* 07.01.1948

Základnú deväťročnú školu V Ratkovej v okrese Rimavská Sobota ukončil 26. 6. 1962 a následne v rokoch 1962 – 1965 absolvoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Hnúšti-Likieri.

Od 1. 9. 1965 sa stal poslucháčom Technického učilišťa v Liptovskom Mikuláši. V priebehu štúdia absolvoval povinnú vojenskú základnú službu. Po jeho ukončení bol 20. 7. 1968 vyradený v hodnosti poručíka a zaradený do funkcie technika rádiolokátora ďalekého dosahu 52. rádiotechnického práporu (rtpr) Dobřany. Jeho pôsobiskom bola jednotka v obci Poleň pri Klatovoch. V roku 1969 bol prevelený do jednotky kmeňového útvaru v Stode pri Plzni, kde v rovnakej funkcii pôsobil do konca augusta 1971.

Svoje vojenské vzdelanie si od 1. 9. 1971 prehlboval v päťročnom internom štúdiu, v odbore rádiolokácia, na Fakulte letectva a protivzdušnej obrany Vojenskej akadémie A. Zápotockého (VA AZ) v Brne.

Dňom 1. 9. 1972 bol povýšený na nadporučíka. Po ukončení štúdia zastával od 19. 7.  do 29. 12.1976 funkciu staršieho dôstojníka 3. divízie protivzdušnej obrany štátu (PVOŠ) v Žatci a 30. 12. 1976 bol ustanovený do funkcie veliteľa 53. rtpr v Českých Budejoviciach.

Dňa 1. 9. 1977 bol povýšený do hodnosti kapitána a od 25. 10. 1978 pôsobil vo funkcii staršieho dôstojníka oddelenia operačnej prípravy a prieskumu 3. divízie PVOŠ v Žatci.

Dňom 1. 10. 1979 bol ustanovený do funkcie náčelníka operačného oddelenia – zástupcu náčelníka štábu 3. rádiotechnickej brigády (rtb) v Chomutove a od roku 1982 už v hodnosti majora (povýšený 1. 5. 1981) zastával funkciu náčelníka štábu 3. rtb.

Od 22.3. do 22.6. 1983 bol vyslaný do trojmesačného akademického kurzu – špecializácia inžinierska, operačno-taktická, pri Vojenskej veliteľskej akadémii (VVA) PVO maršala Sovietskeho zväzu G.K. Žukova v Kalinine (ZSSR).

Dňa 1. 5. 1985 bol povýšený do hodnosti podplukovníka a od 16. 10. 1985 velil 3. rádiotechnickej brigáde v Chomutove.

V období od 19.1. do 19.3. 1988 absolvoval dvojmesačný zdokonaľovací kurz – špecializácia veliteľsko-štábna, operačno-taktická, pri VVA PVO maršala Sovietskeho zväzu G.K. Žukova v Kalinine.

Do hodnosti plukovníka ho povýšili 1.5. 1990. Od 8.4. 1991 zastával funkciu náčelníka štábu 1. divízie PVO vo Zvolene, kde 1.12. 1991 bol poverený dočasným výkonom funkcie veliteľa 1. divízie PVO veliteľstva letectva a PVO Generálneho štábu čs. armády. Dňa 20.8. 1992 bol ustanovený do funkcie veliteľa 1. divízie PVO vo Zvolene.

Po rozdelení ČSFR a vzniku Slovenskej republiky bol v tejto funkcii prezidentom SR 1.5. 1994 vymenovaný do hodnosti generálmajora.

Od 1.4. do 31.8. 1994 zastával funkciu náčelníka štábu Veliteľstva letectva a PVO Armády SR a od 1.9. 1994 do 30.4. 1999 bol zástupcom náčelníka štábu letectva a PVO Generálneho štábu ASR. Medzitým, v priebehu rokov 1995 – 1997 absolvoval štvorsemestrálne postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor medzinárodné právo a vzťahy, a v období od 20.7. do 27.9. 1998 bol vyslaný do kurzu anglického jazyka v jazykovej škole (Canadaian Forces Language School – CFLS) na vojenskej základni Borden, v provincii Ontario v Kanade.

Po reorganizácii GŠ ASR v roku 1999 vykonával od 1.5.1999 funkciu náčelníka správy letectva a PVO štábu operačného plánovania GŠ ASR.

Dňom 1.1.2000 bol vyčlenený mimo ozbrojených síl na plnenie úloh inej právnickej osoby a zabezpečenie obrany SR a ustanovený do funkcie zástupcu riaditeľa sekcie obrany a bezpečnosti Úradu vlády SR.

Súčasne vykonával aj funkciu tajomníka Rady obrany štátu. Od 1.5. 2002 bol zaradený do personálnej zálohy náčelníka GŠ ASR a 30.9.2002 prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka. Následne do konca roka 2002 pracoval na Úrade vlády SR ako štátny zamestnanec vo funkcii riaditeľa kancelárie Bezpečnostnej rady. Rozkazom prezidenta Slovenskej republiky v personálnych veciach č. 1 z 5.12. 2002 bol povýšený do hodnosti generálmajora v zálohe ako druhej generálskej hodnosti.

Generálmajor v.v. Ing. Ján Ďurove je ženatý a žije v Trenčíne.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Vyznamenania

 

Za službu vlasti – 1977,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1982,   Medaila Za brannú výchovu – 1985 (ÚV Svazarmu),   Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. st. – 1987,   Za zásluhy I. st. – 1992,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 1997,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána III. st. – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila Za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti  – 2010,   Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2013

« späť