Dňa 25.3.2014 sa uskutočnilo v Bratislave v hoteli Crown Plaza zasadanie delegácií – členov Medzinárodného konzultačného výboru organizácií dôstojníkov v zálohe a vo výslužbe pod vedením prezidenta MKV a súčasne aj partnerskej organizácie MEGAPIR-u plk. Alexandra Kaňšina.    

   Za KG SR sa rokovania zúčastnili gen. Blanárik – predseda Klubu, gen. Gaplovský – tajomník Rady KG SR, členovia Rady gen. Honzek, gen. Vido, gen. Mečár, gen. Krištofovič, gen. Jankovič, členovia Klubu gen.Bulík, gen. Cerovský, gen. Humaj, gen. Naďovič, gen. Muržic, gen. Pančíka a asistent Klubu mjr. Daxner.   

   Za srbskú delegáciu Klubu generálov a admirálov boli prítomní výkonný predseda genplk. Vidoje Pantelič a člen Klubu genmjr. Radoslav Škorič, rakúsku organizáciu Viedeň zastupoval plk. Rudolf Raubik  a za maďarskú organizáciu bol prítomný pplk. Endrö Udvardy.    

   Prítomných hostí v mene KG SR privítal gen. Blanárik, ktorý podporil zorganizovanie zasadania v Bratislave v rámci stredoeurópskeho regiónu a zaželal všetkým úspešný priebeh rokovania. Prezidenta MKV  a ostatných účastníkov zasadania informoval o legislatívnych podmienkach registrácie MKV na území SR.    

   Prezident MKV plk. Kaňšin v úvode poďakoval za organizačné zabezpečenie rokovania. V ďalšej časti svojho vystúpenia odprezentoval videoukážku z konferencie o bezpečnosti, ktorá sa uskutočnila v júli 2013 v Moskve. Ďalej informoval o aktivitách MKV pre najbližšie obdobie, napr. konanie medzinárodnej konferencie  v Belehrade koncom apríla 2014, pričom na zasadaní bude riešená aj otázka súhlasného stanoviska registrácie MKV v SR.    

 Genplk. Pantelič informoval, že konferencia bude venovaná otázkam príčin vzniku 1. svetovej vojny a uskutoční sa v dňoch 24.-26. apríla, na ktorú sú pozvané aj organizácie MKV stredoeurópskeho regiónu.

 

  Rokovanie pokračovalo výmenou informácií o činnosti jednotlivých organizácií, pričom vysoko pozitívne bolo  hodnotené zabezpečenie a priebeh 3. zasadania MKV v júli 2013 v Astane, v hlavnom meste Kazachstanu.

   Na záver zasadania prezident MKV plk. Kaňšin vysoko pozitívne ocenil spoluprácu s KG SR  a ako výraz ocenenia odovzdal gen. Blanárikovi vyznamenanie zlatú reťaz ʺ Za rytierstvo ʺ a súčasne odovzdal ďalším 10 prítomným účastníkom zasadania medailu dôstojníckej solidarity. Zasadnutie bolo ukončené spoločným obedom a odovzdaním upomienkových darčekov.

Informácia zo zasadnutia delegácií Medzinárodného konzultačného výboru v Bratislave

« späť