V dňoch 14. a 15. novembra sa na svojej členskej schôdzi zišli členovia Klubu generálov Slovenskej republiky v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Úlohu hostiteľa na seba zobral člen Kontrolnej komisie KG SR generál Alexander Nejedlý – prezident HaZZ.

Na členov Klubu generálov SR čakali ukážky špeciálnej techniky, ktorú pripravili príslušníci Záchrannej brigády HaZZ SR a príslušníci okresných útvarov HaZZ Krajského riaditeľstva v Žiline, pod velením veliteľa ZB HaZZ plukovníka Jaroslava Kapustniaka. Generáli si so záujmom prezreli rôznorodú hasičskú aj špeciálnu techniku, ktorá sa používa pri rôznych nasadeniach a mali možnosť pohovoriť si s príslušníkmi HaZZ SR.

Na schôdzi sa zúčastnilo celkom 34 členov KG SR, z toho 5 aktívnych generálov. Schôdzu otvoril a všetkých privítal predseda KG SR generál František Blanárik. Medzi prítomnými bol aj náčelník GŠ OS SR generálporučík Milan Maxim a jeho prvý zástupca generálporučík Ing. Peter Gajdoš. Riadením ČS bol poverený tajomník KG SR generál Tibor Gaplovský.

Členská schôdza sa riadila pripraveným a schváleným programom.

Správu  o činnosti Rady klubu a  KG SR od výročnej členskej schôdze KG SR v Senici dňa 5.6.2014 predniesol predseda KG SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik, priebežnú správu o hospodárení KG SR za rok 2014 a návrh Plánu hospodárenia KG SR na rok 2015 predniesol generálmajor v.v. Ing. Jozef Zadžora, priebežnú správu kontrolnej komisie KG SR predniesol jej predseda brigádny generál v.v. Ing. Štefan Mečár, návrh Rámcového plánu činnosti KG SR na rok 2015 predniesol generál v.v. JUDr. Tibor Gaplovský.

Po krátkej prestávke pokračovala ČS KG SR diskusiou, v ktorej vystúpilo celkom 44 členov klubu.

Po ukončení diskusie predniesli predsedovia mandátovej a návrhovej komisie svoje správy a členovia KG SR hlasovali o návrhu uznesenia. Uznesenie s navrhovanými zmenami bolo jednomyseľne prijaté všetkými prítomnými členmi KG SR.

V ďalšom predseda KG SR generál Blanárik a podpredseda KG SR generál Vojtek odovzdali udelené ocenenia týmto členom KG SR:

Medaile Klubu generálov Slovenskej republiky boli udelené:

Záslužným krížom generála Rudolfa Viesta II. stupňa – strieborný boli vyznamenaní:

generálporučík v.v. Ing. Július HUMAJ

generálmajor v.v. Ing. Ing. Svetozár NAĎOVIČ

Pamätná medaila generála Jána Goliana II. stupňa – strieborná bola udelená:

generálovi v.v. Ing. Milanovi CEROVSKÉMU

Členovia KG SR nezabudli ani na svojich jubilantov a predseda KG SR s podpredsedom odovzdali vecný dar týmto jubilantom:

75 rokov:       generálmajor v.v. Ing. Svetozár Naďovič 

65 rokov:       generál v.v. Ing. Milan Cerovský

generálporučík v.v. Ing. Július Humaj

Na záver rokovania členskej schôdze predseda KG SR generál František Blanárik poďakoval všetkým prítomným členom za aktívnu účasť na rokovaní, podnety a návrhy z diskusie a pozval všetkých členov na slávnostnú večeru a spoločenské posedenie.

V priebehu večere ako aj spoločenského posedenia prítomní generáli vysoko ocenili prípravu ukážok ako aj zabezpečenia celého priebehu rokovania ČS.

Členská schôdza 15.11.2014 Žilina

« späť