Dňa 24. októbra 2019 sa členovia Klubu generálov SR opätovne takmer po roku zišli na svojej členskej schôdzi. Tentoraz to bolo v PKO Nitra. Členskú schôdzu nám pomohol organizačne a materiálne zabezpečiť majiteľ zariadenia plk. v.v. PaeDr. Ivan Bača spoločne s našimi priateľmi a sympatizantmi, za čo mu predseda KG SR generálmajor v.v. František Blanárik poďakoval v úvode svojej správy o činnosti Rady a Klubu generálov SR od ČS v Prešove dňa 22.11.2018 do 24.10.2019.

Od 14.00 hod. začala prezentácia veliteľov útvarov posádky Nitra. Ako prvý vystúpil veliteľ protilietadlovej raketovej brigády Vzdušných síl OS SR plukovník Ing. Jozef Paňko. Vo svojej prezentácii spomenul históriu brigády od roku 1940.

V novembri 1940 bol vytvorený 11. československý peší prápor, ktorý bol dislokovaný v Sýrii a plnil bojové a zabezpečovacie úlohy. Neskôr v októbri 1941 sa jednotka presunula do Tobruku, kde s britskými jednotkami bránila toto prístavné mesto. V máji 1945 jednotka ako súčasť 1. čs. samostatnej obrnenej brigády prekročila československé hranice pri Chebe. V novembri 1950 vznikol 11. protilietadlový oddiel v Plzni a v septembri 1958 bol útvar premiestnený do Stříbra.

V rámci budovania integrovaného systému PVO bol protilietadlový raketový pluk v roku 1991 premiestnený zo Stříbra (ČR) do posádky Nitra a v roku 1993 sa stal súčasťou štábu letectva a PVO GŠ ASR a zreorganizovaný na 36. protilietadlovú raketovú brigádu, ktorej súčasťou sa stal protilietadlový raketový oddiel vyzbrojený v tej dobe jedným z najmodernejších PLRK S – 300 PMU.

K 1. októbru 2001 bola 36. plrb reorganizovaná na 2. plrb Nitra a do jej podriadenosti prešla protilietadlová raketová skupina „NEVA“ v Pezinku. K 1. októbru 2003 bola zrušená plrsk NEVA a k 1. 5. 2005 bola zrušená aj protilietadlová raketová skupina KUB v Rožňave.

7. februára 2011 prepožičal prezident SR Ivan GAŠPAROVIČ svojím rozkazom č.1 historický názov „Nitrianska protilietadlová raketová brigáda“ a čestný názov „Protilietadlová raketová brigáda obrancov Tobruku“.

Veliteľ brigády vymenoval hlavné úlohy, ktoré brigáda plní ako aj hlavné druhy techniky medzi ktoré patrí:

·     mobilný viackanálový protilietadlový raketový komplex S-300PMU

·     protilietadlový raketový komplex 2K12 M3 KUB

·     prenosný protilietadlový raketový komplet 9K38 Igla

·     automatizovaný systém velenia ASTRA PVO

 

Po veliteľovi brigády nás zástupca veliteľa 12. mechanizovaného práporu major Ing. Gabriel Janovics oboznámil s personálnym obsadením, úlohami a poslaním práporu v rámci ozbrojených síl.

Prápor patrí do podriadenosti 1. mechanizovanej brigády so sídlom v Topoľčanoch.

Do jeho výzbroje patrí predovšetkým :

·     bojové obojživelné obrnené pásové vozidlo BVP-2

·     ľahké obrnené vozidlo Aligátor 4×4

·     minomety, pancierovky a samopaly vz. 58

12. mechanizovaný prápor Nitra výborne plnil úlohy v rámci operácií medzinárodného krízového manažmentu v misii Organizácie spojených národov na zabezpečenie mieru na Cypre (UNFICYP), v operácii pre Bosnu a Hercegovinu (ALTHEA), v medzinárodných bezpečnostných asistenčných silách v Afganistane (ISAF) a operácii „Rozhodná podpora“ v Afganistane (RS). Aktívne sa podieľal na zabezpečovaní rotácií na rôznych pozíciách vo vojenských operáciách a v mierových pozorovateľských misiách.

Rozkazom prezidenta Slovenskej republiky z 19. februára 2019 bola 12. mechanizovanému práporu Nitra zapožičaná bojová zástava za trvale výborné výsledky v bojovej príprave, za kvalitné zabezpečovanie a realizáciu výcviku, ako aj za príkladnú pomoc orgánom štátnej správy a samosprávy pri riešení mimoriadnych udalostí v západnej, strednej a južnej časti Slovenska.

Následne začala o 16,00 hod. členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo celkovo 38 generálov. Z aktívnych generálov sa zúčastnili gen. Milan Ivan a gen. Daniel Zmeko. V úvode predseda KG SR generálmajor v.v. František Blanárik privítal všetkých účastníkov a poveril riadením členskej schôdze tajomníka KG SR generála v.v. Tibora Gaplovského.

Členovia KG SR schválili návrh programu rokovania a zvolili predsedov a členov mandátovej a návrhovej komisie.

Nasledovala Správa predsedu KG SR o činnosti Rady a Klubu generálov SR od ČS v Prešove dňa 22. novembra 2018 do 24. októbra 2019, ktorú predniesol generálmajor v.v. Blanárik.

Správu o hospodárení KG SR za rok 2018 a za rok 2019 predniesol hospodár KG SR generálmajor v.v. Jozef Zadžora.

Generálmajor v.v. Ján Pančík predniesol Správu Kontrolnej komisie za rok 2018.

Generálporučík v.v. Peter Vojtek oboznámil členov KG SR s návrhom Rámcového plánu činnosti KG SR na rok 2020 a generálmajor v.v. Jozef Zadžora s návrhom Rámcového plánu hospodárenia KG SR na rok 2020.

Pred prestávkou v rokovaní objasnil generál v.v. Tibor Gaplovský základnú myšlienku navrhovaných úprav v základných dokumentoch Klubu – Stanovách KG SR, rokovacom poriadku, a volebnom poriadku.

Po prestávke nasledovala diskusia k predneseným materiálom a k problematike života Klubu. V diskusii vystúpilo celkom 11 členov Klubu s podnetnými návrhmi, ktorými sa bude zaoberať Rada Klubu.

Po ukončení diskusie nasledovalo vystúpenie predsedov mandátovej a návrhovej komisie. Predseda mandátovej komisie generálmajor v.v. Ján Pančík konštatoval, že členskej schôdze sa zúčastnilo 38 členov Klubu. Všetci majú uhradené členské príspevky a majú hlasovacie právo.

Predseda návrhovej komisie oboznámil účastníkov rokovania s návrhmi na úpravu a doplnenie návrhu Uznesenia predovšetkým v časti predložených návrhov základných dokumentov Klubu.

Tajomník Klubu generál v.v. Gaplovský nechal následne hlasovať i prijatí návrhu uznesenia s navrhovanými dodatkami. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

V závere predseda KG SR predstavil členom Klubu nových členov KG SR:

·     gen. Ing. Milan IVAN – generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže,

    člen od 15.01.2019

·     gen. JUDr. Jana MAŠKAROVÁ – 1. viceprezidentka Policajného zboru,

členka od 12.9.2019,

·     gen. Mgr. Róbert BOZALKA – viceprezident Policajného zboru,

    člen od 12.9.2019,

·     brig. gen. Ing. Róbert KLEŠTINEC – zástupca veliteľa  Vzdušných síl OS SR,

    člen od 12.9.2019.

a odovzdal nové členské preukazy

·     generálovi Ing. Danielovi Zmekovi

·     generálmajorovi v.v. Ing. Jánovi Čmilanskému

·     generálovi Ing. Milanovi Ivanovi

 

Na záver rokovania odovzdal predseda Klubu generálov SR generálmajor v.v. František Blanárik a podpredseda Klubu generálov SR generálporučík v.v. Peter Vojtek medaily jubilantom:

pri dovŕšení 85 rokov

–      genmjr. v.v. Ing. Ervín ĽAHKÝ – neprítomný                                  26.04.1934

    Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa ( strieborný )

pri dovŕšení 80 rokov

–      genmjr. v.v. Ing. Svetozár NAĎOVIČ                                            05.07.1939

Pamätná medaila generála Jána Goliana III. stupňa (bronzová)

pri dovŕšení 70 rokov

–      gen. v.v. Ing. Milan CEROVSKÝ – neprítomný                               10.10.1949

    Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa (strieborný)

–      genmjr. v.v. Ing. Ján ČMILANSKÝ                                                11.05.1949

Pamätná medaila generála Jána Goliana III. stupňa (bronzová)

pri dovŕšení 65 rokov

–      genmjr. v.v. Ing. Dušan HUMENÝ                                                 4.12.1953

Medaila generála  Rudolfa Viesta III. stupňa (bronzová )

–      brig. gen. v.v. doc. Ing. František BARTKO                                   13.04.1954

    Medaila generála Rudolfa Viesta III. stupňa ( bronzová )

–   genmjr. v.v. Ing. Jozef DUNAJ                                                     19.05.1954

    Pamätná medaila generála Jána Goliana III. stupňa ( bronzová )

–      gen. v.v. JUDr. Eleonóra KROČIANOVÁ – neprítomná                   13.04.1954

    Pamätná medaila generála Jána Goliana III. stupňa( bronzová )

–      genmjr. v.v. Ing. Jozef ZADŽORA                                                 05.05.1954

    Pamätná medaila generála Jána Goliana II. stupňa ( strieborná)

pri dovŕšení 60 rokov

–      genmjr. v.v. Ing. Martin BABIAK                                                   14.04.1959

    Pamätná medaila generála Jána Goliana III. stupňa (bronzová)

–      brig. gen. v.v. Ing. Milan ČELKO – neprítomný                               15.08.1959

    Pamätná medaila generála Jána Goliana III. stupňa ( bronzová)

–      genpor. v.v. Ing. Peter GAJDOŠ – neprítomný                              09.04.1959

    Pamätná medaila generála Jána Goliana II. stupňa ( strieborná)

–      brig. gen. v.v. Ing. Štefan MEČÁR                                                11.01.1959

    Pamätná medaila generála Jána Goliana I. stupňa (zlatá )

pri dovŕšení 50 rokov

–      gen. Mgr. Milan LUČANSKÝ – neprítomný                                     10.02.1969

    Pamätná medaila generála Jána Goliana III. stupňa ( bronzová)

Rokovanie členskej schôdze KG SR ukončil predseda KG SR generálmajor v.v. František Blanárik, ktorý poďakoval členom Klubu za aktivitu pri schôdzi a pozval všetkých na spoločenské posedenie.

ČS v Nitre

« späť