16. novembra 2017 sa členovia Klubu generálov zišli na svojej poslednej tohtoročnej členskej schôdzi.

Miesto pre rokovanie nám poskytol generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plukovník Ing. Milan Ivan v priestoroch liečebno-rehabilitačného strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení neďaleko Trenčianskych Teplíc.

Členovia KG SR sa po 12. hodine začali schádzať v tomto veľmi peknom zariadení, ktoré je umiestnené v prekrásnej turistickej oblasti Strážovských vrchov.

14.30 hod. na úvod rokovania medzi generálov prišiel generálny riaditeľ ZVJS plk,. Milan Ivan, ktorý nás vo svojom vystúpení zoznámil s organizáciou a úlohami, ktoré ústavy ZVJS plnia.

Po krátkej prestávke sa začalo rokovanie členskej schôdze, na ktorej sa zúčastnilo celkom 33 členov KG SR zo 75-tich. Prišiel medzi nás aj minister obrany SR a člen KG SR generálporučík Peter Gajdoš.

Po zahájení rokovania a voľbe pracovných orgánov ČS predniesol predseda KG SR generál František Blanárik správu predsedu KG SR o činnosti Klubu generálov SR za obdobie od ČS v Martine dňa 16. júla 2017 do ČS v Omšení dňa 16. novembra 2017.

Po správe predsedu si členovia KG SR vypočuli priebežnú správu o hospodárení KG SR za rok 2017, ktorú predniesol hospodár KG SR generál Jozef Zadžora, ktorý vo svojom vystúpení ďalej pokračoval a zoznámil nás s návrhom rámcového plánu činnosti KG SR na rok 2018 a rámcového plánu rozpočtu na rok 2018.

Po krátkej prestávke nám generál Svetozár Naďovič pripomenul, že uplynuli dva roky od smrti nášho priateľa a sympatizanta, a vyzval nás abychom si minútou ticha uctili jeho pamiatku.

Rokovanie ČS pokračovalo, v ktorej vystúpilo celkom 12 členov KG SR.

Po bohatej diskusii, v ktorej odozneli mnohé podnetné pripomienky, nasledovalo prednesenie správ mandátovej, návrhovej komisie a bolo prijaté nasledujúce uznesenie: 

 

 

 

Členská schôdza Klubu generálov Slovenskej republiky

 

1.    Berie na vedomie :

a)       Správu mandátovej komisie,

b)      Priebežnú správu o hospodárení KG SR za rok 2017, prednesenú hospodárom KG SR genmjr. v.v. Ing. Jozefom Zadžorom,

 

2.    Schvaľuje :

a)       Správu predsedu KG SR o činnosti KG SR za obdobie od ČS v Martine dňa 16. júna 2017 do 16. novembra 2017, prednesenú predsedom KG SR genmjr. v.v. Ing. Františkom Blanárikom,

b)      Rámcový plán činnosti KG SR na rok 2018,

c)       Rámcový rozpočet KG SR na rok 2018,

d)      Výšku členských príspevkov na rok 2018 v rovnakej výške ako v roku 2017,

 

3.    Ukladá Rade KG SR:

a)      vyhodnotiť pripomienky, podnety a návrhy z rokovania ČS vyplývajúce z diskusie s návrhom opatrení na ich riešenie,

b)      priebežne upraviť rámcový plán činnosti KG SR na rok 2018 a rámcový rozpočet KG SR na rok 2018 na základe nových aktivít, ktoré vyplynú pre KG SR v priebehu roka alebo na základe podnetov vedúcich regionálnych skupín,

c)       ukladá rade KG SR doplniť do správy predsedu KG SR o činnosti KG SR za obdobie od ČS v Martine dňa 16. júna 2017 do 16. novembra 2017 aktivitu RSk KG SR Východ na cintoríne vo Veľkom Šariši.

 

 

4.    Pripomína a odporúča členom KG SR:

a)       splniť základnú povinnosť člena – uhradiť členský príspevok za príslušný kalendárny rok,

b)      zamestnaným členom KG SR využiť možnosť poukázania 2% zaplatenej dane z príjmu v prospech občianskeho združenia KG SR.

 

 

Uznesenie bolo schválené:

 

Počtom 33 hlasov za

               0 hlasov proti

 

               0 zdržalo sa hlasovania

 

V závere rokovania boli pri príležitosti životného jubilea odmenení členovia KG SR:

generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek – 70 rokov

medailou generála Rudolfa Viesta III. stupňa

 

generálmajor v.v. Ing. František Blanárik – 65 rokov

medailou generála Rudolfa Viesta III. stupňa

 

generálmajor v.v. Ing. Juraj Baránek – 60 rokov

medailou generála Jána Goliána I. stupňa

 

predseda KG SR generál František Blanárik odovzdal vyznamenanie

generálporučíkovi Petrovi Vojtekovi

pamätnú medailu kapitána Miloša Uhera, hrdinu SNP

 

ktorú mu udelilo predsedníctvo ZV SR Nové Mesto nad Váhom.

 

Členská schôdza Klubu generálov SR v Omšení

« späť