Podľa plánu práce KG SR na rok 2012 sa začala realizácia úlohy – vybudovať pamätník slovenským vojakom Zaisťovacej divízie, ktorí v rokoch 1941 – 43 zahynuli a pochovali ich v ukrajinskej zemi.

Je to celý komplex parciálnych, koordinačných a vecno – finančných postupov a úloh ktoré si vyžadujú reálne konanie a aktívnu spoluprácu, okrem ukrajinskej strany aj s viacerými štátnymi organizáciami SR a členmi KG SR.

Aktívna, nevyhnutá a účelná spolupráca je vykonávaná s riaditeľom odboru koordinácie a modernizácie verejnej správy pánom Petríkom a pani Kráľovou, sekcia verejnej správy MV SR a MO SR, akademickým sochárom Polonským a niektoré úlohy sú koordinované aj s gen. Gaplovským, gen. Čomborom a predsedom KG SR gen. Blanárikom.

V prvej etape, v dňoch 25 – 29.4.2012 delegácia KG SR na čele s gen. Naďovičom a gen. Miklušom, za Úniu vojnových veteránov a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika bol členom delegácie práp. Ševčík a za SZPB pán Longauer, ktorí vykonali dohovory o súhlase, možnosti, mieste a výrobe pamätníka, ale aj o ďalšom postupe pri realizácii a jeho slávnostnom otvorení v dňoch 13-16.9.2012 s podpredsedom primátora mesta Ovruč pánom Gudenkom (primátor pán Švab sa ospravedlnil z dôvodu hospitalizácie v nemocnici, ale telefonicky koordinoval aj spolu s našou delegáciou všetky potrebné záležitosti). K delegácii sa pridal v Ovruči aj obranný atašé SR na Ukrajine plukovník Suchodolinsky.

Pamätník podľa dohovoru s viceprimátorom Gudenkom bude stáť v parku mesta, kde bol predtým cintorín na ktorom boli pochovaní a neboli exhumovaní slovenskí vojaci. (viď. príloha – foto).

Okrem uvedeného, členovia delegácie sa poklonili a položili kytice u pamätníka a miesta, kde zahynul, hrdina ZSSR kpt. (brigádny generál) Jána NÁLEPKU, navštívili strednú školu, ktorá nesie jeho meno Jan NALEPKA – Repkin a milé bolo, že oni ho volajú Jan. Ďalej boli navštívené aj ostatné pamätné miesta pôsobenia vojakov Zaisťovacej divízie v meste a okolí.

V druhej etape v dňoch 15 – 18.7.2012 bude na mieste riešené začatie komplexných prác na budovaní pamätníka s kompetentnými predstaviteľmi mesta Ovruč aj za účasti slovenského autora pamätníka akademického sochára Polonského.

V tretej etape v dňoch 13 -14.9.2012 bude vykonaná finálna kontrola pripravenosti pamätníka na odhalenie a dňa 15.9. samotný slávnostný akt odhalenia pamätníka.

Je potrebné vyjadriť generálne poďakovanie všetkým zainteresovaným osobám a organizáciám, ktorí konajú pre úspešné splnenie tejto symbolickej a humánnej akcie.

Pozn. O účasť na odhalení pamätníka zatiaľ prejavili záujem desiatky členov SZPB, ale aj niektoré organizácie z ČR.

O pokračovaní úloh Vás budeme informovať v ďalšom období.

25 – 29.4.2012 delegácia KG SR v meste Ovruč

« späť