Na svojej členskej schôdzi sa členovia Klubu generálov Slovenskej republiky zišli v priestoroch zariadenia riaditeľstva Vojenských lesov a majetkov š.p. vo VVP Lešť. Zariadenie sa nachádza asi 300 m. od pozorovateľne Kamenný Vrch.

Už pri vchode do budovy bolo všetkým jasné, kto je správcom týchto priestorov. Na stenách visí množstvo parohov, aj lustre sú z nich vyrobené a kreslá nemôžu byť iné ako z paroží.

Úlohu hostiteľa na seba zobral hospodár KG SR generálmajor v.v. Jozef Zadžora, ktorý spolu s generálnym riaditeľom VLM Pliešovce pripravili pekný zážitok pre členov KG SR.

Prekvapením pre všetkých bola účasť bývalého dlhoročného riaditeľa VLM Pliešovce a nášho vynikajúceho priateľa, plk. v.v. Ing. Jozefa Ulianka. Vo svojom príhovore nám pripomenul históriu štátneho podniku VLM SR od jeho vzniku až po súčasnosť. Spolu s ním sa nášho rokovania zúčastnil námestník GR VLM SR, š.p. Pliešovce pre ekonomiku pán Ing. Peter Krpeľan, ktorí nás vo svojom krátkom príhovore oboznámil s plnením úloh VLM.  

Na schôdzi sa zúčastnilo celkom 30 členov KG SR. Mimoriadne vysoká účasť bola z radov aktívnych generálov, ktorých sa zišlo celkom 7.

Schôdzu otvoril a všetkých privítal predseda KG SR generál František Blanárik.

Členská schôdza sa riadila pripraveným a schváleným programom.

Správu  o činnosti Rady klubu a  KG SR od júnovej členskej schôdze KG SR na Zemplínskej Šírave predniesol predseda KG SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik, priebežnú správu o hospodárení KG SR za rok 2015 predniesol generálmajor v.v. Ing. Jozef Zadžora, návrh Rámcového plánu činnosti KG SR na rok 2016 predniesol generál v.v. Jozef Zadžora.

Po krátkej prestávke pokračovala ČS KG SR diskusiou.

Po ukončení diskusie predniesli predsedovia mandátovej a návrhovej komisie svoje správy a členovia KG SR hlasovali o návrhu uznesenia. Uznesenie s navrhovanými zmenami bolo jednomyselne prijaté všetkými prítomnými členmi KG SR.

V závere rokovania ČS KG SR predseda KG SR generál Blanárik odovzdal členské preukazy členom Klubu generálov SR brigádnemu generálovi Ing. Danielovi ZMEKOVI a generálovi v.v. JUDr. Ottovi LOBODÁŠOVI.

Pamätnú medailu generála Jána Goliána I. stupňa – zlatá odovzdal predseda KG SR generálporučíkovi v.v. Ing. Jánovi VÁŇOVI.

Náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Milan Maxim odovzdal Pamätnú medailu k 20. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky generálporučíkovi v.v. Ing. Jánovi VÁŇOVI a generálmajorovi v.v. Ing. Ľudovítovi GÁLOVI.

Na záver rokovania členskej schôdze predseda KG SR generál František Blanárik poďakoval všetkým prítomným členom za aktívnu účasť na rokovaní, podnety a návrhy z diskusie a pozval všetkých členov na slávnostnú večeru a spoločenské posedenie.

V priebehu večere ako aj spoločenského posedenia prítomní generáli ocenili zabezpečenia celého priebehu rokovania ČS.

Členská schôdza KG SR vo VVP Lešť

« späť