POZVÁNKA  NA  ČLENSKÚ  SCHôDZU

Vážený pán  generál,

Rada Klubu generálov SR Vás pozýva na Členskú schôdzu Klubu generálov SR, ktorá sa uskutoční  v dňoch 24.-25. mája 2013 v priestoroch Posádkového klubu v Jaselských kasárňach v Topoľčanoch.

Pred začiatkom členskej schôdze bude pre záujemcov možnosť vykonať streľby z ručných zbraní (Pi vz. 82, Sa vz. 58) na posádkovej strelnici Lipovník.

Časový rozvrh členskej schôdze:

 

24. mája 2013 – piatok – pre záujemcov o streľby z ručných zbraní

¨     11.30 hod. – zraz účastníkov schôdze, ktorí majú záujem o vykonanie strelieb z ručných zbraní – Posádkový klub Topoľčany

¨     11.40 – 12.15 hod. – obed pre účastníkov strelieb

¨     12.30 – 14.45 hod. – presun na PS Lipovník, vykonanie strelieb, návrat do Jaselských kasární

 

24. mája 2013 – piatok

 

¨     14.45 – 15.00 hod. – príchod všetkých účastníkov členskej schôdze

¨     15.00 – 15.05 hod. – spoločná fotografia účastníkov

¨     15.05 – 15.10 hod. – privítanie účastníkov členskej schôdze veliteľom 1.mb Topoľčany / plk. gšt. Ing. Ján BUJŇÁK

¨     15.10 – 15.30 – prehliadka Siene cti a slávy

¨     15.30 – 17.20 – rokovanie členskej schôdze

¨     17.30 – 22.00 – slávnostná večera a spoločenské posedenie

 

 25. mája 2013 – sobota

¨     08.00 hod.  – raňajky

¨     09.00 hod. – odchod účastníkov, ev. individuálny program podľa záujmu účastníkov

Pri prezentácii je potrebné predložiť členský preukaz Klubu generálov SR. Členovia, ktorí doteraz nie sú držiteľmi členských preukazov Klubu generálov Slovenskej republiky, členský preukaz im bude odovzdaný na členskej schôdzi po zaplatení členského príspevku pri prezentácii.

  Počas prezentácie účastníkov bude vyhradený priestor na zaplatenie členského príspevku za rok 2013 (eventuálne nezaplatených starších príspevkov). Uhradením členského príspevku na príslušný kalendárny rok nadobúda Váš mandát právoplatnosť na hlasovanie počas rokovania členskej schôdze.

  Nesplnením tejto jednej zo základných povinností člena ( čl.III/8 Stanov KG SR ) sa člen vystavuje možnosti zrušenia členstva pre neplatenie členského príspevku ( čl.III/5 písm.b) Stanov KG SR ). Zároveň je potrebné členský príspevok na rok 2013 uhradiť v zmysle uznesenia z ČS KG SR zo dňa 30. novembra 2012, čl.2, písm. d) – na kalendárny rok 2013 v nasledovnej výške:

  I. skupina              – 20 EUR

  II. skupina            – 35 EUR

  III. skupina           – 50 EUR

Podľa možnosti je potrebné priniesť presné sumy príspevkov z dôvodu urýchlenia registrácie a nenarúšania časového harmonogramu schôdze. Členský príspevok je možno poukázať aj na účet Klubu generálov SR č.2151179553/0200.

Od platenia členského príspevku sú oslobodení „Čestní členovia KG SR“, teda členovia, ktorí dosiahli vekovú hranicu 80. rokov fyzického veku.

  Večeru, občerstvenie, ubytovanie a raňajky počas rokovania členskej schôdze hradí Klub generálov SR.

Vaše vyjadrenie k účasti na ČS  (potvrdenie účasti, ospravedlnenie) a záujmu o vykonanie strelieb oznámte sekretárovi Klubu generálov SR mjr. Ing. Igorovi DAXNEROVI na telefónne číslo  0905 744 114 alebo e-mail: daxxxo@gmail.com najneskôr do 15. mája 2013. V prípade záujmu si zároveň môžete rezervovať ubytovanie na noc 24. mája 2013.

 

S pozdravom

    genmjr. v. v. Ing. František BLANÁRIK

                                                          predseda

                                           Klubu generálov SR

« späť