* 14.01.1940

Školu dôstojníckeho dorastu v Kremnici absolvoval a stal sa žiakom školskej jednotky Železničného školiaceho a výcvikového strediska v Pardubiciach.

Po jednoročnej príprave spojenej s výkonom časti základnej vojenskej služby ho prijali za poslucháča Vojenského železničného učilišťa vo Valašskom Meziříčí, ktoré absolvoval v roku 1960. Súčasne bol prijatý za dôstojníka z povolania v hodnosti poručíka.

Následne vykonával funkcie veliteľa čaty prieskumu železníc (1960 – 1962) a veliteľa veliteľskej roty (1962 – 1964) 11. železničnej brigády v v Žiline.

K 1.9. 1963 ho povýšili do hodnosti nadporučíka.

Od roku 1964 študoval na Vojenskej fakulte Vysokej školy dopravy a spojov (VF VŠDS) v Žiline, kde bol 1.9. 1967 povýšený do hodnosti kapitána.

Po absolvovaní školy v roku 1969 pôsobil ako náčelník stavebnej skupiny – hlavný inžinier 19.Železničného mostného práporu v Spišskej Novej Vsi.

V roku1972 sa stal pedagógom na Katedre pre obnovu železníc VF VŠDS. Po vymenovaní za docenta pôsobil v rokoch 1982 – 1994 ako zástupca náčelníka a neskôr náčelník tejto katedry.

Dňa 1.11. 1976 bol povýšený do hodnosti podplukovníka a 1.10. 1982 do hodnosti plukovníka.

11.6. 1981 ukončil vedeckú ašpirantúru a po obhajobe dizertačnej práce získal vedeckú hodnosť kandidát technických vied.

Výsledky vlastnej vojensko-vedeckej práce publikoval vo veľkom počte odborných článkov a skrípt. Na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia sa podieľal aj na vypracovaní novej koncepcie železničného vojska československej armády.

Po zániku čs. federálnej armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR. Od roku 1994 bol veliteľom železničného vojska Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR.

Dňa 30.12. 1998 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora.

Dňom 31.12. 1998 odišiel do zálohy.

Generálmajor doc. Ing. Jozef Kováčik, CSc. žije v Žiline

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1969,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1977,   Za zásluhy o Československú armádu II. st. – 1989,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   65 let Pobedy v Velikoj otečestvennoj vojne 1941-1945 – 2012 (ukr),

« späť