* 19.04.1963

Po ukončení základnej deväťročnej školy v roku 1978 začal študovať na Vojenskom gymnáziu SNP v Banskej Bystrici, ktoré absolvoval roku 1982.

Následne nastúpil na Vysokú vojenskú školu pozemného vojska vo Vyškove, kde v priebehu štúdia od 1.8. 1982 do 31.12. 1982 vykonával náhradnú vojenskú službu a k 1.1. 1982 bol prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania v hodnosti rotmajstra. 1.9. 1985  bol vymenovaný do hodnosti podporučíka. Štúdiom v študijnom odbore veliteľsko-inžinierskom úspešne ukončil 19.7. 1986 v hodnosti poručíka a bol ustanovený do funkcie veliteľa 1. tr. 1. tpr 1. td 1. armády Západného vojenského okruhu.

V priebehu rokov 1986 – 1991 v 1. tp vykonával funkciu veliteľa 3. tr, náčelníka štábu a neskôr veliteľa 3. tankového práporu.

Vo februári1991 bol premiestnený k Východnému vojenskému okruhu a ustanovený do funkcie náčelníka štábu 2. tpr a 1.4. 1992 sa stal dôstojníkom štábu 60. tp v Kežmarku.

Počas uvedenej služby bol 1.10. 1988 povýšený do hodnosti nadporučíka a 1.11. 1991 do hodnosti kapitána.

Po zániku čs. federálnej armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania Armády SR. V priebehu rokov 1993 – 2000 v posádke Kežmarok zastával nasledovné funkcie:

  •         1993 – 1995 náčelník štábu a veliteľ 2. tpr,
  •         1995 – 1996veliteľ 2. tpr 23. tb,
  •         1996 – 2000 zástupca náčelníka štábu brigády,
  •         2000 náčelník operačnej skupiny štábu 23. tb 2. az.

V priebehu plnenia úloh bol 1.1. 1996 povýšený do hodnosti majora. V čase od 11.9. 2000 do 9.2. 2001 absolvoval päťmesačné denné štúdium ÚK II pri Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši, odbor veliteľsko-štábny, pozemného vojska a dňom 1.5. 2001 bol vyčlenený na plnenie úloh Ministerstva obrany SR na Generálnom štábe Armády SR, na výkon funkcie vedúceho staršieho dôstojníka – špecialistu štábu pre plánovanie operácií a zároveň k uvedenému dňu povýšený do hodnosti podplukovníka.

Od 1.10. 2001 do 31.10. 2002 bol na pozícii vedúceho staršieho dôstojníka oddelenia „A“ Odboru operácií, koordinácií a hlásení Správy operačného štábu pre koordináciu velenia operácií.

V čase od 4.2.2002 do 31.5. 2002 absolvoval štvormesačný intenzívny kurz anglického jazyka pre začiatočníkov pri detašovanom pracovisku v Prešove. V rokoch 2002 – 2003 vykonával funkciu náčelníka oddelenia „B“ Odboru operácií, koordinácií a hlásení Správy operačného štábu pre koordináciu velenia operácií a 2003 – 2004 bol náčelníkom oddelenia – zástupcom náčelníka Odboru „T“.

Od 2.9. 2003 do 19.12. 2003 absolvoval štvormesačný intenzívny kurz anglického jazyka pre pokročilých v Prešove. Dňom 1.10. 2004 bol povýšený do hodnosti plukovníka a ustanovený do funkcie náčelníka Odboru plánovania operácií a výcviku (J3).

Od apríla do júna 2005 absolvoval kurz anglického jazyka pre vyšších dôstojníkov v Ontáriu v Kanade a od februára do mája 2006 intenzívny kurz v Hlavnom jazykovom centre v Bratislave.

Dňom 4.9. 2006 bol vyslaný do Kurzu  národnej bezpečnosti v Národnej akadémii obrany v L. Mikuláši, ktorý ukončil 29.6. 2007 a bol mu priznaný vojenský titul plukovník generálneho štábu.

18.9. 2007 prevzal funkciu náčelníka štábu velenia Veliteľstva pozemných síl OS SR v Trenčíne a 1.2. 2008 sa stal veliteľom Centra riadenia operácií (CRO) Štábu pre operácie GŠ OS SR.

Od 1.7. 2010 vykonával funkciu zástupcu náčelníka štábu – veliteľa CRO.

Dňa 25.1. 2010 ho prezident SR vymenoval do prvej generálskej hodnosti – brigádneho generála. 1.11. 2011 bol ustanovený do funkcie náčelníka Štábu pre operácie GŠ OS SR.

V čase od októbra 2011 do decembra 2011 absolvoval kurz anglického jazyka v jazykovom inštitúte obrany Lackland v USA.

Generál Jindřich Joch je ženatý a žije v Kežmarku.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 18. júna 2010.

Vyznamenania

Čestný odznak OS SR II. tr.(2002),   Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. tr. – 2002,   Pamätný kríž za účasť vo vojenskej mierovej misii v Bosne – 2003,(bos.a herc),   Za službu v mierových pozorovateľských misiách III. st. – 2003,   Medajla za sodelovanje in prijateljstvo II. st. – 2004, (slov),   Za službu v mierových pozorovateľských misiách IV. st. – 2004,   Pochvalná medaila štátu Indiana za výnimočne záslužnú službu – 2004 (USA),   Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st,. – 2004,   Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 2005,   Medaile Za službu v zahraničí I. st. – 2005 a 2006 (čes),   Za vernosť ozbrojeným silám SR I. st. – 205 a 2006,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR – 2008,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 2009,   Medaila Za službu v NATO v operáciách ISAF – 2009,   Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti – 2010,   Medaila Vojenskej polície II. st. – 2011,   Medaila Za humanitárnu pomoc – 2004 a 2011,

« späť