V poradí 16-ta členská schôdza Klubu generálov sa konala v dňoch 16. a 17.6.2017. Hostiteľom bol veliteľ základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine, plukovník Ing. Ľubomír Podhorec a príslušníci základne.

Členovia KG SR sa zhromaždili na útvarovej ubytovni na Podháji, odkiaľ spoločne odišli autobusom na Národný cintorín v Martine. Tu položili kyticu a uctili si pamiatku svojho veľmi dobrého priateľa a sympatizanta – spisovateľa Drahoslava Machalu, ktorý zomrel v januári 2015. Pri jeho hrobe vystúpili s príhovormi generálmajor v.v. JUDr. Ján Vido a bývalý veliteľ Vzdušných síl OS SR generálmajor v.v. Ing. Jozef Dunaj.

Pietnemu aktu sa zúčastnil aj minister obrany SR a člen KG SR generálporučík v.v. Ing. Peter Gajdoš.

Z Národného cintorína viedla cesta členov KG SR do kasárni Výcvikovej základne a mobilizačného doplňovania. Po krátkom občerstvení nám veliteľ základne plk. Podhorec priblížil poslanie a úlohy výcvikovej základne. Nasledovali praktické ukážky výcvikovej základne slúžiacej pre vykonávanie základného vojenského výcviku a ukážka ubytovacích priestorov vojakov v prípravnej službe.  

Pred začiatkom ČS privítal predseda KG SR pozvaného hosťa – pána Ing. Ladislava Koudelku DrSc., ktorý spolupracuje s Klubom generálov takmer od jeho vzniku. Rada Klubu generálov rozhodla o udelení klubovej medaile – Medaile generála Rudolfa Viesta – III. stupeň, (bronzová) pri príležitosti jeho 85-tych narodenín a za dlhoročnú spoluprácu s Klubom generálov SR v oblasti organizácie a zabezpečovanie zahraničných vojensko-historických ciest. Medailu mu odovzdali predseda KG SR generál Blanárik, podpredseda KG SR generál Vojtek a tajomník KG SR generál Gaplovský.

O 16.00 hod. predseda Klubu generálov SR generál Blanárik zahájil schôdzu a odovzdal slovo riadiacemu schôdze generálovi Gaplovskému. Schôdza sa riadila nasledujúcim programom:

1.     Privítanie členov – otvorenie rokovania ČS

2.     Schválenie programu ČS

3.     Voľba členov mandátovej a návrhovej komisie

4.     Správa predsedu KG SR o činnosti KG SR od ČS v Trnave

5.     Správa o hospodárení KG SR za rok 2016

6.     Správa Kontrolnej komisie KG SR

7.     Diskusia

8.     Správa predsedu mandátovej komisie

9.     Správa predsedu návrhovej komisie, prednesenia návrhu uznesenia ČS KG SR

10.  Hlasovanie o návrhu uznesenia

11.  Slávnostné odovzdanie medailí oceneným a vecných darov jubilantom

12.  Záver rokovania

 

Správu predsedu KG SR o činnosti KG SR od ČS v Trnave predniesol predseda KG SR generálmajor v.v Ing. František Blanárik. V úvode svojej správy vyhodnotil diskusné príspevky z ČS v Trnave a aké závery prijala Rada KG SR. V ďalšej časti pripomenul hlavné aktivity, ktoré KG SR organizoval, alebo sa ich priebehu zúčastňoval. V závere svojej správy vyhodnotil výsledky spolupráce s partnerskými organizáciami.

Hospodár KG SR generálmajor v.v. Ing. Jozef Zadžora predniesol správu o hospodárení za rok 2016.

Generálporučík v.v. Ing. Jaroslav Ešmír – predseda Kontrolnej komisie predniesol Správu Kontrolnej komisie.

Po krátkej prestávke zahájil riadiaci ČS diskusiu, v ktorej vystúpilo celkom deväť členov Klubu generálov SR.

Nasledovali správy predsedu mandátovej a návrhovej komisie a členovia KG SR jednomyseľne prijali uznesenie z členskej schôdze.

Na záver ČS privítal riadiaci schôdze viceprezidenta Klubu vojenských výsadkárov SR podplukovníka v.v. Ing. Viktora Puchoňa, ktorý menom prezidenta KVV SR odovzdal vyznamenania KVV SR generálmajorovi v.v. MUDr. Igorovi Čomborovi a generálmajorovi v.v. Ing. Mariánovi Horskému – Pamätnú medailu Jozefa Gabčíka, generálmajorovi v.v. Ing. Jozefovi Blizmanovi a generálporučíkovi v.v. Ing. Pavlovi Honzekovi – Pamätný odznak k 60. výročiu udelenia čestného názvu 22. Banskobystrická výsadková brigáda SNP.

Predseda KG SR udelil Pamätnú medailu generála Jána Goliána I. stupňa (zlatá) generálovi Ing. Milanovi Maximovi – náčelníkovi Generálneho štábu OS SR.

Pri príležitosti životných jubileí odovzdal predseda KG SR vyznamenania:

 

Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa (strieborný

generálmajorovi v.v. Ing. Leonardovi Sabolovi

pri príležitosti 85-tych narodenín

 

Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa – (strieborný)

generálmajorovi v.v. Ing. Milanovi Stráňavovi

pri príležitosti 70-tych narodenín

 

Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa – (strieborný)

brigádnemu generálovi v.v. Ing. Stanislavovi Petrencovi

pri príležitosti 60-tych narodenín

 

Pamätnú medailu generála Jána Goliána – III. stupňa, (bronzový)

brigádnemu generálovi v.z. Dr.h.c. prof. Ing. Miroslavovi Kelemenovi DrSc.

pri príležitosti 50-tych narodenín.

 

Všetci jubilanti si z rúk predsedu KG SR prevzali aj upomienkové darčeky.

Na záver nám pripravil generálmajor v.v. JUDr. Ján Vido prekvapenie. Vo svojom krátkom vystúpení poďakoval zakladajúci člen KG SR, prvý zvolený predseda KG SR, čestný predseda KG SR a poradca predsedu KG SR generálmajor v.v. JUDr. Ján Vido za spoluprácu všetkým členom klubu. Uviedol, že jeho súčasný zdravotný stav mu nedovoľuje vyvíjať naďalej takú aktivitu ako doposiaľ. Ako poďakovanie od jeho osoby symbolicky odovzdal nový odznak Klubu generálov SR vo farebnom vyhotovení predsedovi Klubu generálov SR generálovi Blanárikovi a ostaným prítomným členom ho odovzdal asistent Rady KG SR major Ing. Igor Daxner. Odznaky sú vyrobené pre všetkých členov KG SR a neprítomným členom na ČS budú odovzdané cestou vedúcich Regionálnych skupín KG SR.

Predseda KG SR poďakoval generálmajorovi Vidovi za prácu v prospech Klubu generálov a za veľmi milé prekvapenie, o ktorom nikto z členov Rady KG SR ani len netušil.

Na záver ČS sa prítomní členovia KG SR spoločne vyfotografovali a odišli na ubytovňu, kde na nich čakal veliteľ základne plukovník Podhorec a slávnostná spoločná večera. K dobrej nálade hrala cimbalová skupina „Javorové husle“

Na záver večere poďakoval predseda KG SR veliteľovi základne za vytvorenie vynikajúcich podmienok pre rokovanie schôdze Klubu generálov SR a poprial mu do jeho práce veľa pevného zdravia a úspechov celej základni výcviku a mobilizačného doplňovania.

Členská schôdza KG SR

« späť