* 05.05.1954

Roku 1976 absolvoval Vysokú vojenskú školu tylového a technického zabezpečenia hrdinu ČSSR J. Švermu v Žiline a bol prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania v hodnosti poručíka. V nasledujúcich rokoch pôsobil ako dôstojník finančnej skupiny Vojenskej politickej akadémie (VPA KG) v Bratislave. Pri výkone týchto funkcií bol 1.10. 1979 povýšený na nadporučíka, 1.10. 1982 na kapitána, 1.10. 1985 na majora a 1.10. 1989 do hodnosti podplukovníka.

V roku 1988 ukončil na VPA KG externú vedeckú ašpirantúru v odbore vojnová ekonomika a bola mu priznaná vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.).

Od mája 1989 vykonával funkciu náčelníka finančnej skupiny Hlavnej politickej správy ČSĽA v Prahe a od januára 1990 funkciu náčelníka finančnej skupiny Správy výchovy a kultúry Federálneho ministerstva obrany ČSFR. Počas výkonu tejto funkcie  bol námestníkom  ministra  obrany  pre sociálne  a humanitárne  veci

poverený vybudovaním úseku pre sociálne a humanitárne veci s dôrazom na systém ekonomického riadenia.

Od 1.12. 1990 vykonával funkciu náčelníka finančného oddelenia štábu tohto úseku. Popri výkone uvedenej funkcie bol poverený ministrom obrany ČSFR vybudovaním ekonomických štruktúr rezortu a po ich zriadení v rokoch 1991-1992, pôsobil ako zástupca náčelníka vojenského úradu ekonomického zabezpečenia FMO ČSFR.

Od 1.4. 1992 bol tiež poverený vybudovaním rezortnej zdravotnej poisťovne FMO.

Od 1.9. 1992 bol poverený zmocnencom vlády SR vybudovaním ekonomických štruktúr budúceho Ministerstva obrany SR.

V rokoch 1990 až 1991 absolvoval postgraduálne štúdium na European Busines School v Prahe, odbor manažérsky, a v období od 15.7. do 23.8. 1991 kurz „Teoretické a praktické úlohy Bundeswehru“ na Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik v Mannheime (NSR).

Po zániku čs. federálnej armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR.

V rokoch 1993-1994 vykonával funkciu riaditeľa odboru ekonomickej politiky sekcie výstavby a ekonomiky MO SR.

K 1.5. 1993 bol mimoriadne povýšený do hodnosti plukovníka.

Od 1.4. 1994 pôsobil ako riaditeľ odboru ekonomickej politiky – zástupca riaditeľa sekcie výstavby a ekonomiky MO SR.

K 1.9. 1994 po rozdelení sekcie výstavby a ekonomiky, pôsobil ako riaditeľ sekcie ekonomickej politiky MO SR.

V roku 1993 absolvoval mobilný medzinárodný kurz riadenia obranného plánovania v Prahe, organizovaný Naval Postgraduate School, Monterey, Kalifornia (USA), a v roku 2000 obdobný kurz pre pokročilých.

Dňa 30.12. 1998 bol prezidentom SR vymenovaný do hodnosti generálmajora. V nasledujúcich rokoch pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie finančného plánovania, rozpočtovania a majetku MO SR (1999-2000), generálneho riaditeľa finančnej sekcie MO SR (2000-2001) a riaditeľa hlavného finančného úradu MO SR (2001-2003).

V období od 1.1. 1993 do 31.12. 2005 vykonával tiež funkciu predsedu správnej rady Zdravotnej poisťovne MO SR. V čase od 14.4. 1999 do 24.11. 1999 ďalej pôsobil ako splnomocnenec vlády SR na doriešenie delenia majetku Federálneho ministerstva obrany ČSFR a vyrovnania majetku čs. armády.

V súvislosti so zavedením novej stupnice generálskych hodností v Ozbrojených silách Slovenskej republiky bol prezidentom SR dňa 5.12. 2002 povýšený do hodnosti generálmajora ako druhej generálskej hodnosti.

Po organizačných zmenách v rezorte MO SR a v OS SR a z nich vyplývajúceho obmedzenia počtu systemizovaných vojenských funkcií s jeho odbornou kvalifikáciou bol 31.3. 2004 prepustený do zálohy.

Generálmajor Ing. Jozef Zadžora, CSc. je ženatý a žije v Rovinke, okres Senec.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Vyznamenania:

 

Za službu vlasti – 1979,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1986,   Pamätná medaila k 50. výročiu SNP – 1994,   Pamätná medaila k 50. výročiu skončenia 2. svetovej vojny – 1995,   Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 1997,  Stříbrná pamětní medaile náčelníka Generálního štábu Armády České republiky – 2004 (čes),   Čestný odznak ozbrojených síl SR II. tr. – 2005,  Pamätná medaila ministra obrany SR k 60. výročiu SNP – 2005,  Za vernosť ozbrojeným silám SR  I. st. – 2007,  Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 2007,   Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 2007,    Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. – 2008,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR III. tr. – 2010,   Medaila Vojenskej polície II. st. – 2011,   Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR II. tr. – 2010,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 2007,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2009 (KGSR),   Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2013 (KGSR),   Pamätná medaila Jana Nálepku-Repkina – 2013 (SZPB),  

« späť