* 13.04.1956

Roku 1975 absolvoval gymnázium Pavla Horova v Michalovciach a nastúpil do Ročnej dôstojníckej školy, smer tankový, v Humennom. Školu ukončil roku 1976 v hodnosti podporučíka.

Následne pôsobil ako veliteľ tankovej čaty v 23. tankovom pluku v Holýšove. K 1.9. 1977 bol vyslaný na štúdium Vysokej vojenskej školy pozemného vojska vo Vyškove na Morave, odbor vojensko-organizátorský, tankový.

Počas štúdia bol 1.5. 1979 povýšený do hodnosti poručíka. Po skončení školy bol premiestnený k 21. tankovému pluku v Žatci, kde postupne prešiel funkciami veliteľ tankovej roty (1980 – 1982), počas jej výkonu bol 1.5. 1981 povýšený do hodnosti nadporučíka,  náčelníka  štábu  tankového práporu (1982 – 1983), v tejto

funkcii bol 1.11. 1982 mimoriadne povýšený  do hodnosti  kapitána, veliteľa tankového práporu (1983 – 1986), na tomto poste bol 1.10. 1985 povýšený do hodnosti majora, a zástupcu veliteľa pluku (1986 – 1987).

Dňa 1.10. 1987 bol vyslaný na postgraduálne štúdium vševojskového veliteľsko-štábneho odboru na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne. Počas štúdia bol 1.10. 1989 povýšený do hodnosti podplukovníka.

Po absolvovaní štúdia v rokoch 1990 – 1995 vykonával funkciu veliteľa 63. mechanizovaného pluku v Michalovciach, kde bol 1.10. 1994 povýšený do hodnosti plukovníka. Následne pôsobil vo funkcii veliteľa mechanizovanej brigády v Michalovciach.

V rokoch 1996 – 2000 vykonával funkciu zástupcu veliteľa 2. armádneho zboru Armády SR v Prešove, počas ktorej od augusta do decembra 1999 absolvoval kurz francúzskeho jazyka v Garrison Sain Jean v Quebecu.

Dňa 31.8. 2000 bol vyslaný do Francúzska na štúdium Akadémie obrany ozbrojených síl v Paríži. Po návrate od 1.7. 2001 pôsobil ako vedúci starší dôstojník – špecialista štábu operačnej a bojovej prípravy Veliteľstva pozemných síl ASR a ako náčelník správy bojovej prípravy štábu operačnej a bojovej prípravy Pozemných síl ASR v Trenčíne.

Potom v rokoch 2001 – 2002 vykonával funkciu náčelníka štábu logistiky GŠ ASR v Bratislave.

Dňa 2.12. 2002 ho prezident SR vymenoval do hodnosti brigádneho generála.

V rokoch 2002 – 2004 pôsobil vo funkcii veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne. Vdruhej polovici roka 2004 absolvoval päťmesačný kurz anglického jazyka v Canadian Forces Langhuage School v kanadskom Bordene.

Po jeho skončení bol ustanovený do funkcie veliteľa Pozemných síl OS SR.

Dňa 8.5. 2005 ho prezident SR povýšil do hodnosti generálmajora. Funkciu vykonával do 31.5. 2009 a následne absolvoval prípravu na diplomatickú službu v zahraničí.

Od konca roku 2009 pôsobil do 30.4. 2014 ako pridelenec obrany SR v Českej republike.

Dňa 6.5.2014 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálporučíka a zároveň ho vymenoval do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR.

Generálporučík Ing. Milan Maxim je ženatý, má dve deti a žije v Zálužiciach.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla  2006.

Od roku 2004 do ustanovujúcej schôdze KG SR bol členom prípravného výboru.

Vyznamenania

Za služby vlasti – 1982,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1988,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 1997,   Čestný odznak ozbrojených síl SR III. tr. – 2002,   Za vernosť ozbrojeným silám SRR II. st. – 2003,   Za službu v mierových pozorovateľských misiách III. st. – 2005,   Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 2006,   Čestný odznak ozbrojených síl SR II. tr. – 2002,   Za vernosť ozbrojeným silám SRR I. st. – 2007,   Medal Wojska Polskiego I. st. – 2007,  Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),  

« späť