkciách náčelníka Štábu operácií a výcviku (J-3) a Štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania (J-5). V roku 2000 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný do prvej generálskej hodnosti.

Záujem o oblasť operačného umenia si rozvíjal ďalším štúdiom na Veliteľskej akadémii generálneho štábu v Hamburgu, ktoré v roku 1995 úspešne absolvoval. Vedomosti a štúdium zúročil v roku 1998, kedy pôsobil na Inštitúte mierového výskumu a bezpečnostných štúdií na univerzite v Hamburgu. Svoje jazykové schopnosti si v roku 2000 rozšíril absolvovaním kurzu anglického jazyka vo Vojenskom jazykovom inštitúte Lackland AFB v Texase v USA a v ďalších zahraničných jazykových kurzoch.

Dosiahnuté vzdelanie, zastávané funkcie a skúsenosti ho predurčovali priamo ovplyvňovať a usmerňovať procesy budovania ozbrojených síl Slovenskej republiky v prístupovom procese Slovenskej republiky do NATO. V decembri 2004 ho prezident Slovenskej republiky na návrh vlády vymenoval do funkcie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. 1. januára 2007 bol vymenovaný do najvyššej vojenskej hodnosti generál.

Generál Bulík absolvoval množstvo odborných kurzov doma i v zahraničí a počas svojej kariéry sa venuje publikovaniu článkov v oblasti obrany, bezpečnosti, modernizácii ozbrojených síl a obranného plánovania. Vo svojich článkoch využíva aj svoje zahraničné skúsenosti a nové náhľady na zvyšovanie spôsobilostí ozbrojených síl.

Ľubomír Bulík je ženatý. S manželkou Naďou, ktorá pracuje ako učiteľka, má dvoch synov. Vo voľnom čase sa venuje športu, hudbe, čítaniu odbornej literatúry a filmu s vojnovou tematikou. Hovorí anglickým, nemeckým a ruským jazykom.

 

Ocenenia a vyznamenania:

  • Krištáľové srdce vďaky za pomoc pri povodniach od Spoločnosti Ferdinanda Martinenga
  • Záslužný kríž ministra obrany Českej republiky III. stupňa za osobný podiel na rozvoji vzájomnej spolupráce Armády Českej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky
  • Zlatá medaila Za zásluhy ministra obrany Holandského kráľovstva
  • Zlatý záslužný kríž Bundeswehru ministra obrany Nemeckej spolkovej republiky
  • Čestné občianstvo štátu Indiana za spoluprácu ozbrojených síl SR a Národnej gardy štátu Indiana


« späť