* 14.12.1957

Po absolvovaní Dvojročnej dôstojníckej školy, odbor veliteľsko-organizátorský PVOŠ, technický, pri Vysokej vojenskej technickej škole (VVTŠ) Československo-sovietskeho priateľstva v Liptovskom Mikuláši bol 15.7. 1978 prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania v hodnosti podporučíka. Od 14.8. 1978 do 31.8. 1979 velil čate školského oddielu na VVTŠ v Liptovskom Mikuláši a následne bol veliteľom školskej čaty nového vojenského učilišťa v tejto posádke.  Začiatkom septembra 1980 ho vyslali na štvorročné štúdium VVTŠ, odbor veliteľsko-inžiniersky, protilietadlového raketového vojska PVOŠ

1.10.1980 bol povýšený do hodnosti poručíka a 1.10.1982 do hodnosti nadporučíka.

Po skončení štúdia v júli 1984 mu bol priznaný titul inžinier a od 15. augusta vykonával na VVTŠ funkciu staršieho technika systému PV rádiotechnickej batérie Volchov.

Od 6.12. 1984 pôsobil ako asistent, od 13.11. 1985 ako odborný asistent Katedry elektrotechnických obvodov VVTŠ.

K 1.10. 1985 bol povýšený na kapitána a 1.10. 1988 na majora.

Medzitým ho v októbri 1987 na VVTŠ ako školiacom pracovisku prijali na externé štúdium vedeckej ašpirantúry. Od 1.9. 1991 vykonával funkciu odborného asistenta Katedry teoretickej elektrotechniky VVTŠ. Po skončení vedeckej prípravy mu bol priznaný vedecko-akademický titul PhD.

K 1. októbru 1992 ho povýšili na podplukovníka.

Po vzniku Slovenskej republiky pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR. Od 1.7. 1993 do 9.9. 1993 bol náčelníkom skupiny číslicového spracovania signálov Katedry teoretickej elektrotechniky na VVTŠ, ktorá sa 1.9. 1993 reorganizovala a premenovala na Vojenskú akadémiu Slovenského národného povstania (VA SNP). Následne bol poverený dočasným výkonom funkcie náčelníka skupiny analýzy signálov a rádiového prieskumu Katedry teoretickej elektrotechniky a rádiového prieskumu. V polovici novembra 1993 ho vyslali do pozorovateľskej misie OSN v Libérii. Po návrate prevzal 1.4. 1995 najprv funkciu náčelníka vedeckého oddelenia a od 20.12. 1995 funkciu náčelníka oddelenia pre organizovanie vedeckej činnosti vedeckého úseku VA SNP. Počas jej výkonu absolvoval viacero jazykových a odborných kurzov, okrem iného Medzinárodný orientačný kurz štábnych dôstojníkov pri Vysokej škole obrany Ypenburg v Holandsku.

Dňom 1.11. 1996 bol ustanovený za náčelníka vedeckého oddelenia vedeckého úseku Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Od októbra 1997 do októbra 1998 pôsobil ako vedúci starší dôstojník skupiny pre zabezpečenie úloh v zahraničí Generálneho štábu Armády SR v Monitorovacej misii Európskej únie (ECMM) na území bývalej Juhoslávie. Po návrate bol ponechaný krátko v personálnej zálohe. V januári 1999 sa vrátil do Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, kde prevzal funkciu náčelníka študijného oddelenia študijného úseku.

1.3. 1999 bolo ustanovený do funkcie vedúceho oddelenia rozvoja vojenských vied sekcie personálnej politiky Ministerstva obrany SR v Bratislave. Tým istým dňom bol povýšený do hodnosti plukovníka.

V roku 2000 absolvoval desaťmesačný pobyt vo Vojenskom jazykovom inštitúte Lackland AFB v Texase a štúdium manažmentu zdrojov obrany na Postgraduálnej škole IDMC v Monterey v Kalifornii. Od 1.10. 2001 bol riaditeľom oddelenia vojenského vzdelávania a športu – zástupcom riaditeľa odboru politiky vzdelávania sekcie ľudských zdrojov MO SR.

Vo februári 2003 ho opäť vyslali na plnenie úloh do zahraničia. Až do marca 2006 pôsobil v sekcii vojenských bezpečnostných a politických analýz Monitorovacej misie Európskej únie EUMM v Sarajeve v Bosne a Hercegovine. Na začiatku marca 2006 bol ustanovený za vedúceho kurzu národnej bezpečnosti Centra kariérneho rozvoja a na začiatku septembra 2007 do funkcie veliteľa kurzu národnej bezpečnosti v Národnej akadémii obrany (NAO) maršala A. Hadíka v Liptovskom Mikuláši.

Od 17.9. 2007 do konca novembra 2007 bol náčelníkom NAO.

Od 1.12. 2007 je náčelníkom vojenskej  kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

Dňa 2.9. 2008 ho prezident SR vymenoval do prvej generálskej hodnosti – brigádneho generála.

25.1. 2010 bol povýšený do hodnosti generálmajora a 7. 8. 2012 do hodnosti generálporučíka.

Generálporučík Marián Áč je ženatý s manželkou Alenou, s ktorou má dvoch synov a žije v Liptovskom Mikuláši.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od 16. septembra 2008.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1987,  Za službu v mierových misiách ASR I. st. – 1993,  Za službu v mierovej misii OSN UNOMIL – 1994,  Za službu v mierových misiách ASR II. st. – 1994,  Za službu v mierových misiách ASR III. st. – 1995,  Medaila OSN Za služby v mierovej misii, operácia ECMM na Balkáne – 1998,  Za službu v mierových pozorovateľských misiách I. st. – 1998,  Za službu v mierových pozorovateľských misiách II. st. – 2003,  Medaila OSN Za službu v pozorovateľskej misii EUMM v Bosne a Hercegovine – 2x 2003, 2006,  Medaila OSN Za podporu mierovej operácie pod vedením NATO na Balkáne – 2004,  Medaila OSN Za podporu a službu mierovej operácie UNMIK v Kosove – 2004,  Za službu v mierových pozorovateľských misiách III. st. – 2005,  Medaila OSN Za službu v mierovej operácii EUFOR v Bosne a Hercegovine – 2005,  Medajla za sodelovanje in prijateljstvo II. st. – 2005 (slovin),  Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 2006,  Za vernosť ozbrojeným silám SR I. st. 2006,  Medaile ministra obrany ČR Za službu v mírových pozorovatelských misích – 2006 (čes),  Pamätná medaila ministra obrany Talianska Za prínos mieru na Balkáne – 2006 (tal),   Pamätná medaila ministra obrany Talianska Za prínos mieru na Balkáne – 2008 (tal),  Medaila OSN Za podporu mierovej misie v Bosne a Hercegovine, operácia ALTHEA – 2006,  Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 2007,

Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. – 2007,  Za vernosť ozbrojeným silám SR III. st. – 2008,  Medaila vojenskej spravodajskej služby III. st. – 2008,  Medaila vojenského obranného spravodajstva III. st. – 2009,  Pamätná medaila 50. Výročia oslobodenia Slovenska a konca II. svetovej vojny – 2009,  Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenia vlasti – 2010,  Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. st. – 2010 (čes),  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR III. st. – 2010,  Za vernosť ozbrojeným silám SR II. st. – 2011,

« späť