* 01.01.1945

Po ukončení Základnej osemročnej školy v Tisovci absolvoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Hnúšti, kde v roku 1962 zmaturoval.

V rokoch 1962 – 1968 študoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové (LF KU), ktorú roku 1968 úspešne ukončil a získal titul MUDr. Zároveň bol poslucháčom Vojenského lekárskeho výskumného a doškoľovacieho ústavu J. E. Purkyně v Hradci Králové. V priebehu štúdia bol 1. 11. 1965 vymenovaný do prvej dôstojníckej hodnosti podporučíka, 1. 8. 1967 ho povýšili do hodnosti poručíka a 15. 12. 1968 pri príležitosti ukončenia štúdia do hodnosti nadporučíka.

V rokoch 1968 – 1970 pôsobil ako lekár na základnom školení vo Vojenskej nemocnici (VN)  Bratislava.  Od apríla 1970  do augusta 1973  vykonával  funkciu

náčelníka skupiny komunálnej hygieny Okruhového hygienicko-epidemiologického oddielu Bratislava. V roku 1972 absolvoval atestačný kurz z epidemiológie a hygieny na LF KU Hradec Králové. V období rokov 1973 – 1977 pracoval ako starší sekundár infekčného oddelenia VN Ružomberok a 1. 12. 1973 bol povýšený do hodnosti kapitána. Od roku 1977 zastával funkciu náčelníka infekčného oddelenia VN Ružomberok, od roku 1978 náčelníka oddelenia pre choroby nervové VN Košice. 1. 12. 1978 bol povýšený do hodnosti majora. Od roku 1979 zastával funkciu náčelníka oddelenia pracovného lekárstva a chorôb z povolania VN Ružomberok. Od roku 1980 pracoval ako zástupca náčelníka neurologického oddelenia VN Ružomberok a od roku 1983 pôsobil ako náčelník neurologického oddelenia VN Ružomberok.

Dňom 1.- 5. 1983 bol povýšený do hodnosti podplukovníka a 1. 5. 1988 do hodnosti plukovníka

Od roku 1990 ho ustanovili do funkcie náčelníka Vojenskej nemocnice SNP Ružomberok.

V priebehu uvedenej služby v roku 1975 úspešne absolvoval atestáciu v odbore vnútorného lekárstva, v roku 1977 atestáciu z odboru prenosných a tropických chorôb, v roku 1983 atestáciu I. stupňa z odboru neurológie a v roku 1986 atestáciu II. stupňa z odboru neurológie.

Od 1. 1. 1994 bol riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok.

Dňom 1. 9. 1999 ho prezident SR vymenoval do prvej generálskej hodnosti generálmajora. Od 1. 1. 2000 bol poverený ministrom obrany SR na výkon funkcie náčelníka Štábu vojenského zdravotníctva Armády SR a od 1. 1. 2002 ho minister obrany SR poveril výkonom funkcie riaditeľa odboru riadenia vojenského zdravotníctva Úradu ministerstva obrany SR. V súvislosti so zavedením novej stupnice generálskych hodností v Ozbrojených silách SR (OS SR) bol prezidentom SR 5. 12. 2002 povýšený do hodnosti generálmajora ako druhej generálskej hodnosti.

V roku 2002 viedol komisiu hlavných odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR s vykonaním auditu všetkých významných zdravotníckych zariadení SR.

Od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2003 realizoval vyslanie poľnej nemocnice na Východný Timor, prvýkrát v histórii vojenského zdravotníctva SR.

V roku 2001 sa významne pričinil o výstavbu prvej modernej mobilnej kontajnerovej nemocnice. V júni 2003 mu bol udelený čestný pedagogický titul honoris docent (h.docv.) Katolíckou univerzitou v Ružomberku, kde sa podieľal na zriadení Fakulty zdravotníctva.

Publikoval desiatky odborných prác v domácich i zahraničných časopisoch so zameraním na neurológiu, organizáciu a históriu zdravotníctva.

Na základe organizačných zmien a scivilnenia Ústrednej vojenskej nemocnice bol 31. 12. 2004 prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka a 1. 1. 2005 bol vymenovaný za riaditeľa príspevkovej organizácie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok. Funkciu spojenú s budovaním a zriaďovaním medicínskych pracovísk nového moderného typu vykonával do 30. 7. 2012.

Generálmajor Igor Čombor je ženatý a žije v Ružomberku.

 

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od roku 2006.

 

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1978,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1983,   Za ukreplenie bojevogo sodružestva – 1985 (rus),   Za zásluhy o Československú ľudovú armádu II. st. – 1990,   Pamätná medaila k 50. výročiu Slovenského národného povstania – 1994,   Pamätná medaila k 50. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny – 1995,  Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 1997,  Čestný odznak ozbrojených síl SR I., II. a III. tr. (2002, 2003),   Za vernosť ozbrojeným silám SR I., II. a III. st. (2002, 2003),   Za službu v mierových pozorovateľských misiách – 2004,   Pamätná medaila ministra obrany SR k 60. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny – 2005,   Medaila vojenského obranného spravodajstva – 2007,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Pamätná medaila Milana Rastislava Štefánika – 2008,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2009 (KGSR),   Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. st. – 2013 (KGSR),   Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2013,  

« späť