Vážení páni generáli, dostojnici, praporčíci, vojaci bývalej ČSĽA,

pripravujeme rozsiahlu Encyklopédiu o ČSĽA (projekt vedený pod názvom „V prvom slede Varšavskej aliancie. Encyklopédia Čs. armády v rokoch 1955 – 1991„) s predpokladaným vydaním v roku 2025 – 2026. Jej cieľom je stručnou heslovitou formou spracovať vývoj jej organizačnej, dislokačnej, personálnej a materiálno-technickej štruktúry, žiadne texty, analýzy či hodnotenia. Heslá by mali mať obrazovú prílohu a v tejto súvislosti by sme uvítali pomoc pri zbere fotiek, ktoré by vhodne ilustrovali nielen konkrétny útvar, či posádku, ale aj dianie v armáde celkovo: kasárne a výcvikové priestory (celkové pohľady), nástupy útvarov (najlepšie s bojovou zástavou), útvarové cvičenia (s jasne rozpoznateľnou bojovou technikou, nie fotky stojacích vojakov pri technike), velenie útvaru, odovzdávanie funkcie veliteľov, menovanie a povyšovanie funkcionárov (s identifikovanými osobami a rokom), či ďalšie momentky zo života tak konkrétnych vojenských jednotiek a vojenských škôl ako aj rôznych civilných zariadení v pôsobností MNO a zložiek centrálnych orgánov (hlavných správ, správ, odborov, oddelení, skupín). Hodili by sa aj schémy o vojnovom predurčení jednotlivých zväzkov a útvarov, vojenské kroniky, či akékoľvek reálie dokresľujúce ich charakter (neoficiálne znaky jednotiek a útvarov, „mottá“, zaujímavosti, špecifiká), ktoré sú vo vojenských archívoch tak v Čechách ako aj na Slovensku vzácnosťou. Vzhľadom na to, že k finalizácii projektu bude nutné štúdium vo vojenských archívoch, vítaná je akákoľvek forma podpory pri logistickom zabezpečení zahraničného archívneho výskumu tak slovenských historikov v Čechách ako i českých historikov na Slovensku (ubytovanie, stravné, cestovné). Za ústretovosť vopred veľká vďaka, s pozdravom

Mgr. Alex Maskalík, PhD.
Vojenský historický ústav Bratislava
e-mail: maskalikalex@gmail.com
mobil: 0911 607 755

« späť