* 23.02.1958

Po skončení gymnázia v Martine v roku 1977 začal študovať na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove na Morave, študijný odbor veliteľsko-inžiniersky, tankový. Po absolvovaní školy v roku 1981 sa stal vojakom z povolania v hodnosti poručíka a súčasne mu bol priznaný akademický titul inžinier.

Následne bol premiestnený do posádky Martin, kde najskôr vo Vojenskom učilišti vykonával funkcie veliteľa tankovej čaty (1981 – 1982) a veliteľa tankovej roty (1982 – 1986) a potom v 15. tankovom pluku funkciu zástupcu veliteľa tankového práporu (1986 – 1987).

Dňom 1.10.1987 bol vyslaný študovať na Vojenskú akadémiu A. Zápotockého v Brne, odbor veliteľsko-štábny, vševojskový. Po skončení štúdia pôsobil v Prešove ako starší dôstojník operačnej skupiny (1990 – 1991) a zástupca náčelníka operačnej skupiny veliteľstva 14. tankovej (od októbra 1990 mechanizovanej) divízie v Prešove (1991 – 1993).

Od 1.1. 1993 pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR vo funkcii náčelníka operačnej skupiny – zástupcu náčelníka štábu veliteľstva 14. mechanizovanej divízie v Prešove a po reorganizácii a premenovaní tohto zväzku v roku 1994 na 2. armádny zbor ako náčelník operačného oddelenia štábu jeho veliteľstva (1994 – 1999).

V auguste 1997 bol vyslaný absolvovať jazykovú prípravu na Spolkovom inštitúte Hürth (NSR) a dňom 24.8. 1998 na jednoročné interné štúdium na Veliteľskej akadémii generálneho štábu v Hamburgu (NSR), odbor veliteľsko-štábny, operačný, smer pozemné vojsko.

Po skončení štúdia krátko pôsobil vo funkcii zástupcu veliteľa 1. armádneho zboru v Topoľčanoch a od roku 2000 ako náčelník správy operačnej a bojovej prípravy veliteľstva Pozemných síl ASR. V roku 2002 sa stal veliteľom 1. mechanizovanej brigády v Prešove.

Dňa 1.9. 2003 ho prezident SR vymenoval do hodnosti brigádneho generála.

Od roku 2005 vykonával funkciu zástupcu veliteľa Pozemných síl OS SR v Trenčíne a od roku 2006 funkciu náčelníka Štábu personálneho manažmentu GŠ OS SR v Bratislave.

Dňa 1.1. 2007 bol povýšený do hodnosti generálmajora a 1.12. 2007 bol ustanovený do funkcie veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne.

Dňom 31.7. 2010 na vlastnú žiadosť skončil služobný pomer profesionálneho vojaka.

Generálmajor Ing. Miroslav Kováč je ženatý a žije vo Veľkom Šariši – časť Kanaš.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od  27. apríla 2006

Vyznamenania

Medaila za službu vlasti – 1986,   Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky III. tr. – 2001,   Medaila Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky III. st. – 2002,   Medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách IV. st. – 20004,   Medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách III. st. – 2005,   Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky III. st. – 2006,   Medaila Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky II. st. – 2006,   Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky II. tr. – 2007,   Medaila OSN, Za podporu mierovej misie v Bosne a Hercegovine, operácia ALTHEA – 2006,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky – 2008,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Záslužný Kříž ministra obrany České republiky III. st. – 2010 (čes),   Pamätná medaila generála Jána Goliána II. stupňa – 2013 (KG SR),

« späť