* 05.07.1939

Po zložení maturitnej skúšky na jedenásťročnej strednej škole v Trenčíne bol od 15.9. 1956 do 31.8. 1959 žiakom Vojenského učilišťa v Lipníku nad Bečvou (do marca 1957 Pechotné učilište, od marca 1957 Pechotné učilište kpt. O. Jaroša bolo k 1.9. 1958 presunuté do Vyškova na Morave a zlúčené s Technickým učilišťom KG na Vojenské učilište hrdinu ZSSR kpt. O. Jaroša).

 Dôstojníkom z povolania v hodnosti poručíka sa stal 1.9. 1959

Veliteľskú kariéru začal vo funkcii veliteľa čaty v 7. motostreleckom pluku v Jindřichovom Hradci.

O rok neskoršie sa stal veliteľom tankovej čaty 8. tankového pluku v Jihlave. Pôsobenie na tomto poste dočasne prerušili v polovici októbra 1960, keď nastúpil štúdium v preškoľovacom kurze stredných veliteľov tankového vojska vo Vyššom

Vojenskom učilišti hrdinu ZSSR kapitána O. Jaroša vo Vyškove na Morave.

Po absolvovaní kurzu na konci júla 1962 sa vrátil do funkcie veliteľa tankovej čaty v 8. tankovom pluku a 1.9. 1962 bol prevelený na rovnakú funkciu do 6. školného tankového práporu v Jihlave. Tam bol 1.9. 1962 povýšený do hodnosti nadporučíka. V polovici júla 1963 bol povolaný na riadne štúdium vo Vojenskej akadémii A. Zápotockého (VA AZ) v Brne, študijný odbor tankový a automobilový. Hodnosť kapitána získal 1.12. 1966.

Po absolvovaní štúdia vo VA AZ sa na konci júla 1968 stal zástupcom veliteľa motostreleckého pluku v Trebišove a na konci druhej dekády augusta zástupcom veliteľa pre technické veci 64. tankového pluku v Leviciach. Dňa 1.1. 1971 ho povýšili do hodnosti majora.

Z Levíc ho vojenská služba priviedla do Martina, kde od začiatku februára 1972 pôsobil ako veliteľ 10. tankového pluku.

Z tejto funkcie bol v polovici mája 1973 vyslaný do prípravnej školy pri VA AZ Brno pre štúdium v zahraničí, 1. augusta povýšený na podplukovníka a potom od 1.9. 1973 do 1.7. 1975 študoval na Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR (VA GŠ OS ZSSR) K.J. Vorošilova v Moskve.

Po skončení štúdia na tejto akadémii bol začiatkom augusta 1975 odoslaný na stáž k Západnému vojenskému okruhu do funkcie náčelníka štábu 9. tankovej divízie v Tábore.

Po skončení stáže bol pred koncom novembra 1975 ustanovený do funkcie náčelníka štábu 4. tankovej divízie v Havlíčkovom Brode.

Na začiatku poslednej dekády októbra 1976 v hodnosti plukovníka (povýšený 1.10. 1976) prevzal funkciu veliteľa tejto tankovej divízie, v ktorej zotrval do začiatku druhej polovice októbra 1982, keď sa stal náčelníkom štábu – prvým zástupcom veliteľa 4. armády v Písku. Túto funkciu vykonával až do októbra 1986. Medzitým bol 1.5. 1982 vymenovaný do hodnosti generálmajora a v čase od polovice októbra do začiatku druhej polovice decembra 1984 dočasne poverený vykonávaním funkcie veliteľa 4. armády.

Od 1.10. do 30.11. 1985 bol poslucháčom Vyššieho akademického kurzu pri VA GŠ OS ZSSR K.J. Vorošilova v Moskve.

V októbri 1986 bol ustanovený za zástupcu náčelníka štábu Východného vojenského okruhu v Trenčíne a vo februári 1990 sa stal náčelníkom správy pre zabezpečenie odchodu sovietskych vojsk z čs. územia v Prahe a v júni 1991 náčelníkom Hlavnej správy pozemného vojska čs. armády.

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa od 1.1. 1993 stal zástupcom veliteľa pozemného vojska ASR. Z tejto funkcie bol odvolaný na konci augusta 1994 a od septembra 1994 do konca augusta 1997 vykonával funkciu zástupcu náčelníka štábu pozemného vojska GŠ ASR. Pri tom od začiatku mája do konca júna 1995 bol poverený vykonávaním funkcie náčelníka štábu pozemného vojska GŠ ASR. Po splnení podmienky nároku na starobný dôchodok bol dňom 31.8. 1997 prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania a nasledujúcim dňom preložený do zálohy.

Po odchodu do zálohy pracoval dlhé roky v Dopravstave, a.s. Bratislava  ako vedúci odboru Krízového riadenia.

Generálmajor Ing. Svetozár Naďovič je ženatý, žije v Trenčianskych Stankovciach.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od roku 2006.

Od roku 2004 bol členom prípravného výboru.

V rokoch 2006 až 2012 bol členom Rady Klubu generálov SR.

Vyznamenania:

Za službu vlasti – 1970,    Za zásluhy o obranu vlasti – 1972,   Rad červenej hviezdy – 1983,   Za zásluhy o Československú ľudovú armádu II. st. – 1990,   Za zásluhy o Československú ľudovú armádu I. st. – 1991,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,  Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),  Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2010 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána II. st. – 20013 (KGSR),   Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2013 (KGSR),  Pamätná medaila Jana Nálepku-Repkina – 2013 (SZPB

« späť