* 05.09.1953

Po skončení Základnej deväťročnej školy v Plešivci študoval v rokoch 1968 – 1972 na Vojenskom gymnáziu J. Žižku z Trocnova v Opave a následne veliteľsko-motostrelecký odbor na Vysokej škole pozemného vojska vo Vyškove na Morave. Počas štúdia na VVŠ PV vykonal aj základnú vojenskú službu a po jej absolvovaní ho prijali 18.7. 1976 za dôstojníka z povolania v hodnosti poručíka.

 

Od augusta 1976 pôsobil v 55. motostreleckom pluku v Trebišove. Po krátkom výkone funkcie veliteľa motostreleckej čaty bol ustanovený za veliteľa  motostre-leckej roty. Od augusta 1978 vykonával funkciu náčelníka štábu motostreleckého práporu a od septembra 1979 funkciu zástupcu náčelníka štábu pluku.

1.11. 1978 bol povýšený na nadporučíka.

V lete 1981 bol vyslaný na trojročné interné štúdium vo Vojenskej akadémii M.V. Frunze v Moskve. V priebehu štúdia ho 1.10. 1981 povýšili do hodnosti kapitána. Po skončení štúdia bol k 1.10. 1984 povýšený do hodnosti majora a 9. 11. 1984 bol ustanovený za náčelníka štábu 55. motostreleckého pluku.

V októbri 1987 ho preložili do Martina a ustanovili do funkcie veliteľa 10. tankového pluku.

K 1.5. 1989 ho povýšili na podplukovníka.

Od 1.2. 1991 vykonával funkciu zástupcu veliteľa 13. tankovej divízie v Topoľčanoch a od 8.4. 1991 funkciu náčelníka štábu 14. tankovej divízie v Prešove.

Po zániku čs. federálnej armády pokračoval v tejto funkcii od 1.1 1993 v služobnom pomere vojaka z povolania Armády SR.

Roku 1993 absolvoval kurz francúzskeho jazyka, dňa 1.5. 1994 bol povýšený na plukovníka a 1.11. 1994 po reorganizácii a prečíslovaní 14. tankovej divízie na 2. armádny zbor, bol ustanovený za náčelníka štábu tohto zväzu.

 V septembri 1996 bol vyslaný na jednoročné interné štúdium operačného a veliteľsko-štábneho smeru, ktoré so zameraním na pozemné vojsko absolvoval na Akadémii obrany ozbrojených síl v Paríži.

Po skončení štúdia mu 28.6. 1997 priznali označenie dôstojníka generálneho štábu (gšt).

Následne od 1.1. 1997 pôsobil vo funkcii náčelníka operačnej správy Štábu operačného plánovania Generálneho štábu ASR. V roku 1999 absolvoval trojmesačný kurz anglického jazyka vo Vojenskej leteckej akadémii generála M.R. Štefánika v Košiciach a 1. septembra toho roka ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora.

Od 1.1. 2000 vykonával funkciu veliteľa pozemných síl GŠ ASR.

V súvislosti so zavedením novej stupnice generálskych hodností v Ozbrojených silách SR ho prezident ASR 5.12. 2002 povýšil na generálmajora ako druhej generálskej hodnosti.

Od 1.1. 2003 bol zástupcom náčelníka Generálneho štábu OS SR.

K 31.12. 2003 bol prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka a bol preradený do zálohy.

V rokoch 2004 až 2007 pracoval ako externý spolupracovník (programový manager) u firiem Magic corp.a.s. L. Mikuláš a NEWTECH Bratislava.

Generálmajor Ing. Jozef Blizman je ženatý, má dve dcéry a žije v Prešove.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1981,   Zlatá medaila za vynikajúce študijné výsledky vo VA M.V. Frunze – 1984,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1986, Za zásluhy o ČSĽA I. st. – 1990, Za upevňovanie priateľstva v zbrani I. st. – 1990,   Medaila za upevňovanie bojovej družby ministra obrany ZSSR – 1990 (rus),   Pamätná medaila ministra obrany SR 1. st. – 1998,   Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. st. – 2001 (čes.), Rad Ľudovíta Štúra vojenského druhu II. tr. – 2002,   Kryź srebrny Ministra Obrany Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej – 2003 (pol.),   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána II. st. – 2013 (KGSR),

« späť