Vážený pán  generál,

Rada Klubu generálov SR Vás pozýva na Členskú schôdzu Klubu generálov SR, ktorá sa uskutoční  v dňoch 4.-5. októbra 2013 v priestoroch 2. mechanizovanej brigády v Prešove

Časový rozvrh členskej schôdze:

 

4. októbra 2013 – piatok

¨     13.30 hod. – zraz účastníkov schôdze v priestoroch 2. mechanizovanej brigády v Prešove

¨     14.00 – 14.05 hod. – spoločná fotografia účastníkov

¨     14.05 – 14.30 hod. – privítanie účastníkov členskej schôdze veliteľom 2.mb Prešov / krátka prezentácia 2. mb

¨     14.30 – 18.00 – rokovanie členskej schôdze

¨     18.00 – 22.00 – slávnostná večera a spoločenské posedenie

 

 5. októbra 2013 – sobota

¨     06.30 hod.  – raňajky

¨     07.15 hod. – odchod autobusu na Duklu

¨     09.00 hod. – pietny akt pri pamätníku Československého armádneho zboru na Dukle

¨     10.00 hod. – pietny akt pri pamätníku armádneho gen. L. Svobodu

¨     10.30 hod. – pietny akt pri pamätníku sovietskej armády vo Svidníku

¨     11.00 hod. – návšteva múzea vo Svidníku, , slávnostné odovzdanie vyznamenaní

¨     12,00 hod. – obed

Ústroj: dňa 4.10.2013 – neformálny odev

            dňa 5.10.2013 – vojenská rovnošata

Pri prezentácii je potrebné predložiť členský preukaz Klubu generálov SR. Členovia, ktorí doteraz nie sú držiteľmi členských preukazov Klubu generálov Slovenskej republiky, členský preukaz im bude odovzdaný na členskej schôdzi po zaplatení členského príspevku pri prezentácii.

  Počas prezentácie účastníkov bude vyhradený priestor na zaplatenie členského príspevku za rok 2013 (eventuálne nezaplatených starších príspevkov). Uhradením členského príspevku na príslušný kalendárny rok nadobúda Váš mandát právoplatnosť na hlasovanie počas rokovania členskej schôdze.

  Nesplnením tejto jednej zo základných povinností člena ( čl.III/8 Stanov KG SR ) sa člen vystavuje možnosti zrušenia členstva pre neplatenie členského príspevku ( čl.III/5 písm.b) Stanov KG SR ). Zároveň je potrebné členský príspevok na rok 2013 uhradiť v zmysle uznesenia z ČS KG SR zo dňa 30. novembra 2012, čl.2, písm. d) – na kalendárny rok 2013 v nasledovnej výške:

  I. skupina              – 20 EUR

  II. skupina            – 35 EUR

  III. skupina           – 50 EUR

Podľa možnosti je potrebné priniesť presné sumy príspevkov z dôvodu urýchlenia registrácie a nenarúšania časového harmonogramu schôdze. Členský príspevok je možno poukázať aj na účet Klubu generálov SR č.2151179553/0200.

Od platenia členského príspevku sú oslobodení „Čestní členovia KG SR“, teda členovia, ktorí dosiahli vekovú hranicu 80. rokov fyzického veku.

  Večeru, občerstvenie, ubytovanie a raňajky počas rokovania členskej schôdze hradí Klub generálov SR.

Vaše vyjadrenie k účasti na ČS  (potvrdenie účasti, ospravedlnenie) oznámte sekretárovi Klubu generálov SR mjr. Ing. Igorovi DAXNEROVI na telefónne číslo  0905 744 114 alebo e-mail: daxxxo@gmail.com najneskôr do 12. septembra 2013. V prípade záujmu si zároveň môžete rezervovať ubytovanie na noc 4. októbra 2013.

 

S pozdravom

                    genmjr. v. v. Ing. František BLANÁRIK

                                                                                     predseda

                                                                 Klubu generálov SR

« späť