* 10.10.1949

Po skončení Základnej deväťročnej školy v Kalinove sa roku 1964 stal žiakom Vojenskej školy Jana Žižku z Trocnova v Bratislave a po jej absolvovaní v roku 1967 pokračoval v štúdiu na Veliteľsko-organizátorskej fakulte Vojenskej akadémie A. Zápotockého (VA AZ) so sídlom vo Vyškove na Morave, odbor veliteľsko-organizátorský. Štúdium zavŕšil k 1.8. 1971, keď bol prijatý za vojaka z povolania v hodnosti poručíka s titulom inžinier. V rokoch 1971 – 1974 vykonával funkcie veliteľa školskej čaty a školskej roty v Ročnej dôstojníckej škole a Dvojročnej dôstojníckej škole vo Vyškove.

 

V septembri 1974 bol vyslaný na interné postgraduálne štúdium na VA AZ v Brne, odbor veliteľsko-štábny, vševojskový, v priebehu ktorého bol 1.8. 1975

povýšený do hodnosti nadporučíka. Po skončení štúdia v roku 1976 ho premiestnili k 60. tankovému pluku v Kežmarku, kde postupne vykonával funkcie zástupcu náčelníka štábu pluku a veliteľa tankového práporu.

Dňom 1.10.1979 bol povýšený na kapitána a v decembri tohto roka vyslaný do desaťmesačného kurzu veliteľov plukov pri Vyšších dôstojníckych kurzoch „Vystrel“ maršala ZSSR M.B. Šapošnikova v Solnečnogorsku. Po jeho absolvovaní vykonával od októbra 1980 do novembra 1982 funkciu náčelníka štábu a následne veliteľa 63. motostreleckého pluku v Michalovciach. K 1.8. 1982 bol povýšený do hodnosti majora.

Od októbra 1985 do októbra 1986 pôsobil vo funkcii náčelníka štábu a následne zástupcu veliteľa 13. tankovej divízie v Topoľčanoch.

Dňom 1.10. 1986 ho povýšili na podplukovníka a 1.11. 1991 na plukovníka.

Na prelome rokov 1992 a 1993 absolvoval Vyšší akademický kurz generálneho štábu vo Vojenskej akadémii v Brne, odbor riadenia obrany štátu – operačný, na základe čoho bol zaradený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu (gšt).

Po zániku čs. federálnej armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR. Od septembra 1993 vykonával funkciu veliteľa 13. tankovej divízie a po jej reorganizácii na 1. armádny zbor bol dňom 1.11. 1994 ustanovený za jeho veliteľa. Od januára 1996 do decembra1997 absolvoval intenzívny kurz anglického jazyka pre pokročilých pri sekcii zahraničných vzťahov Ministerstva obrany SR, trojmesačný kurz anglického jazyka na vojenskej základni Borden v Kanade, dvojmesačný kurz anglického jazyka v Národnej vojenskej akadémii vo Viedni v Rakúsku a roku 1997 absolvoval jednoročné interné štúdium na Kráľovskej akadémii obranných štúdií (RCDS) v Londýne, odbor veliteľsko-štábny, operačný.

Dňa 30.5. 1997 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora.

Po skončení štúdia od januára 1998 vykonával funkciu náčelníka správy pre integráciu a štandardizáciu Generálneho štábu ASR.

Dňom 27.11. 1998 bol vymenovaný do funkcie náčelníka GŠ ASR. 30.12. 1998 bol povýšený do hodnosti generálporučíka.

Dňom 12.12. 2002 prezident SR vymenoval za náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR na druhé funkčné obdobie a 18.8. 2003 ho povýšil do najvyššej vojenskej hodnosti generála.

Vo funkcii náčelníka GŠ OS SRR zotrval do 20.12. 2004.

K 31.12. 2004 na vlastnú žiadosť skončil služobný pomer profesionálneho vojaka a bol prepustený z Ozbrojených síl SR.

Generál Ing. Milan Cerovský je ženatý, má dve deti a býva v Bratislave.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

 

Vyznamenania

 

Za službu vlasti – 1979,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1984,   Za ukreplenie bojevogo sodružestva – 1985 (sov.),   Za zásluhy o československú ľudovú armádu II. st. – 1987,   Za dlhodobú a obetavú prácu pre rozvoj Československej ľudovej armády – 1989,   Legion of Merit – 2000 (USA),   Gran Cruz del Mérito Militar – 2000 (špan),   Rád Ľudovíta Štúra vojenského druhu II. tr. – 2002,  Záslužný kříž ministra obrany České republiky I. st. – 2002 (čes),   Za službu v mierových silách Slovenskej republiky II. st. – 2003,  Za službu v mierových pozorovateľských misiách – 2004,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),

« späť