* 04.12.1953

Ako absolvent Základnej deväťročnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Ľubeli  sa roku 1969 prihlásil na ďalšie štúdium na vojenskej škole. Od 26.8. 1969 sa stal žiakom Vojenskej strednej odbornej školy strojníckej s maturitou, s orientáciou na odbor raketové vojsko a delostrelectvo (RVD), smer veliteľský, delostrelecký, vo Vyššom delostreleckom učilišti v Martine. Tam vykonal aj dvojročnú vojenskú základnú službu.

Po skončení štúdia bol 1.8. 1973 prijatý za vojaka z povolania v hodnosti rotmajstra. Po premiestnení do podriadenosti veliteľa Západného vojenského okruhu (ZVO) bol od 3.9. 1973 ustanovený do funkcie veliteľa palebnej čaty 2. batérie, oddielu 122 mm raketometov 47. delostreleckého pluku 19. motostreleckej divízie 1. armády ZVO.

Po dvoch rokoch výkonu funkcie bol 16.10. 1975 premiestnený k Východnému vojenskému okruhu (VVO) a 20.10. 1975 ustanovený do funkcie veliteľa 3. čaty 2. školskej batérie Školy na dôstojníkov v zálohe delostrelectva 49. Delostreleckého pluku 14. tankovej divízie VVO.

Dňa 4.3. 19756 vykonal dôstojnícku skúšku na prijatie za dôstojníka z povolania a 1.5. 1976 bol menovaný do prvej dôstojníckej hodnosti – podporučíka. Dňa 23.9. 1976 sa stal učiteľom v tejto škole. 1.7. 1977 bol vyslaný na trojročné štúdium na Vysokej vojenskej veliteľsko-technickej škole v Martine a od 1.8. 1979 po reorganizácii školstva vo Vyškove na Morave. Po ukončení štúdia bol premiestnený do podriadenosti ZVO a dňom 29.8. 1980 bol ustanovený do funkcie veliteľa palebnej skupiny 31. ťažkého delostreleckého oddielu 331. ťažkej delostreleckej brigády v Hraniciach na Morave. V priebehu rokov 1980 až 1990 u tohto útvaru zastával funkcie:

·        veliteľ batérie,

·        náčelník topografickej a poveternostnej služby,

·        veliteľ batérie ťažkého delostreleckého oddielu,

·        veliteľ 31. ťažkého delostreleckého oddielu,

·        veliteľ samostatného raketometného oddielu,

·        veliteľ ťažkej delostreleckej brigády.

V priebehu tohto obdobia bol povýšený  k 1.5. 1981 na nadporučíka,, 1.11. 1983 na kapitána, 1.10. 1986 bol povýšený do hodnosti majora, 1.10. 1990 bol povýšený do hodnosti podplukovníka a absolvoval niekoľko kurzov a absolvoval postgraduálne štúdium vo Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne.

Pre reorganizáciu ho 1.12. 1991 premiestnili na Generálny štáb ČSA a poverili dočasným výkonom funkcie veliteľa 61. Raketového oddielu Výcvikového strediska raketového vojska Správy raketového vojska a delostrelectva HS PV ČSA v Hraniciach na Morave. 6.10. 1992 bol do tejto funkcie ustanovený. V súvislosti s rozdelením ČSFR bol dňom 15.12. 1992 ustanovený do funkcie veliteľa 3. zmiešaného raketového pluku Martin Vojenského veliteľstva Východ GŠ ČSA, od 1.1. 1993 Armády SR.

V tejto funkcii bol k 1.12. 1993 povýšený na plukovníka.

17.8. 1994 bol vyslaný na jednoročnú prípravu v Spolkovej jazykovej škole v Hurthe a súčasne na jednoročné štúdium na Veliteľskej akadémii GŠ v Hamburgu (NSR), odbor veliteľsko-štábny, smer pozemné vojsko, kde štúdium ukončil 28.6. 1996.

Po premiestnení do podriadenosti GŠ ASR bol v hodnosti plukovníka gšt. 4.7. 1996 ustanovený do funkcie náčelníka Správy raketového vojska a delostrelectva Správy pozemného vojska GŠ ASR.

Od 1.3. do 28.5. 1999 bol v intenzívnom kurze anglického jazyka v Liptovskom Mikuláši. Dňa 1.5.1999 bol ustanovený do funkcie náčelníka oddelenia RVD Správy pozemného vojska Štábu operačného plánovania (J-3) GŠ ASR.

Od 6.9. do 17.12. 1999 ho vyslali do intenzívneho kurz anglického jazyka v Trenčíne, ktoré mu bolo ukončené 31.10. 1999 a 14.11. 1999 bol opätovne poverený zastupovaním vo funkcii náčelníka Správy pozemného vojska Štábu operačného plánovania GŠ ASR.

Od 1.1. 2000 bol ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa pozemných síl GŠ ASR.

1.9. 2000 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora. Od 23.5. 2001 do 22.9. 2001 bol v kurze anglického jazyka vo Vojenskom jazykovom inštitúte Lackland AFB v Texase (USA).

Dňom 31.7. 2003 bol po splnení nároku na výsluhový dôchodok prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka.

Generálmajor Ing. Dušan Humený je ženatý a žije v Trenčíne.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od roku 2006. Od roku 2004 bol členom prípravného výboru. V rokoch 2006 až 2010 bol členom Rady KG SR vo funkcii hospodára.

Vyznamenania

 

Za službu vlasti – 1981,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1987,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 1997,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 1998,   Kríž Rytier delostrelectva – ?   Čestný odznak ozbrojených síl SR III. tr. – 2005,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2010 (KGSR),   60 let Pobedy v Velikoj otečestvennoj vojne 1941-1945 – 2012 (ukr),

« späť