25. novembra 2016 sa členovia Klubu generálov zišli na svojej druhej členskej schôdzi v roku 2016. Tentoraz bola miestom ich stretnutia Trnava a hostiteľom bol predseda trnavského samosprávneho kraja pán Tibor Mikluš.

Rokovanie zahájil podpredseda KG SR generál Vojtek, ktorý zároveň privítal predsedu trnavského samosprávneho kraja pána Mikuša. Generál Vojtek poďakoval za vytvorenie podmienok pre rokovanie KG SR a odovzdal Tiborovi Mikušovi medailu KG SR „Záslužný kríž generála Viesta II. Stupňa“. Predseda župy uviedol, že si veľmi váži to, že v Trnave môžu privítať elitu našej armády, aj keď väčšina generálov je už mimo činnú službu. Ako prejav vďaky za spoluprácu odovzdal „Pamätnú medailu“ predsedovi KG SR generálovi Františkovi Blanárikovi a generálovi Ľubomírovi Bulíkovi, ktorí sa ČS nemohli osobne zúčastniť. Rovnakú medailu odovzdal aj prítomnému generálovi Tiborovi Gaplovskému za rozvoj jadrovej energetiky.

Stretnutie generálov pokračovalo spoločným obedom v priestoroch jedálne samosprávneho kraja.

Po obede o 14.00 začala členská schôdza, ktorú zahájil podpredseda KG SR generál Vojtek. Rokovanie členskej schôdze riadil tajomník KG SR generál Gaplovský.

Podpredseda KG SR generál Vojtek predniesol správu predsedu KG SR o činnosti klubu od VČS v Dolnom Bare dňa 24. Júna 2016 do 25. septembra 2016. Hospodár klubu generál Zadžora predniesol priebežnú správu o hospodárení KG SR na rok 2016 a generál Mečár objasnil návrh rámcového plánu činnosti KG SFR na rok 2017 a rámcový plán rozpočtu na rok 2017.

Po krátkej prestávke prebiehala diskusia, v ktorej vystúpilo celkom 13 generálov, členov KG SR.

Na záver rokovania ČS KG SR boli prednesené správy mandátovej komisie a návrhovej komisie a členovi KG SR schválili uznesenie z ČS.

Podpredseda KG SR predstavil nových členov KG SR – brigádneho generála Ing. Ľubomíra Gacka a  generála JUDr. Ľubomíra Ábela a odovzdal im členské preukazy.

Nové členské preukazy boli odovzdané aj generálovi Gašparovi Hozmanovi , generálov Petrovi Novotňákovi a generálovi Alojzovi Sirovi.

Za vykonanú prácu boli ocenení:

generálmajor v.v. Ing. Peter Novotňák – medailou generála Rudolfa Viesta III. stupňa,

     generál JUDr. Alexander Nejedlý – pamätnou medailou generála Jána Goliána II. stupňa

     generálmajor v.v. JUDr. Alojz Siro – pamätnou medailou generála Jána Goliána III. stupňa

     generálmajor v.v. Ing. Milan Stráňava – pamätná medaila k 20. Výročiu vzniku ozbrojených síl SR

Predseda KVV Nové Mesto nad Váhom pplk. v.v. Ing. Kamil Krištofík a pplk. Jozef Putirka odovzdali medailu kapitána Miloša Uhera – hrdinu SNP II. Stupňa, generálporučíkovi v.v. Pavlovi Honzkovi za osobný podiel pri obnove vojenského cintorína v Trenčíne – Kubra a za spoluprácu Rsk KG SR Sever a KVV Nové Mesto nad Váhom.

Po skončení rokovania ČS bola pre členov KG SR pripravená prehliadka futbalového štadióna City Aréna Antona Malatinského s výkladom a na záver stretnutia sa generáli zúčastnili spolu s predsedom TTSK Tiborom Mikušom stretnutia s členmi Heraldického klubu v priestoroch divadla Jána Palárika.

ČS KG SR 25.11.2016

« späť